Planbesked

LÄS MER

Planbesked är ett beslut, enligt 5 kap. 3§ plan och bygglagen, om kommunen avser att inleda planläggning och ungefärlig tidpunkt då planen bedöms kunna antas. Planbeskedet föregås av en bedömning om lämpligheten med markanvändningen utifrån allmänna och enskilda intressen enligt 2 kap. plan och bygglagen. Ett planbesked är inte juridiskt bindande och heller ingen garanti på att planen kommer att vinna laga kraft. En avgift för planbeskedet uttas enligt antagen plan och bygglovtaxa.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten