Klagomål om hälsoskydds- eller miljöproblem

LÄS MER

I den här e-tjänsten kan du anmäla en olägenhet eller ett klagomål enligt miljöbalken. För att vi ska kunna handlägga ditt ärende måste den störning/olägenhet som du upplever utgöra en risk för hälsan eller miljön. I miljöbalken definieras olägenhet som en ”störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan vara skadlig för hälsan och som inte är ringa eller helt tillfällig”.

Typ av klagomål som hanteras enligt miljöbalken
En anmälan om klagomål enligt miljöbalken kan handla om störningar i inomhusmiljön t.ex. buller/ljudstörning, lukt, mögel, låg temperatur, bristfällig ventilation etc. Det kan också handla om miljörelaterade störningar utomhus som t.ex. nedskräpning, läckage av miljöfarliga ämnen, bristfälligt avlopp, eldning av sopor etc.

Att tänka på innan du anmäler olägenhet
Om du har klagomål bör du i första hand kontakta den som orsakar störningen som då har möjlighet att förbättra situationen. De handlingar som kommer in till oss eller som uppstår i ärendet är normalt sett offentliga och kan begäras ut av allmänheten. Observera att du i denna e-tjänst inte kan anmäla klagomål som handlar om tillfälliga störningar eller störningar som inte pågår i nuläget. För klagomål som rör grannosämja, djur som far illa eller arbetsmiljöfrågor ska du istället kontakta andra myndigheter så som polisen, länsstyrelsens djurskyddsenhet eller Arbetsmiljöverket.

Fyll i efterfrågade uppgifterna så noga du kan när du lämnar ditt klagomål så underlättar det för oss när vi ska utreda ditt ärende. Om anmälan saknar viktiga uppgifter kommer den att skickas tillbaka för komplettering innan handläggning kan påbörjas. Du kan välja att vara anonym men då kan du inte få någon återkoppling i ärendet. 

Vad händer sen?
När vi har tagit emot ditt klagomål skickar vi ett brev till den som klagomålet är riktat mot, alternativt åker ut på platsbesök direkt. 

Bygg och miljö kan besluta om att orsaken till besvären ska utredas och åtgärdas av den som orsakar/ansvarar för förhållandena. Bygg och miljö kan även besluta att ärendet lämnas utan åtgärd om störningen bedöms som ringa eller om kostnaden för eventuella åtgärder är orimliga i förhållande till nyttan. Under ärendets gång får du som lämnat klagomål återkoppling i ditt ärende när nya uppgifter inkommit eller beslut tagits.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa