Spridning av bekämpningsmedel övriga områden- Ansökan/anmälan om spridning

LÄS MER

Kemiska bekämpningsmedel kan orsaka skador på bland annat vattentäkter, vattenlevande organismer och omgivande växtlighet. En del ämnen kan dessutom lagras upp i växter och djur och orsaka andra skador i miljön.

Det finns därför stränga regler om hur bekämpningsmedel får användas. För att få sprida de flesta kemiska bekämpningsmedel som förekommer i jordbruket krävs utbildning eller tillstånd för den som utför spridningen. Länsstyrelsen ordnar utbildning för sprutcertifikat.

Inom vissa områden behövs dessutom tillstånd eller anmälan hos samhällsservicenämnden som handlägger miljöfrågor.

Ansökan/anmälan ska lämnas till miljöenheten senast fyra veckor före spridningstillfället. Situationsplan ska bifogas ansökan/anmälan.


En handläggningsavgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige tas oavsett om anmälan beviljas eller avslås.