Dricksvattenanläggning - Registrering

LÄS MER

Dricksvattenanläggningar som omfattas av Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter (SLVFS 2001:30) ska anmälas till samhällsservicenämnden. Detta gäller anläggningar som:

  • i genomsnitt tillhandahåller mer än 10 m³ dricksvatten per dygn, eller försörjer fler än 50 personer (t. ex. samfälligheter).
  • tillhandahåller dricksvatten till en kommersiell eller offentlig verksamhet. Detta gäller oberoende av mängd producerat dricksvatten eller antal försörjda personer. Exempel på verksamheter är restaurang, café, skola, förskola, idrottsanläggning, camping eller hotell.

Miljöenheten utför kontroller av registrerade dricksvattenanläggningar i syfte att säkerställa att livsmedelslagstiftningen följs. Dricksvattenproducenten ska även regelbundet provta sitt vatten för att säkerställa att dricksvattnet är av bra kvalitet och inte överskrider de gränsvärden som fastställts i Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter (SLVFS 2001:30). Hur ofta vattnet ska provtas beror på mängden dricksvatten som produceras.

För handläggning av ärendet tas en avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa