Värmepump - Anmälan/ansökan

LÄS MER

Viktigt:

Du måste avvakta ett skriftligt beslut från Bygg och Miljö innan du får påbörja arbetet. Anmälan skall inlämnas i god tid och vara Bygg och Miljö tillhanda senast 6 veckor innan planerad igångsättning. Att installera en värmepumpsanläggning utan anmälan eller tillstånd är olagligt. Bifogade villkor i tillståndsbeslutet måste följas.

Avgift för handläggning av anmälan/ansökan tas enligt taxa beslutad av KF. Avgift för anmälan/ansökan om värmepump 2024 är 3711/4948 kronor, vilket motsvarar 3 timmars handläggningstid för anmälan och 4 timmars handläggningstid för ansökan. Komplett anmälan/ansökan ger dock en direkt sänkning av avgiften med 1 timme för både anmälan och ansökan. 2024 motsvarar detta 1237 kronor.

Saknar du kartor?

Kartunderlag kan erhållas från miljöenheten, Ljusdal kommun.

Saknar Du information...

...för att kunna fylla i e-tjänsten - vänd Dig till Din entreprenör för uppgifter om värmepumpen.

I normalfallet hanterar vi ditt ärende efter följande riktlinjer:

 • Minst 30 meter mellan energibrunn och enskild bergborrad dricksvattentäkt
 • Minst 20 meter mellan energibrunn och enskild grävd dricksvattentäkt
 • Om fastigheten ligger inom inre skyddsområde för kommunal vattentäkt är det i princip inte möjligt att godkänna.
 • Inom det yttre skyddsområdet krävs tillstånd.
 • Om borrhålet ligger inom 100 meter från enskild vattentäkt krävs tillstånd.
  Bergvärme:
 • Avståndet från borrhål till kommunal VA (Vatten/Avloppsledning) får inte understiga 5 meter.
 • Avståndet från borrhål till den egna (eller grannes) servisledning för vatten/avlopp bör vara minst 3 meter.
 • Om avståndet mellan planerat borrhål och fastighetsgränsen understiger 10 meter, kommer miljöenheten skicka en remiss till grannen/arna för synpunkter.
  Ytjordvärme:
 • kolla om kollektorslangen i sin helhet placeras på egen mark, om inte begär servitut. Ibland går slangdragningen inte att lösa utan att korsa Vattenavlopps-ledningar egna/andras eller kommunala, korsning får bara ske på ett ställe och ingen värme får tas ut 3 meter före och 3 meter efter korsningen (kollektorslangen ska isoleras). Platsen ska tydligt märkas på ett beständigt sätt.

Observera! Brunnsborrare måste alltid iaktta försiktighet om anläggning sker i närheten till dricksvattentäkt. Tänk dock på att huvudansvaret för att skydda närliggande dricksvattentäkter och för att ersätta eventuell skada ligger på Dig som har en värmepumpsanläggningen.

Ska din gamla oljetank tas ur bruk?

Om Du tar cisternen ur bruk ska det anmälas till miljöenheten.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa