Miljöfarlig verksamhet - Anmälan/ändring

LÄS MER

Med blanketten anmäler du en ny verksamhet eller en ändring av verksamhet (9 kap 6 §miljöbalken)

• Det är inte tillåtet att starta en verksamhet förrän sex veckor efter att en komplett anmälan har inkommit till tillsynsmyndigheten, om inte myndigheten har meddelat något annat.
• Om anmälan inte är fullständig kommer vi att begära in kompletteringar vilket leder till förlängd handläggningstid.
• Blanketten skickar du till Bygg och Miljö, 827 80 Ljusdal eller via e-post till miljo@ljusdal.se
För handläggning av anmälan tas en avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.
• Situationsplan eller karta ska bifogas till anmälan.
• Om utrymmet i blanketten inte räcker kan du lämna ytterligare information i bilagor.
• Vid uppgifter som inte är aktuella för din verksamhet, tydliggör detta genom att skriva ”Ej aktuellt”