Planbesked - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ett planbesked är ett skriftligt besked till den sökande om kommunen avser att inleda ett planläggningsarbete. I beslutet, som fattas i Samhälls­servicenämnden, skall kommunen ange den tidpunkt då plan­läggningen bedöms ha lett fram till ett slutligt beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdes­bestämmelser. Om kommunen inte avser att inleda en planläggning skall kommunen i planbeskedet ange skälen för det. Från det att kommunen fått en komplett ansökan skall kommunen ge ett planbesked inom fyra månader.

Beslutet om planbesked föregås av en prövning om markens lämplighet utifrån allmänna och enskilda intressen enligt 2 kap. plan och bygglagen.

Den sökande har möjlighet att, i samband med ansökan om planbesked, begära att få ett medgivande från kommunen om att få inhämta länsstyrelsens yttrande över vilket planeringsunderlag som sannolikt kan behövas och vilka frågor som kan behöva utredas vidare under planprocessen för att planförslaget i slutändan inte skall överprövas av länsstyrelsen.

Läs mer om planbesked, detaljplaneprocessen och exploatörens ansvar på ljusdal.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-signering via BankID.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa