Djurhållning inom detaljplanerat område

LÄS MER

Enligt 9 kap 11§ Miljöbalken (1998:808) samt 3§ Ljusdals kommuns lokala föreskrifter avseende skydd av människors hälsa och miljön.

Till anmälan bifogas:
Karta där stall, rastgårdar, hagar, lagringsplats för gödsel samt eventuella vattentäkter är utritade.

Information
För att se till att människor inte utsätts för olägenheter har Ljusdals kommun beslutat att det krävs tillstånd för djurhållning inom detaljplanerat område. På så sätt förebygger man de problem som kan uppstå för omgivningarna. Vanliga problem med djurhållningen är lukt, buller, allergi, flugor och smittspridning.

Djurslag som omfattas av ovanstående är:

  • nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • orm

Berörda grannar kommer att kontaktas av miljöenheten och beredas tillfälle att inkomma med synpunkter angående ansökan. Tillståndet kan förenas med villkor enligt 39§ förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Oavsett om ansökan beviljas eller avslås tas en avgift för handläggning ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa