Spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde, ansökan/anmälan om spridning

LÄS MER

Aktuell lagstiftning: NFS 2015:2 6 kap. 1 §, Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel, 36 §

Det är förbjudet att utan särskilt tillstånd av Samhällsservicenämnden yrkesmässigt använda växtskyddsmedel utomhus inom de delar av ett vattenskyddsområde som betecknas som vattentäktzon, primär (inre) skyddszon och sekundär (yttre) skyddszon. Om ett vattenskyddsområde inte har indelats i zoner gäller förbudet mot användning utan tillstånd inom hela vattenskyddsområdet.

För att handläggningen ska gå snabbt och smidigt är det viktigt att anmälan innehåller de uppgifter som krävs för att kontrollera att vattentäkten inte riskerar att förorenas. Till detta används datorsimuleringen Macro DB https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/SLU-Centrum-for-kemiska-bekampningsmedel-i-miljon/modeller/macro-db/ladda-ner-macro-db-4/ 

Läs mer i vägledning https://www.naturvardsverket.se/om-oss/publikationer/6700/tillstand-till-anvandning-av-bekampningsmedel-inom-vattenskyddsomraden/

Avgift för handläggningen uttages enligt Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen av kommunfullmäktige.  

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa