Oljecistern tagits ur bruk - Anmälan

LÄS MER

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (1§ 6 kap NFS 2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor ska cisterner och rörledningar som tas ur bruk tömmas och rengöras. Åtgärder ska vidtas som hindrar att cisternen kan fyllas. Så länge dessa åtgärder inte är vidtagna kvarstår kravet på återkommande kontroll enligt NFS 2017:5. Om cistern och rörledning som har tagits ur bruk åter tas i bruk vid senare tillfälle, ska kontroll innan dess genomföras av ett ackrediterat företag.

För handläggning av anmälan tas en avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten