Sök tjänst

Sök
stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Boende & miljö (38)

  • Avfall för anläggningsändamål - Anmälan

   Den som avser att använda avfall för anläggningsändamål kan enligt miljöbalken vara skyldig att göra en anmälan om detta till miljöenheten. Exempel på avfall som kan vara aktuellt är jord- och schaktmassor, grus, sten, tegel, asfalt och betong.

   Den som avser att använda avfall för anläggningsändamål kan enligt miljöbalken vara skyldig att göra en anmälan om detta till miljöenheten. Exempel på avfall som kan vara aktuellt är jord- och schaktmassor, grus, sten, tegel, asfalt och betong.

  • Bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde, ansökan om spridning

   Här registrerar du en ansökan om tillstånd att få sprida kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde

   Här registrerar du en ansökan om tillstånd att få sprida kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde

  • Berg, naturgrus eller jord - Sortering/krossning

   Enligt miljöbalken råder det anmälningsplikt för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller jordarter inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser.

   Enligt miljöbalken råder det anmälningsplikt för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller jordarter inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser.

  • Bygdemedel för vindkraft - Ansökan

   Här har du möjlighet att söka bidrag för bygdemedel angående vindkraft.

   Här har du möjlighet att söka bidrag för bygdemedel angående vindkraft.

  • Bygdemedel för vindkraft - Återrapport

   Den som beviljats bidrag från bygdemedel för vindkraft skall återrapportera till Ljusdals kommun hur pengarna använts.

   Den som beviljats bidrag från bygdemedel för vindkraft skall återrapportera till Ljusdals kommun hur pengarna använts.

  • Bygglov - Ansökan

   Använd detta för ansökan om bygglov, förhandsbesked, rivningslov, marklov eller anmälningsärenden förutom attefallsbyggnader och eldstäder. 

   Använd detta för ansökan om bygglov, förhandsbesked, rivningslov, marklov eller anmälningsärenden förutom attefallsbyggnader och eldstäder. 

  • Bygglovsbefriade åtgärder - Anmälan

   Vissa byggnationer som inte kräver bygglov kan i stället vara anmälningspliktiga, fyll i denna e-tjänst eller använd vår blankett.

   Vissa byggnationer som inte kräver bygglov kan i stället vara anmälningspliktiga, fyll i denna e-tjänst eller använd vår blankett.

  • Djurhållning inom detaljplanerat område

   För att se till att människor inte utsätts för olägenheter har Ljusdals kommun beslutat att det krävs tillstånd för djurhållning inom detaljplanerat område. På så sätt förebygger man de problem som kan uppstå för omgivningarna. Vanliga problem med djurhållningen är lukt, buller, allergi, flugor och smittspridning.

   För att se till att människor inte utsätts för olägenheter har Ljusdals kommun beslutat att det krävs tillstånd för djurhållning inom detaljplanerat område. På så sätt förebygger man de problem som kan uppstå för omgivningarna. Vanliga problem med djurhållningen är lukt, buller, allergi, flugor och smittspridning.

  • Efterbehandling av förorenade områden - Anmälan

   Här gör du anmälan enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

   Här gör du anmälan enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

  • Eldstad och rökkanal - Anmälan

   Installation av en eldstad och/eller rökkanal kräver en an­mälan. Vanligtvis behöver kommunens enhet plan och bygg få in en ifylld och undertecknad an­mälnings­blankett .

   Installation av en eldstad och/eller rökkanal kräver en an­mälan. Vanligtvis behöver kommunens enhet plan och bygg få in en ifylld och undertecknad an­mälnings­blankett .

  • Förhandsbesked - Ansökan

   Ett beslut om förhandsbesked innebär att samhällsservicenämnden (eller motsvarande nämnd) prövar om åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen.

   Ett beslut om förhandsbesked innebär att samhällsservicenämnden (eller motsvarande nämnd) prövar om åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen.

  • Husbehovstäkt - Anmälan

   Enligt miljöbalken råder det anmälningsplikt vid täkt för markinnehavarens husbehov om täkten omfattar en totalt uttagen mängd av mer än 10 000 ton naturgrus, 10 000 ton berg eller mer än 50 000 kubikmeter torv.

   Enligt miljöbalken råder det anmälningsplikt vid täkt för markinnehavarens husbehov om täkten omfattar en totalt uttagen mängd av mer än 10 000 ton naturgrus, 10 000 ton berg eller mer än 50 000 kubikmeter torv.

  • Information om övertagande av miljöfarlig verksamhet

   Enligt 32§ förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899)

   Enligt 32§ förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899)

  • Kontrollplan eldstad

   Kontrollplan för eldstad.

   Kontrollplan för eldstad.

  • Medgivande från lagfarna fastighetsägare

   Om ni inte äger fastigheten som ni vill bygga på kan ni använda denna som ägaren skriver under och ni bifogar med er ansökan.

   Om ni inte äger fastigheten som ni vill bygga på kan ni använda denna som ägaren skriver under och ni bifogar med er ansökan.

  • Miljöfarlig verksamhet - Anmälan/ändring

   Med blanketten anmäler du en ny verksamhet eller en ändring av verksamhet (9 kap 6 §miljöbalken). Det är inte tillåtet att starta en verksamhet förrän sex veckor efter att en komplett anmälan har inkommit till tillsynsmyndigheten, om inte myndigheten har meddelat något annat.

   Med blanketten anmäler du en ny verksamhet eller en ändring av verksamhet (9 kap 6 §miljöbalken). Det är inte tillåtet att starta en verksamhet förrän sex veckor efter att en komplett anmälan har inkommit till tillsynsmyndigheten, om inte myndigheten har meddelat något annat.

  • Muddermassor - Anmälan om att deponera

   Anmälan om att deponera muddermassor. Verksamhetskod 90.281 anmälansplikt C enligt 29 kap 14§ Miljöprövningsförordningen (2013:251)

   Anmälan om att deponera muddermassor. Verksamhetskod 90.281 anmälansplikt C enligt 29 kap 14§ Miljöprövningsförordningen (2013:251)

  • Nedgrävning av häst - Anmälan

   Om er häst skulle behöva avlivas finns möjlighet att gräva ner den på egen fastighet. Detta gäller dock inte om er häst haft en smittsam sjukdom. 

    

   Om er häst skulle behöva avlivas finns möjlighet att gräva ner den på egen fastighet. Detta gäller dock inte om er häst haft en smittsam sjukdom. 

    

  • Ny enskild avloppsanläggning - Ansökan

   Det här formuläret används för att ansöka/anmäla enskild avloppsanläggning enligt 13, 14 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

   Observera att om ansökan/anmälan är ofullständigt ifylld eller saknar bilagor skickas en begäran om komplettering. Handläggning påbörjas när ansökan/anmälan är komplett. Avgift för ansökan om enskilt avlopp 2023 är 9304 kronor, vilket motsvarar 8 timmars handläggningstid. Komplett ansökan ger dock en direkt sänkning av avgiften med 2 timmar. 2023 motsvarar detta 2326 kronor.

    

   Det här formuläret används för att ansöka/anmäla enskild avloppsanläggning enligt 13, 14 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

   Observera att om ansökan/anmälan är ofullständigt ifylld eller saknar bilagor skickas en begäran om komplettering. Handläggning påbörjas när ansökan/anmälan är komplett. Avgift för ansökan om enskilt avlopp 2023 är 9304 kronor, vilket motsvarar 8 timmars handläggningstid. Komplett ansökan ger dock en direkt sänkning av avgiften med 2 timmar. 2023 motsvarar detta 2326 kronor.

    

  • Nybyggnadskarta - Beställning

   Nybyggnadskartan används som underlag till situationsplanen vid uppförande av ny huvudbyggnad.

   Nybyggnadskartan används som underlag till situationsplanen vid uppförande av ny huvudbyggnad.

  • Nyinstallation eller ändring av köldmedieanläggning - Anmälan

   Här kan du anmäla nyinstallation eller ändring av köldmedieanläggning.

   Här kan du anmäla nyinstallation eller ändring av köldmedieanläggning.

  • Oljeavskiljare - anmälan av ny, befintlig, ändring, ny ägare

   Anmälan om befintlig, nyinstallation, ändring av oljeavskiljare.

   Anmälan om befintlig, nyinstallation, ändring av oljeavskiljare.

  • Registrering av medelstor förbränningsanläggning

   Registrering av medelstor förbränningsanläggning enligt 21 § förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar.

   Registrering av medelstor förbränningsanläggning enligt 21 § förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar.

  • Skyltanordning - Bygglov

   För att sätta upp en ny skylt eller ändra en befintlig skylt krävs bygglov. Taxa enligt beslut i kommunfullmäktige. Kontakta bygglovshandläggare för prisuppgift.

   För att sätta upp en ny skylt eller ändra en befintlig skylt krävs bygglov. Taxa enligt beslut i kommunfullmäktige. Kontakta bygglovshandläggare för prisuppgift.

  • Slamtömning vartannat år - Ansökan

   Det här formuläret används för att ansöka om slamtömning vartannat år enligt miljöbalkens avfallsförordning 2011:927 och lokala föreskrifter om hantering av hushållsavfall i Ljusdal. OBS! Kan endast beviljas för fritidsboende.

   En handläggningsavgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige tas oavsett om anmälan beviljas eller avslås.

   Det här formuläret används för att ansöka om slamtömning vartannat år enligt miljöbalkens avfallsförordning 2011:927 och lokala föreskrifter om hantering av hushållsavfall i Ljusdal. OBS! Kan endast beviljas för fritidsboende.

   En handläggningsavgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige tas oavsett om anmälan beviljas eller avslås.

  • Spridning av bekämpningsmedel övriga områden- Ansökan/anmälan

   Det finns  stränga regler om hur bekämpningsmedel får användas. Anmälan om spridning ska göras senast 4 veckor innan spridning och här hittar du anmälningsblankett.

   Det finns  stränga regler om hur bekämpningsmedel får användas. Anmälan om spridning ska göras senast 4 veckor innan spridning och här hittar du anmälningsblankett.

  • Strandskyddsdispens - Ansökan

   Det kan krävas en strandskyddsdispens för att göra åtgärder inom ett visst område. Fyll i denna e-tjänst eller blankett för att ansöka om strandskyddsdispens.

   Det kan krävas en strandskyddsdispens för att göra åtgärder inom ett visst område. Fyll i denna e-tjänst eller blankett för att ansöka om strandskyddsdispens.

  • Teknisk beskrivning för enkla ärenden - Bygglov

   Till varje ärende behöver vi en teknisk beskrivning för att kunna bedöma ert ärende.

   Till varje ärende behöver vi en teknisk beskrivning för att kunna bedöma ert ärende.

  • Toalett för förmultning, förbränning, separering, latrinkompostering - Anmälan

   Den här anmälan använder du om du vill installera toalett för förmultning, förbränning, separering, latrinkompostering.

   Den här anmälan använder du om du vill installera toalett för förmultning, förbränning, separering, latrinkompostering.

  • Underrättelse om förorening i mark, vatten, sediment eller byggnad

   (Enligt 10 kap. 11-13 §§ miljöbalken)

   Här kan du anmäla om du har tänkt att underrätta om förorening i mark, vatten eller byggnad.  

   (Enligt 10 kap. 11-13 §§ miljöbalken)

   Här kan du anmäla om du har tänkt att underrätta om förorening i mark, vatten eller byggnad.  

  • Utstakning / lägeskontroll - Beställning

   Vid grovutstakning används träkäppar för att markera var blivande byggnadshörn ska placeras på tomten.

   Vid lägeskontroll kontrolleras att det tänkta läget för den blivande byggnaden överensstämmer med situationsplanen.

   Vid grovutstakning används träkäppar för att markera var blivande byggnadshörn ska placeras på tomten.

   Vid lägeskontroll kontrolleras att det tänkta läget för den blivande byggnaden överensstämmer med situationsplanen.

  • Värmepump - Anmälan/ansökan

   Om du vill installera en värmepump för utvinning av värme ur mark, grund- eller ytvatten måste du anmäla detta till Bygg och Miljö. Bor du inom ett vattenskyddsområde krävs det istället en ansökan om tillstånd. Anmälan/ansökan ska lämnas in till Bygg och Miljö minst sex veckor innan du planerar att påbörja installationen av värmepumpen. Avgift för anmälan/ansökan om värmepump 2023 är 3489/4652 kronor, vilket motsvarar 3 timmars handläggningstid för anmälan och 4 timmars handläggningstid för ansökan. Komplett anmälan/ansökan ger dock en direkt sänkning av avgiften med 1 timme för både anmälan och ansökan. 2023 motsvarar detta 1163 kronor.

    

   Om du vill installera en värmepump för utvinning av värme ur mark, grund- eller ytvatten måste du anmäla detta till Bygg och Miljö. Bor du inom ett vattenskyddsområde krävs det istället en ansökan om tillstånd. Anmälan/ansökan ska lämnas in till Bygg och Miljö minst sex veckor innan du planerar att påbörja installationen av värmepumpen. Avgift för anmälan/ansökan om värmepump 2023 är 3489/4652 kronor, vilket motsvarar 3 timmars handläggningstid för anmälan och 4 timmars handläggningstid för ansökan. Komplett anmälan/ansökan ger dock en direkt sänkning av avgiften med 1 timme för både anmälan och ansökan. 2023 motsvarar detta 1163 kronor.

    

  Kommun & politik (10)

  • Anmäl intresse för insatser till flyktingar från Ukraina

   Här kan du anmäla ditt intresse för frivilliga insatser.

   Här kan du anmäla ditt intresse för frivilliga insatser.

  • Samtycke för publicering och lagring av personuppgifter

   I enlighet med dataskyddsförordningen GDPR har Ljusdals kommun tagit fram en e-tjänst och en samtyckesblankett som ska användas när Ljusdals kommun ämnar publicera bilder, namn eller andra personuppgifter på medarbetare eller externt inbjudna, ex. författare och föreläsare, i våra informationskanaler.

   I enlighet med dataskyddsförordningen GDPR har Ljusdals kommun tagit fram en e-tjänst och en samtyckesblankett som ska användas när Ljusdals kommun ämnar publicera bilder, namn eller andra personuppgifter på medarbetare eller externt inbjudna, ex. författare och föreläsare, i våra informationskanaler.

  • Sponsring - Ansökan

   Ljusdals kommun arbetar med sponsring som ett verktyg för att profilera organisationen Ljusdals kommun och platsen Ljusdals kommun som en positiv kommun att arbeta, studera, leva och bo i.

   Ljusdals kommun arbetar med sponsring som ett verktyg för att profilera organisationen Ljusdals kommun och platsen Ljusdals kommun som en positiv kommun att arbeta, studera, leva och bo i.

  • Vaccinering mot covid-19

   Det här formuläret är för timvikarier som arbetar nära äldre på SÄBO/hemtjänst - ordinarie anställda har anmält sitt intresse genom andra kanaler.

   Det här formuläret är för timvikarier som arbetar nära äldre på SÄBO/hemtjänst - ordinarie anställda har anmält sitt intresse genom andra kanaler.

  Näringsliv & utveckling (22)

  Omsorg & stöd (21)

  • Bedriva hemtjänst i Ljusdals kommun - Ansökan om godkännande

   Använd denna e-tjänst vid ansökan om att bedriva hemtjänst i Ljusdals kommun utifrån Lagen om valfrihet (LOV).

   Använd denna e-tjänst vid ansökan om att bedriva hemtjänst i Ljusdals kommun utifrån Lagen om valfrihet (LOV).

  • Bidrag ur sociala samfonder och Kihlströmska barnhemsfonden - Ansökan

   Privatpersoner kan ansöka om bidrag ur Järvsö, Färila respektive Los sociala samfonder samt ur Kihlströmska barnhemsfonden.

   Privatpersoner kan ansöka om bidrag ur Järvsö, Färila respektive Los sociala samfonder samt ur Kihlströmska barnhemsfonden.

  • Bistånd hos vuxenenheten - Ansökan

   Denna e-tjänst eller blankett kan du använda för att ansöka om biståndsbedömda insatser från vuxenenheten vid behov av stöd vid riskbruk, missbruk och beroende och vid behov av stöd när du lever eller har levt i nära relationer med inslag av alla former av våld.

   Denna e-tjänst eller blankett kan du använda för att ansöka om biståndsbedömda insatser från vuxenenheten vid behov av stöd vid riskbruk, missbruk och beroende och vid behov av stöd när du lever eller har levt i nära relationer med inslag av alla former av våld.

  • Bistånd vid funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen - Ansökan

   Du som har en fysisk, psykisk eller intellektuell funktions­nedsättning kan få hjälp från Ljusdals kommun.

   Denna e-tjänst eller blankett använder du för att ansöka om bistånd för bland annat kontaktperson,  ledsagare och korttidsvistelse.

   Du som har en fysisk, psykisk eller intellektuell funktions­nedsättning kan få hjälp från Ljusdals kommun.

   Denna e-tjänst eller blankett använder du för att ansöka om bistånd för bland annat kontaktperson,  ledsagare och korttidsvistelse.

  • Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader - Ansökan

   Den här blanketten kan du använda om du vill söka ekonomiskt bistånd till begravningskostnader.

   Den här blanketten kan du använda om du vill söka ekonomiskt bistånd till begravningskostnader.

  • Familjehem - Intresseanmälan

   Här kan du anmäla intresse för att bli familjehem eller jourhem.

   Här kan du anmäla intresse för att bli familjehem eller jourhem.

  • Frivilligstipendium - Ansök/Nominera

   Frivilligstipendiet stödjer och uppmuntrar förtjänstfulla insatser inom det sociala området och delas ut till personer och organisationer.

   Frivilligstipendiet stödjer och uppmuntrar förtjänstfulla insatser inom det sociala området och delas ut till personer och organisationer.

  • Färdtjänst - Ansökan

   Denna e-tjänst eller blankett använder du för att ansöka om färdtjänst.

   Denna e-tjänst eller blankett använder du för att ansöka om färdtjänst.

  • Föreningsbidrag från omsorgsnämnden - Ansökan

   Föreningar och frivilliga organistationer som i sin verksamhet främjar förutsättning för goda levnadsförhållanden för särskilt utsatta barn och vuxna kan genom denna blankett ansöka om bidrag från omsorgsnämnden.

   Sista ansökningsdag 13:e mars varje år.

   Föreningar och frivilliga organistationer som i sin verksamhet främjar förutsättning för goda levnadsförhållanden för särskilt utsatta barn och vuxna kan genom denna blankett ansöka om bidrag från omsorgsnämnden.

   Sista ansökningsdag 13:e mars varje år.

  • Hemtjänst - Val av utförare

   Denna blankett använder du för att välja utförare för dina hemtjänstinsatser.

   Denna blankett använder du för att välja utförare för dina hemtjänstinsatser.

  • Hemtjänst, dagverksamhet, växelvård, särskilt boende - Ansökan

   Denna e-tjänst eller blankett använder du för att ansöka om hemtjänst, vård- och omsorgsboende eller korttidsboende.

   Denna e-tjänst eller blankett använder du för att ansöka om hemtjänst, vård- och omsorgsboende eller korttidsboende.

  • Kontaktperson och kontaktfamilj inom socialtjänsten - Intresseanmälan

   Här kan du anmäla intresse för att bli kontaktfamilj och kontaktperson inom socialtjänsten.

   Här kan du anmäla intresse för att bli kontaktfamilj och kontaktperson inom socialtjänsten.

  • Kontaktperson, ledsagare, avlösare eller stödfamilj till person med funktionsnedsättning - Intresseanmälan

   Här kan du lämna intresseanmälan till att bli kontaktperson, ledsagare, avlösare eller stödfamilj till en person med funktionsnedsättning.

   Här kan du lämna intresseanmälan till att bli kontaktperson, ledsagare, avlösare eller stödfamilj till en person med funktionsnedsättning.

  • Riksfärdtjänst - Ansökan

   Denna e-tjänst eller blankett använder du för att ansöka om riksfärdtjänst.

   Denna e-tjänst eller blankett använder du för att ansöka om riksfärdtjänst.

  • Återtagande av insatser enligt SoL

   Med denna e-tjänst eller blankett kan du anmäla återtagande av insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL).

   Med denna e-tjänst eller blankett kan du anmäla återtagande av insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL).

  Samhälle & gator (15)

  • Explosiv vara - Godkännande av föreståndare/person med betydande inflytande/deltagare

   Du som redan har ett befintligt tillstånd för hantering av explosiv vara kan ansöka om godkännande av ny föreståndare via den här e-tjänsten.

   Du som redan har ett befintligt tillstånd för hantering av explosiv vara kan ansöka om godkännande av ny föreståndare via den här e-tjänsten.

  • Explosiv vara - Tillstånd

   Ansökan om tillstånd för att hantera explosiv vara. Tillstånd ska sökas för hantering och/eller överföring av explosiva varor.

   Ansökan om tillstånd för att hantera explosiv vara. Tillstånd ska sökas för hantering och/eller överföring av explosiva varor.

  • Mobilt farthinder

   Om du vill sänka hastigheten på trafiken i ditt bostadsområde kan du ansöka om tillstånd att placera ut tillfälliga farthinder i form av mobila gupp. De får vara ute under sommarsäsongen, 15 maj - 15 oktober. (tid kan variera beroende på sandupptagning/snöskottning)
    

   Om du vill sänka hastigheten på trafiken i ditt bostadsområde kan du ansöka om tillstånd att placera ut tillfälliga farthinder i form av mobila gupp. De får vara ute under sommarsäsongen, 15 maj - 15 oktober. (tid kan variera beroende på sandupptagning/snöskottning)
    

  • Rengöring / sotning av annans anläggning - Ansökan

   Här kan du ansöka om rengöring/sotning av annans anläggning.

   Här kan du ansöka om rengöring/sotning av annans anläggning.

  • Tillbuds- och olycksrapportering för brandfarliga eller explosiva varor

   Här rapporterar du som bedriver tillståndspliktig hantering av brandfarlig/explosiv vara om ett tillbud eller en olycka inträffat.

   Här rapporterar du som bedriver tillståndspliktig hantering av brandfarlig/explosiv vara om ett tillbud eller en olycka inträffat.

  • Torghandelsplats - Ansökning

   Du är välkommen att bedriva torghandel på Ljusdals kommuns torg. 

   Du är välkommen att bedriva torghandel på Ljusdals kommuns torg. 

  • Transporttillstånd

   Om du har en transport som är tyngre, bredare eller längre än vad som är tillåtet enligt 4 kap trafikförordningen (1998:1276) ska du ansöka om transporttillstånd.

   Om du har en transport som är tyngre, bredare eller längre än vad som är tillåtet enligt 4 kap trafikförordningen (1998:1276) ska du ansöka om transporttillstånd.

  • Uppställning av flyttbart förråd

   Anmälan om uppställning av flyttbart förråd explosiv vara.

   Anmälan om uppställning av flyttbart förråd explosiv vara.

  • Vägbelysningsbidrag

   Ansökan ska ske senast 31 december.
   Lampor på egen infart eller gårdsplan kan du inte söka bidrag för.

   Ansökan ska ske senast 31 december.
   Lampor på egen infart eller gårdsplan kan du inte söka bidrag för.

  Synpunkter & klagomål (4)

  Uppleva & göra (14)

  • Arrangemangs- och projektbidrag till kulturföreningar

   Bidraget kan sökas av ideella föreningar för offentliga kulturarrangemang eller projekt riktat till allmänheten i Ljusdals kommun.

   Bidraget kan sökas av ideella föreningar för offentliga kulturarrangemang eller projekt riktat till allmänheten i Ljusdals kommun.

  • Grundbidrag till funktionsvariations- och pensionärsföreningar

   Grundbidraget är avsett för funktionsvariations- och pensionärsorganisationernas administrativa kostnader och ska utgöra en grundtrygghet för föreningens verksamhet.

   Ansökan skickas in senast den 30 april.

   Grundbidraget är avsett för funktionsvariations- och pensionärsorganisationernas administrativa kostnader och ska utgöra en grundtrygghet för föreningens verksamhet.

   Ansökan skickas in senast den 30 april.

  • Idrottsstipendium

   Känner du någon mellan 13 och 20 år som är verksam i någon av kommunens föreningar och framgångsrik inom idrott? Eller vet du en ungdomsidrottsledare i någon förening som gör bra insatser? Välkommen att nominera den du tycker förtjänar ett idrottsstipendium!

   Nomineringar ska skickas in senast 15 januari och avse föregående års bedrifter.

   Känner du någon mellan 13 och 20 år som är verksam i någon av kommunens föreningar och framgångsrik inom idrott? Eller vet du en ungdomsidrottsledare i någon förening som gör bra insatser? Välkommen att nominera den du tycker förtjänar ett idrottsstipendium!

   Nomineringar ska skickas in senast 15 januari och avse föregående års bedrifter.

  • Inventariebidrag - Förening

   Bidraget avser att stödja föreningen, som planerar att köpa in nödvändiga inventarier till föreningsägda eller långtidsförhyrda lokaler eller anläggningar, vars inköpskostnad inte överstiger särskild beloppsgräns.

   Ansökan om förhandsbesked sker löpande under året.

   Bidraget avser att stödja föreningen, som planerar att köpa in nödvändiga inventarier till föreningsägda eller långtidsförhyrda lokaler eller anläggningar, vars inköpskostnad inte överstiger särskild beloppsgräns.

   Ansökan om förhandsbesked sker löpande under året.

  • Investeringsbidrag för samlingslokaler

   De godkända samlingslokalerna i Ljusdals kommun kan söka bidrag till akuta byggnadsåtgärder, standardhöjande reparationer och handikappanpassning. Bidraget är ett investeringsstöd och ges i mån av tillgång på medel.

   Ansökan ska skickas in senast 31/12 året innan den planerade investeringen.

   De godkända samlingslokalerna i Ljusdals kommun kan söka bidrag till akuta byggnadsåtgärder, standardhöjande reparationer och handikappanpassning. Bidraget är ett investeringsstöd och ges i mån av tillgång på medel.

   Ansökan ska skickas in senast 31/12 året innan den planerade investeringen.

  • Kulturbidrag - Återrapport

   Här redovisar föreningar som fått bidrag till ett offentligt kulturarrangemang eller projekt. Redovisningen ska innehålla en beskrivning av genomförandet. Bidraget betalas ut först efter inlämnad och godkänd redovisning.

   Här redovisar föreningar som fått bidrag till ett offentligt kulturarrangemang eller projekt. Redovisningen ska innehålla en beskrivning av genomförandet. Bidraget betalas ut först efter inlämnad och godkänd redovisning.

  • Ledarutbildningsbidrag

   Bidraget avser att stimulera ledarutbildning till idrottsföreningar. Kursen skall vara sanktionerad av distrikts- eller riksorganisation. Det förutsättes, att deltagaren efter genomgången kurs gör en insats inom föreningslivet i Ljusdals kommun.

   Bidraget avser att stimulera ledarutbildning till idrottsföreningar. Kursen skall vara sanktionerad av distrikts- eller riksorganisation. Det förutsättes, att deltagaren efter genomgången kurs gör en insats inom föreningslivet i Ljusdals kommun.

  • Lokalbidrag och anläggningsstöd

   Bidraget avser att stödja förening, som äger eller svarar för drift av anläggning, som används till idrotts-, frilufts- eller annan fritidsverksamhet eller förening, som hyr inomhusanläggning/lokal, som används för ungdomsverksamhet eller som klubblokal/kansli.

   Ansökan ska skickas senast den 30 april.

   Bidraget avser att stödja förening, som äger eller svarar för drift av anläggning, som används till idrotts-, frilufts- eller annan fritidsverksamhet eller förening, som hyr inomhusanläggning/lokal, som används för ungdomsverksamhet eller som klubblokal/kansli.

   Ansökan ska skickas senast den 30 april.

  Utbildning & förskola (30)

  • Anslutningsersättning - Ansökan

   Gymnasieelever som reser dagligen från en folkbokföringsadress i Ljusdals kommun och som har minst fyra kilometer till lämplig busshållplats kan också få en kontant ersättning för anslutningsresa

   Anslutningsersättning utbetalas via Nordea.  Vill du ha ersättningen insatt på din bank anmäl ditt bankkonto till Nordeas kontoregister på Nordeas hemsida. Ange arbetsgivarnummer 648960. Om man inte har Bank-ID så finns en blankett på Nordeas hemsida att skriva ut och skicka in till Nordea.

   Länk till Nordeas kontoregister: https://salaryservice.nordea.se/kvw/static/welcome

   Gymnasieelever som reser dagligen från en folkbokföringsadress i Ljusdals kommun och som har minst fyra kilometer till lämplig busshållplats kan också få en kontant ersättning för anslutningsresa

   Anslutningsersättning utbetalas via Nordea.  Vill du ha ersättningen insatt på din bank anmäl ditt bankkonto till Nordeas kontoregister på Nordeas hemsida. Ange arbetsgivarnummer 648960. Om man inte har Bank-ID så finns en blankett på Nordeas hemsida att skriva ut och skicka in till Nordea.

   Länk till Nordeas kontoregister: https://salaryservice.nordea.se/kvw/static/welcome

  • Ansökan om ledighet för aktivitet i Kulturskolan

   Ansökan om ledighet för aktivitet i Kulturskola

   Ansökan om ledighet för aktivitet i Kulturskola

  • Avgång från gymnasieskolan - Anmälan

   Anmälan om avgång från gymnasieskolan 

   Anmälan om avgång från gymnasieskolan 

  • Avvikelserapport/synpunkt - Skolskjuts

   Här rapporterar du Incidenter, avvikelser eller lämnar synpunkter gällande kommunens skolskjuts

   Här rapporterar du Incidenter, avvikelser eller lämnar synpunkter gällande kommunens skolskjuts

  • Betydande förändring av fristående förskola eller fritidshem - Anmälan

   e-tjänst eller blankett anmälan vid betydande förändring av fristående förskola
   eller fritidshem
    

   e-tjänst eller blankett anmälan vid betydande förändring av fristående förskola
   eller fritidshem
    

  • Fristående verksamhet - Ansökan fristående förskola/fritidshem

   Här kan du ansöka om godkännande för att starta fristående förskola, ta över en befintlig verksamhet eller sammanslagning av verksamheter. 

   Här kan du ansöka om godkännande för att starta fristående förskola, ta över en befintlig verksamhet eller sammanslagning av verksamheter. 

  • Fullmakt till person som inte är vårdnadshavare (ombud)

   Fullmakt till att information om mitt barn lämnas till person som inte är vårdnadshavare. 

   Fullmakt till att information om mitt barn lämnas till person som inte är vårdnadshavare. 

  • Grundskola - Anmälan om byte av skola

   Här kan vårdnadshavare anmäla sitt barns byte  till/från skola i annan kommun eller till/från fristående skola i Ljusdals Kommun. 

   Här kan vårdnadshavare anmäla sitt barns byte  till/från skola i annan kommun eller till/från fristående skola i Ljusdals Kommun. 

  • Inackorderingsbidrag för gymnasieskola - Ansökan

   Inackorderingsbidrag gäller för dig som är folkbokförd i Ljusdals kommun och studerar på gymnasieskolan.

   Inackorderingsbidrag gäller för dig som är folkbokförd i Ljusdals kommun och studerar på gymnasieskolan.

  • Kommunal Vuxenutbildning - Ansökan

   Ansökan till vuxenutbildningen i Ljusdals kommun sker via en digital webbansökan. Du behöver ett inloggningskonto för att kunna göra en webbansökan, ett så kallat studerandekonto.

   Ansökan till vuxenutbildningen i Ljusdals kommun sker via en digital webbansökan. Du behöver ett inloggningskonto för att kunna göra en webbansökan, ett så kallat studerandekonto.

  • Kvalitetshöjande åtgärder i förskolan RAM 2 - Ansökan

   Kvalitetshöjande åtgärder i förskolan RAM 2 .

   Bidraget ska gå till insatser för att bibehålla eller rekrytera personal i förskolan som gäller kvalitetshöjande åtgärder enligt gällande förordning som genomförs under perioden 1 januari-31 december 2023.

   Kvalitetshöjande åtgärder i förskolan RAM 2 .

   Bidraget ska gå till insatser för att bibehålla eller rekrytera personal i förskolan som gäller kvalitetshöjande åtgärder enligt gällande förordning som genomförs under perioden 1 januari-31 december 2023.

  • Lovskola - anmälan

   Här kan du anmäla om lovskola för ditt barn. Lovskolan vänder sig till alla elever i Ljusdals kommun som går i årskurs 6-9 och som riskerar att inte nå kunskapskraven för betyg E i ett eller flera ämnen.

   Här kan du anmäla om lovskola för ditt barn. Lovskolan vänder sig till alla elever i Ljusdals kommun som går i årskurs 6-9 och som riskerar att inte nå kunskapskraven för betyg E i ett eller flera ämnen.

  • Modersmålsundervisning - Ansökan

   Här kan du söka om undervisning i modermål. Om du har ett annat modersmål än svenska kan du få modersmålsundervisning i grundskolan, grundsärskolan, gymnasiet och gymnasiesärskolan.

   Här kan du söka om undervisning i modermål. Om du har ett annat modersmål än svenska kan du få modersmålsundervisning i grundskolan, grundsärskolan, gymnasiet och gymnasiesärskolan.

  • Musikskolan - Anmälan

   Vi har ett elevhanteringssystem där du som målsman eller kontaktperson kan ansöka till musikskolan för dina barn, och även se aktuella ansökningar och kurser dina barn redan deltar i.

   Vi har ett elevhanteringssystem där du som målsman eller kontaktperson kan ansöka till musikskolan för dina barn, och även se aktuella ansökningar och kurser dina barn redan deltar i.

  • Nationellt Godkänd Idrottsutbildning, Bandy - Ansökan

   Här kan du Ansöka till Nationellt Godkänd Idrottsutbildning, Bandy 

   Här kan du Ansöka till Nationellt Godkänd Idrottsutbildning, Bandy 

  • SchoolSoft

   Lärplattformen SchoolSoft är ett internetbaserat kommunikationsverktyg för bättre samarbete mellan skolan och hemmet. SchoolSoft används i alla kommunens grund- och gymnasieskolor, fritidshem och förskolor.

   Lärplattformen SchoolSoft är ett internetbaserat kommunikationsverktyg för bättre samarbete mellan skolan och hemmet. SchoolSoft används i alla kommunens grund- och gymnasieskolor, fritidshem och förskolor.

  • SFI - Ansökan

   Följ länken Anmäl dig till SFI. Du loggar in med e-legitimation/BankID eller skapar ett konto. Du kan också få hjälp med din anmälan via Utvecklingscentrums reception.

   Följ länken Anmäl dig till SFI. Du loggar in med e-legitimation/BankID eller skapar ett konto. Du kan också få hjälp med din anmälan via Utvecklingscentrums reception.

  • Skolplikts rapportering

   Här meddelar du om placering av skola i nytt land eller annan kommun 

   Här meddelar du om placering av skola i nytt land eller annan kommun 

  • Specialkost och anpassad måltid - Anmälan

   Här kan du anmäla behov av specialkost vid allergi och överkänslighet, eller om du behöver specialkost av andra skäl.

   Här kan du anmäla behov av specialkost vid allergi och överkänslighet, eller om du behöver specialkost av andra skäl.

  • Studie- och yrkesvägledare, SYV (Komvux) Tidsbokning

   Klicka Boka tid för att boka tid med komvux studie- och yrkesvägledare.

   Klicka Boka tid för att boka tid med komvux studie- och yrkesvägledare.

  • Synpunkt / klagomål till utbildningsförvaltningen

   Din synpunkt/klagomål registreras i nämndens diarium och blir offentlig handling såvida den inte omfattas av sekretess. Du kan vara anonym, men då vi behöver nå dig vid behov för kompletterande uppgifter så spar vi kontaktuppgifter. Grundskolan och Gymnasieutbildning i Ljusdals kommun , event- och ungdomscenter, mediaverkstad, simhallen, uteanläggningar, viss lokaluthyrning mm.

   Din synpunkt/klagomål registreras i nämndens diarium och blir offentlig handling såvida den inte omfattas av sekretess. Du kan vara anonym, men då vi behöver nå dig vid behov för kompletterande uppgifter så spar vi kontaktuppgifter. Grundskolan och Gymnasieutbildning i Ljusdals kommun , event- och ungdomscenter, mediaverkstad, simhallen, uteanläggningar, viss lokaluthyrning mm.

  • Synpunkter eller klagomål för dig som har ditt barn i fristående förskola i Ljusdals kommun.

   Din synpunkt/klagomål registreras i nämndens diarium och blir offentlig handling såvida den inte omfattas av sekretess. Du kan vara anonym, men vill du få ett svar från en handläggare behöver vi nå dig via någon kontaktuppgift.

   Din synpunkt/klagomål registreras i nämndens diarium och blir offentlig handling såvida den inte omfattas av sekretess. Du kan vara anonym, men vill du få ett svar från en handläggare behöver vi nå dig via någon kontaktuppgift.

  • Tilläggsbelopp - Ansökan

   Ansökan om tilläggsbelopp för fristående verksamheter

   Ansökan om tilläggsbelopp för fristående verksamheter

  • Utbildningsval för flyktingar från Ukraina

   Välkommen till e-tjänsten för dig som saknar en BankId och vill ansöka om skolplacering för barn och unga som omfattas av massflyktsdirektivet och som ska börja i förskola, grundskola eller gymnasium i Ljusdals kommun.

   Välkommen till e-tjänsten för dig som saknar en BankId och vill ansöka om skolplacering för barn och unga som omfattas av massflyktsdirektivet och som ska börja i förskola, grundskola eller gymnasium i Ljusdals kommun.