Ny enskild avloppsanläggning - Ansökan

LÄS MER

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler

Hänsynsreglerna ska alla följa, också den som anlägger eller äger en enskild avloppsanlägg­ning. De ska ligga till grund för Samhällsservicenämndens bedömning av ansökningar/anmäl­ningar om enskilda avlopp:

  • Bevisbörderegeln – verksamhetsutövaren har bevisbördan. Det är t.ex. den som vill anlägga ett avlopp som ska kunna visa, bl.a. genom en fullständig ansökan, att det inte finns risk för människor och miljö.
  • Kunskapskravet – man ska veta tillräckligt mycket för att inte störa. T.ex. måste man som anläggare eller brukare ha tillräckliga kunskaper för att anlägga och sköta avloppet så att funktionen inte försämras och störningar uppstår.
  • Försiktighetsprincipen – vid risk för negativ påverkan innebär en skyldighet att vidta skyddsåtgärder.
  • Lokaliseringsprincipen – man ska välja den lämpligaste platsen så att ändamålet kan nås med minsta intrång och olägenhet för hälsa och miljö. T.ex. ska den bästa platsen väljas för avloppet, även om ägaren helst vill ha det på en annan del av tomten.
  • Hushållnings- och kretsloppsprinciperna – man ska hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning.

Ansökan - Tillståndet
Ansökan/anmälan ska göras i god tid innan arbetet påbörjas. Arbetet får inte påbörjas innan man har fått tillstånd. Om en avloppsanläggning inrättas utan tillstånd är Samhällsservicenämnden skyldig att anmäla överträdelsen till polis- eller åklagarmyndigheten. 

Arbetet får inte påbörjas innan anmälan inlämnats. Det är formellt tillåtet att börja arbetet innan Samhällsservicenämnden svarat på anmälan, men man riskerar då att få göra om arbetet eftersom nämnden kan besluta om särskilda villkor eller åtgärder för att godta att anlägg­ningen utförs. Det är alltså lämpligt att avvakta nämndens svar för att inte riskera kostsamma ändringar.

Om Du tänker anlägga infiltration
Du bör gräva en 2,5 m djup provgrop intill platsen för infiltrationen innan du fyller i blanketten och ritar situationsplanen. Om marken inte medger infiltration måste avloppet ha en rening med utlopp, vilket påverkar både hur du fyller i blanketten och hur situationsplanen ritas. Om provgropen ser lovande ut för infiltration ska du hålla den öppen tills handläggare har fått tillfälle att besikta den.

Tillståndets giltighet
Beslutet om tillstånd att anlägga enskilt avlopp förfaller om byggandet av anläggningen inte påbörjats inom 2 år eller slutförts inom 5 år.

För prövning av ansökan tas en avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Avgift för ansökan om enskilt avlopp 2024 är 9896 kronor, vilket motsvarar 8 timmars handläggningstid. Komplett ansökan ger dock en direkt sänkning av avgiften med 2 timmar. 2024 motsvarar detta 2474 kronor.

 

www.avloppsguiden.se, en nationell kunskapsbank, kan du läsa mer om enskilda avlopp.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa