Utstakning / lägeskontroll - Beställning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Det är viktigt att en byggnad hamnar på den plats bygglovet anger. Vid grovutstakning används träkäppar för att markera den blivande byggnadens läge på tomten. Du kan även få en arbetsfix utsatt.

Vid lägeskontroll kontrolleras att den blivande byggnaden placering överensstämmer med bygglovet.

Du kan beställa utstakning/lägeskontroll av kommunen eller av en privat aktör. Om du anlitar en privat aktör ska du meddela kommunen vem du har anlitat. Vid lägeskontroll utförd av privat aktör ska inmätta koordinater skickas till kommunen i referenssystem SWEREF 99 16 30 / RH2000.

Avgift betalas efter det att kommunen utfört utstakning/lägeskontroll enligt av kommunen fastställd taxa. Beställning av utstakning/lägeskontroll hos kommunen bör ske senast fem arbetsdagar före önskad åtgärd så att vi har möjlighet att göra de förberedelser som krävs och planera in arbetet.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa