Inackorderingsbidrag för gymnasieskola - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Inackorderingsbidraget utbetalas via Nordea. Den som inte är kund hos Nordea och vill ha bidraget insatt på sin bank kan anmäla sitt bankkonto till Nordeas kontoregister på Nordeas hemsida. Ange arbetsgivarnummer 648960. Om man inte har Bank-ID så finns en blankett på Nordeas hemsida att skriva ut och skicka in till Nordea.”

Länk till Nordeas kontoregister: https://salaryservice.nordea.se/kvw/static/welcome

 

 • Ljusdals kommun beviljar inackorderingsbidrag till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år. Eleven ska vara folkbokförd i kommunen och studera vid en kommunal gymnasieskola.
   
 • Vid studier på friskolor söks inackorderingsbidrag hos Centrala Studiestödsnämnden CSN (www.csn.se)
   
 • Elever som tas emot i en andrahandsmottagning (frisökning), har inte rätt till inackorderingsstöd (Skollagen 15 kap 32 §).
   
 • Beslutet om inackorderingsstöd gäller för valt program och inriktning. Vid byte av studieväg till annat program eller inriktning krävs nytt beslut.
   
 • Underskrift innebär försäkran om att lämnade uppgifter är sanningsenliga. Om felaktiga eller vilseledande uppgifter lämnas i ansökan i bedrägligt syfte, blir eleven eller förälder­/förmyndare till omyndig elev, ersättningsskyldig för utbetalda inackorderingsstöd.
   
 • Återbetalning av inackorderingsstöd. När villkoren för inackorderingsstöd inte längre uppfylls, till exempel vid avbrutna studier eller skolk, kommer inackorderingsstödet att återkrävas enligt samma regler som CSN tillämpar vid återbetalning/indragning av studiebidrag. Bestämmelserna finns i 2 kap 5 § studiestödslagen.
   
 • Eleven kan inte erhålla både inackorderingsstöd och gymnasiekort (busskort).
 • Utbetalning sker den sista bankdagen i månaden. För höstterminen 4 månader med början den sista september och för vårterminen 5 månader till och med maj.
   
 • Utbetalning sker i samarbete Nordea.
 • Inackorderingstillägg söks här via kommunens e-tjänst inför varje nytt läsår, senast den sista augusti. Du kan söka senare, men tillägget betalas endast ut retroaktivt innevarande termin

 

Länk till utförlig information 

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa