Husbehovstäkt - Anmälan

LÄS MER

Enligt miljöbalken råder det anmälningsplikt vid täkt för markinnehavarens husbehov om täkten omfattar en totalt uttagen mängd av mer än 10 000 ton naturgrus, 10 000 ton berg eller mer än 50 000 kubikmeter torv. Anmälningsplikt råder även för torvbrytning om verksamhetsområdet är större än 5 ha.

Anmälningsplikt råder även för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller jordarter inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser. Krossning och sortering av ovannämnda material på annan plats är också anmälningspliktigt om verksamheten bedrivs längre än trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. Se särskild anmälningsblankett

Följande riktlinjer gäller för etablering av husbehovstäkt:

  • Anläggande av husbehovstäkt i känslig natur bör undvikas.
  • Etablering av husbehovstäkt i närheten av fritidshusbebyggelse samt i rekreationsområden bör undvikas.
  • Bullernivåer vid bostäder och utbildningslokaler bör normalt sett ej överskrida 50 dBA.
  • För verksamheten gäller förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.
  • Underlåtenhet att anmäla täktverksamhet enligt ovan är straffbart enligt miljöbalken.
  • Anmälan om husbehovstäkt ska vara miljöenheten tillhanda minst 6 veckor före det att verksamheten startas.
  • För handläggning av anmälan tas en avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Övrigt

  • Upplag av krossade och sorterade fraktioner i täkten kan vara bygglovspliktigt, kontakta byggenheten.
  • Sortering och krossning av berg, naturgrus samt jordarter kan vara anmälningspliktigt, se ovan.

Enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
SNI-kod 10.30 (naturgrus)
SNI-kod 10.40 (berg och torv)

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten