Investeringsbidrag för samlingslokaler

LÄS MER

De godkända samlingslokalerna i Ljusdals kommun kan söka bidrag till akuta byggnadsåtgärder, standardhöjande reparationer och handikappanpassning. Bidraget är ett investeringsstöd och ges i mån av tillgång på medel.

För att lokalen ska kunna få bidrag måste det finnas ett varaktigt behov av den i kommunen. Den ska vara öppen för organisationer och grupper med organiserad verksamhet. Lokalen ska vara tillgänglig i rimlig omfattning och på skäliga villkor. Vidare ska lokalen fylla rimliga krav på god standard och ha, eller förväntas få, en allsidig användning. Det ska finnas goda ekonomiska förutsättningar att driva och förvalta lokalen även i fortsättningen.

Samlingslokalen kan få bidrag med högst 50 % av ett godkänt bidragsunderlag. Gäller det bidrag till enbart handikappanpassning av en lokal, kan man få bidrag under förutsättning att anpassningen inte ingår i någon annan bidragsberättigad åtgärd.

I bidragsunderlaget får man räkna in skäligt värde av eget arbete. Det egna arbetet får dock uppgå till högst 20 % av underlaget. Med eget arbete avses ideellt utfört byggnadsarbete i projektet, däremot inte värde av skänkt material, maskintimmar el dyl.

Ett projekt får inte påbörjas innan man fått beslut om bidrag. I enstaka fall, när det finns synnerliga skäl, kan emellertid projekt som påbörjats före beslut få bidrag. Frågan om det fanns synnerliga skäl för påbörjande bedöms i samband med att bidragsansökningen prövas. Projekt ska färdigställas inom den tid som kommunen har bestämt i sitt beslut, annars kan beslutet återkallas.

Till bidragsansökan ska bifogas en sammanställning av de beräknade kostnaderna för projektet. Har man tagit upp värde av eget arbete i kostnadsberäkningen ska detta redovisas för sig med antal timmar och värderad summa.

Samhällsservicenämnden beslutar om bidraget en gång om året. Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast 31/12 året innan den planerade investeringen. Beslut om bidrag meddelas senast 1 mars året därpå.

Bidraget betalas ut med 50 % vid projektets start och resterande vid slutbesiktning av projektet. Besiktningen ska visa att projektet har genomförts i enlighet med de förutsättningar som låg till grund för kommunens beslut i ärendet.

Kostnadsgranskningen ska redovisa summan av de i projektet nedlagda kostnaderna. I de fall både bidragsberättigade och inte bidragsberättigade åtgärder genomförts, ska kostnaderna delas upp

Ansökan ska skickas in senast 31/12 året innan den planerade investeringen.