Driftbidrag för samlingslokaler

LÄS MER

De godkända samlingslokalerna i Ljusdals kommun har möjlighet att söka bidrag som avser drift av samlingslokaler. Driftbidraget baserat på föreningens fasta kostnader för samlingslokalen och en procentuell fördelning sker enligt kommunens fördelningsnormer efter att alla ansökningar har skickats in.

Kommunalt bidrag utgår till sådana föreningsägda samlingslokaler, som behövs för det kulturella och offentliga livet på orten. Med samlingslokal avses lokal som på en ort inom kommunen hålls öppen och tillgänglig för allmänheten, skolor, lokala föreningar och organisationer. Syftet med bidraget är att skapa och stödja lokala mötesplatser för kommuninvånarna. Samhällsservicenämnden äger rätt att årligen pröva vilka samlingslokaler, som uppfyller kriterierna för godkänd samlingslokal i kommun.

Bidrag till drift av samlingslokal utgår med en procentsats av det underlag, som berättigar till bidrag enligt förteckning nedan. Procentsatsens storlek fastställs årligen när de totala driftskostnaderna ställs i proportion till budgeterade medel.

För erhållande av bidrag gäller följande allmänna villkor:

 Samhällsservicenämnden äger rätt att granska räkenskaperna för lokalen.
 Taxa för uthyrning ska underställas samhällsservicenämnden för godkännande.
 Bidragsansökan, bokslut, verksamhets- och revisionsberättelse ska vara fritidsenheten tillhanda senast 1 maj året efter verksamhetsåret.
 Redovisa separat inkomster av medlemsavgifter. Antal medlemmar och storlek på avgiften.
Kostnader vilka berättigar till driftbidrag:

Försäkring
Sophämtning
Sotning
Snöröjning
Vatten
El 
olja eller annat bränsle
Fastighetsskatt
Medlemsavgift till riksorganisation 50% av lön eller arvode till vaktmästare eller lokalvårdare (gäller ej anställd med lönebidrag)
50% av arbetsgivaravgift (gäller ej anställd med lönebidrag)
Ränta