Rengöring / sotning av annans anläggning - Ansökan

LÄS MER

Villkor vid anlitande av annan uppdragstagare

  • Tillståndet att anlita annan uppdragstagare gäller endast angiven fastighet
  • Fastighetsägaren ska iaktta de frister för rengöring/sotning som fastställts av kommunen. Läs mer om detta i dokumentet Sotningsfrister.
  • Ändrade förhållanden vad det gäller anläggningen ska anmälas till kommunen. Detta kan t.ex. gälla val av bränsle eller ändrad eldningsfrekvens. Även ändrade förhållanden i övrigt, t.ex. ägarbyte, ska anmälas till kommunen.
  • Fastighetsägaren ska journalföra de genomförda rengöringarna/sotningarna.
  • Beslutet gäller tillsvidare.

 

Tillståndet att anlita en annan uppdragstagare kan återkallas om det visar sig att rengöringen/sotningen inte utförts på ett ur brandskyddssynpunkt tillfredställande sätt.

Registerhållningsavgift debiteras för objekt som på fastighetsägarens begäran rengörs/sotas av annan entreprenör.

Övriga upplysningar

Brandskyddskontrollen ska ske enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps  författningssamling (MSBFS 2014:6) fastställda frister.

Kontrollen kommer att utföras av kommunen anvisad brandskyddskontrollant.

Eventuella brister enligt Brandskyddskontrollen ska åtgärdas.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa