Sök tjänst

Sök
Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Boende & miljö (40)

  • Avfall för anläggningsändamål - Anmälan

   Den som avser att använda avfall för anläggningsändamål kan enligt miljöbalken vara skyldig att göra en anmälan om detta till miljöenheten. Exempel på avfall som kan vara aktuellt är jord- och schaktmassor, grus, sten, tegel, asfalt och betong.

  • Berg, naturgrus eller jord - Sortering/krossning

   Enligt miljöbalken råder det anmälningsplikt för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller jordarter inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser.

  • Bygdemedel för vindkraft - Ansökan

   Här har du möjlighet att söka bidrag för bygdemedel angående vindkraft.

  • Bygdemedel för vindkraft - Återrapport

   Den som beviljats bidrag från bygdemedel för vindkraft skall återrapportera till Ljusdals kommun hur pengarna använts.

  • Bygglov - Ansökan

   Använd detta för ansökan om bygglov, förhandsbesked, rivningslov, marklov eller anmälningsärenden förutom attefallsbyggnader och eldstäder. 

  • Djurhållning inom detaljplanerat område

   För att se till att människor inte utsätts för olägenheter har Ljusdals kommun beslutat att det krävs tillstånd för djurhållning inom detaljplanerat område. På så sätt förebygger man de problem som kan uppstå för omgivningarna. Vanliga problem med djurhållningen är lukt, buller, allergi, flugor och smittspridning.

  • Efterbehandling av förorenade områden - Anmälan

   Här gör du anmälan enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

  • Eldstad och rökkanal - Anmälan

   Installation av en eldstad och/eller rökkanal kräver en an­mälan. Vanligtvis behöver kommunens enhet plan och bygg få in en ifylld och undertecknad an­mälnings­blankett .

  • Fordonstvätt och verkstad - Anmälan enligt miljöbalken

   För att starta fordonstvätt eller en verkstad krävs anmälan till Bygg & miljö.

  • Förhandsbesked - Ansökan

   Ett beslut om förhandsbesked innebär att samhällsservicenämnden (eller motsvarande nämnd) prövar om åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen.

  • Husbehovstäkt - Anmälan

   Enligt miljöbalken råder det anmälningsplikt vid täkt för markinnehavarens husbehov om täkten omfattar en totalt uttagen mängd av mer än 10 000 ton naturgrus, 10 000 ton berg eller mer än 50 000 kubikmeter torv.

  • Information om övertagande av miljöfarlig verksamhet

   Enligt 32§ förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899)

  • Klagomål om hälsoskydds- eller miljöproblem

   Bygg och miljö handlägger klagomål enligt miljöbalken med syfte att undanröja olägenhet för människors hälsa eller skador på miljön. I miljöbalken definieras olägenhet som en ”störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan vara skadlig för hälsan och som inte är ringa eller helt tillfällig”. 

  • Kompostering av hushållsavfall - Anmälan

   Det här formuläret används för att anmäla kompostering av avfall (annat än trädgårdsavfall) enligt 45§ i miljöbalkens avfallsförordning 2011:927 och lokala föreskrifter om avfallshantering i Ljusdal 32§.

  • Kontrollplan eldstad

   Kontrollplan för eldstad.

  • Kontrollplan för mycket enkla ärenden

   Om ert ärende är av enklare art kan ni använda detta för att göra en kontrollplan.

  • Medgivande från lagfarna fastighetsägare

   Om ni inte äger fastigheten som ni vill bygga på kan ni använda denna som ägaren skriver under och ni bifogar med er ansökan.

  • Miljöfarlig verksamhet - Anmälan/ändring

   Med blanketten anmäler du en ny verksamhet eller en ändring av verksamhet (9 kap 6 §miljöbalken). Det är inte tillåtet att starta en verksamhet förrän sex veckor efter att en komplett anmälan har inkommit till tillsynsmyndigheten, om inte myndigheten har meddelat något annat.

  • Muddermassor - Anmälan om att deponera

   Anmälan om att deponera muddermassor. Verksamhetskod 90.281 anmälansplikt C enligt 29 kap 14§ Miljöprövningsförordningen (2013:251)

  • Nedgrävning av häst - Anmälan

   Om er häst skulle behöva avlivas finns möjlighet att gräva ner den på egen fastighet. Detta gäller dock inte om er häst haft en smittsam sjukdom. 

    

  • Ny enskild avloppsanläggning - Ansökan

   Det här formuläret används för att ansöka/anmäla enskild avloppsanläggning enligt 13, 14 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

   Observera att om ansökan/anmälan är ofullständigt ifylld eller saknar bilagor skickas en begäran om komplettering. Handläggning påbörjas när ansökan/anmälan är komplett. Avgift för ansökan om enskilt avlopp 2024 är 9896 kronor, vilket motsvarar 8 timmars handläggningstid. Komplett ansökan ger dock en direkt sänkning av avgiften med 2 timmar. 2024 motsvarar detta 2474 kronor.

    

  • Nybyggnadskarta - Beställning

   Nybyggnadskartan används som underlag till situationsplanen vid uppförande av ny huvudbyggnad.

  • Nyinstallation eller ändring av köldmedieanläggning - Anmälan

   Här kan du anmäla nyinstallation eller ändring av köldmedieanläggning.

  • Oljeavskiljare - anmälan av ny, befintlig, ändring, ny ägare

   Anmälan om befintlig, nyinstallation, ändring av oljeavskiljare.

  • Registrering av medelstor förbränningsanläggning

   Registrering av medelstor förbränningsanläggning enligt 21 § förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar.

  • Skyltanordning - Bygglov

   För att sätta upp en ny skylt eller ändra en befintlig skylt krävs bygglov. Taxa enligt beslut i kommunfullmäktige. Kontakta bygglovshandläggare för prisuppgift.

  • Slamtömning vartannat år - Ansökan

   Det här formuläret används för att ansöka om slamtömning vartannat år enligt miljöbalkens avfallsförordning 2011:927 och lokala föreskrifter om hantering av hushållsavfall i Ljusdal. OBS! Kan endast beviljas för fritidsboende.

   En handläggningsavgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige tas oavsett om anmälan beviljas eller avslås.

  • Spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde, ansökan/anmälan om spridning

   Här registrerar du en ansökan om tillstånd att få sprida kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde

  • Spridning av bekämpningsmedel övriga områden- Ansökan/anmälan om spridning

   Det finns  stränga regler om hur bekämpningsmedel får användas. Anmälan om spridning ska göras senast 4 veckor innan spridning och här hittar du anmälningsblankett.

  • Strandskyddsdispens - Ansökan

   Det kan krävas en strandskyddsdispens för att göra åtgärder inom ett visst område. Fyll i denna e-tjänst eller blankett för att ansöka om strandskyddsdispens.

  • Teknisk beskrivning för enkla ärenden - Bygglov

   Till varje ärende behöver vi en teknisk beskrivning för att kunna bedöma ert ärende.

  • Underrättelse om förorening i mark, vatten, sediment eller byggnad

   (Enligt 10 kap. 11-13 §§ miljöbalken)

   Här kan du anmäla om du har tänkt att underrätta om förorening i mark, vatten eller byggnad.  

  • Utstakning / lägeskontroll - Beställning

   Vid grovutstakning används träkäppar för att markera var blivande byggnadshörn ska placeras på tomten.

   Vid lägeskontroll kontrolleras att det tänkta läget för den blivande byggnaden överensstämmer med situationsplanen.

  • Värmepump - Anmälan/ansökan

   Om du vill installera en värmepump för utvinning av värme ur mark, grund- eller ytvatten måste du anmäla detta till Bygg och Miljö. Bor du inom ett vattenskyddsområde krävs det istället en ansökan om tillstånd. Anmälan/ansökan ska lämnas in till Bygg och Miljö minst sex veckor innan du planerar att påbörja installationen av värmepumpen. Avgift för anmälan/ansökan om värmepump 2024 är 3711/4948 kronor, vilket motsvarar 3 timmars handläggningstid för anmälan och 4 timmars handläggningstid för ansökan. Komplett anmälan/ansökan ger dock en direkt sänkning av avgiften med 1 timme för både anmälan och ansökan. 2024 motsvarar detta 1237 kronor.

    

  Kommun & politik (11)

  • Anmäl intresse för insatser till flyktingar från Ukraina

   Här kan du anmäla ditt intresse för frivilliga insatser.

  • Borgerlig vigsel i Kommunhuset - boka

   Vill du gifta dig borgerligt i Ljusdal, så kan du boka någon av kommunens vigselförrättare. I kommunhuset på Norra Järnvägsgatan 21 i Ljusdal finns också ett särskilt vigselrum.

  • Samtycke för publicering och lagring av personuppgifter

   I enlighet med dataskyddsförordningen GDPR har Ljusdals kommun tagit fram en e-tjänst och en samtyckesblankett som ska användas när Ljusdals kommun ämnar publicera bilder, namn eller andra personuppgifter på medarbetare eller externt inbjudna, ex. författare och föreläsare, i våra informationskanaler.

  • Sponsring - Ansökan

   Ljusdals kommun arbetar med sponsring som ett verktyg för att profilera organisationen Ljusdals kommun och platsen Ljusdals kommun som en positiv kommun att arbeta, studera, leva och bo i.

  • Vaccinering mot covid-19

   Det här formuläret är för timvikarier som arbetar nära äldre på SÄBO/hemtjänst - ordinarie anställda har anmält sitt intresse genom andra kanaler.

  Näringsliv & utveckling (22)

  Omsorg & stöd (20)

  • Aktivitetsrapport för kontaktperson till person med funktionsnedsättning

   Denna e-tjänst använder du som är kontaktperson för en person med funktionsnedsättning för att rapportera utförda aktiviteter.

  • Bedriva hemtjänst i Ljusdals kommun - Ansökan om godkännande

   Använd denna e-tjänst vid ansökan om att bedriva hemtjänst i Ljusdals kommun utifrån Lagen om valfrihet (LOV).

  • Bistånd hos vuxenenheten - Ansökan

   Denna e-tjänst eller blankett kan du använda för att ansöka om biståndsbedömda insatser från vuxenenheten vid behov av stöd vid riskbruk, missbruk och beroende och vid behov av stöd när du lever eller har levt i nära relationer med inslag av alla former av våld.

  • Bistånd vid funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen - Ansökan

   Du som har en fysisk, psykisk eller intellektuell funktions­nedsättning kan få hjälp från Ljusdals kommun.

   Denna e-tjänst eller blankett använder du för att ansöka om bistånd för bland annat kontaktperson,  ledsagare och korttidsvistelse.

  • Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader - Ansökan

   Den här blanketten kan du använda om du vill söka ekonomiskt bistånd till begravningskostnader.

  • Familjehem - Intresseanmälan

   Här kan du anmäla intresse för att bli familjehem eller jourhem.

  • Frivilligstipendium - Ansök/Nominera

   Frivilligstipendiet stödjer och uppmuntrar förtjänstfulla insatser inom det sociala området och delas ut till personer och organisationer.

  • Färdtjänst - Ansökan

   Denna e-tjänst eller blankett använder du för att ansöka om färdtjänst.

  • Föreningsbidrag från omsorgsnämnden - Ansökan

   Föreningar och frivilliga organistationer som i sin verksamhet främjar förutsättning för goda levnadsförhållanden för särskilt utsatta barn och vuxna kan genom denna blankett ansöka om bidrag från omsorgsnämnden.

   Sista ansökningsdag 13:e mars varje år.

  • Hemtjänst, dagverksamhet, växelvård, särskilt boende - Ansökan

   Denna e-tjänst eller blankett använder du för att ansöka om hemtjänst, vård- och omsorgsboende eller korttidsboende.

  • Kontaktperson och kontaktfamilj inom socialtjänsten - Intresseanmälan

   Här kan du anmäla intresse för att bli kontaktfamilj och kontaktperson inom socialtjänsten.

  • Kontaktperson, ledsagare, avlösare eller stödfamilj till person med funktionsnedsättning - Intresseanmälan

   Här kan du lämna intresseanmälan till att bli kontaktperson, ledsagare, avlösare eller stödfamilj till en person med funktionsnedsättning.

  • Riksfärdtjänst - Ansökan

   Denna e-tjänst eller blankett använder du för att ansöka om riksfärdtjänst.

  • Tidrapport för kontaktperson och kontaktfamilj, individ- och familjeomsorgen

   Denna e-tjänst använder du som är kontaktperson eller kontaktfamilj för barn, ungdom eller vuxen för att rapportera tid och milkostnader till arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

  Samhälle & gator (16)

  • Egen rengöring / sotning av anläggning - Ansökan

   Här kan du ansöka om egen rengöring/sotning av anläggning.

  • Explosiv vara - Godkännande av föreståndare/person med betydande inflytande/deltagare

   Du som redan har ett befintligt tillstånd för hantering av explosiv vara kan ansöka om godkännande av ny föreståndare via den här e-tjänsten.

  • Explosiv vara - Tillstånd

   Ansökan om tillstånd för att hantera explosiv vara. Tillstånd ska sökas för hantering och/eller överföring av explosiva varor.

  • Mobilt farthinder

   Om du vill sänka hastigheten på trafiken i ditt bostadsområde kan du ansöka om tillstånd att placera ut tillfälliga farthinder i form av mobila gupp. De får vara ute under sommarsäsongen, 15 maj - 15 oktober. (tid kan variera beroende på sandupptagning/snöskottning)
    

  • Rengöring / sotning av annans anläggning - Ansökan

   Här kan du ansöka om rengöring/sotning av annans anläggning.

  • Tillbuds- och olycksrapportering för brandfarliga eller explosiva varor

   Här rapporterar du som bedriver tillståndspliktig hantering av brandfarlig/explosiv vara om ett tillbud eller en olycka inträffat.

  • Torghandelsplats - Ansökning

   Du är välkommen att bedriva torghandel på Ljusdals kommuns torg. 

  • Transporttillstånd

   Om du har en transport som är tyngre, bredare eller längre än vad som är tillåtet enligt 4 kap trafikförordningen (1998:1276) ska du ansöka om transporttillstånd.

  • Uppställning av flyttbart förråd

   Anmälan om uppställning av flyttbart förråd explosiv vara.

  • Vägbelysningsbidrag

   Ansökan ska ske senast 31 december.
   Lampor på egen infart eller gårdsplan kan du inte söka bidrag för.

  Synpunkter & klagomål (4)

  Uppleva & göra (14)

  • Arrangemangs- och projektbidrag till kulturföreningar

   Bidraget kan sökas av ideella föreningar för offentliga kulturarrangemang eller projekt riktat till allmänheten i Ljusdals kommun.

  • Idrottsstipendium

   Känner du någon mellan 13 och 20 år som är verksam i någon av kommunens föreningar och framgångsrik inom idrott? Eller vet du en ungdomsidrottsledare i någon förening som gör bra insatser? Välkommen att nominera den du tycker förtjänar ett idrottsstipendium!

   Nomineringar ska skickas in senast 15 januari och avse föregående års bedrifter.

  • Intensivsimskola - Anmälan/platsbokning

   Färila simhall erbjuder simundervisning från fyllda 5 år. Deltagaren ska kunna vara i vattnet utan anhörigs närvaro.

  • Inventariebidrag - Förening

   Bidraget avser att stödja föreningen, som planerar att köpa in nödvändiga inventarier till föreningsägda eller långtidsförhyrda lokaler eller anläggningar, vars inköpskostnad inte överstiger särskild beloppsgräns.

   Ansökan om förhandsbesked sker löpande under året.

  • Investeringsbidrag för samlingslokaler

   De godkända samlingslokalerna i Ljusdals kommun kan söka bidrag till akuta byggnadsåtgärder, standardhöjande reparationer och handikappanpassning. Bidraget är ett investeringsstöd och ges i mån av tillgång på medel.

   Ansökan ska skickas in senast 31/12 året innan den planerade investeringen.

  • Kulturbidrag - Återrapport

   Här redovisar föreningar som fått bidrag till ett offentligt kulturarrangemang eller projekt. Redovisningen ska innehålla en beskrivning av genomförandet. Bidraget betalas ut först efter inlämnad och godkänd redovisning.

  • Ledarutbildningsbidrag

   Bidraget avser att stimulera ledarutbildning till idrottsföreningar. Kursen skall vara sanktionerad av distrikts- eller riksorganisation. Det förutsättes, att deltagaren efter genomgången kurs gör en insats inom föreningslivet i Ljusdals kommun.

  • Lokalbidrag och anläggningsstöd

   Bidraget avser att stödja förening, som äger eller svarar för drift av anläggning, som används till idrotts-, frilufts- eller annan fritidsverksamhet eller förening, som hyr inomhusanläggning/lokal, som används för ungdomsverksamhet eller som klubblokal/kansli.

   Ansökan ska skickas senast den 30 april.

  Utbildning & förskola (31)

  • Anslutning till SMS-grupp angående skolskjuts - Anmälan

   Vad händer vid inställd skolskjuts? 

   Intresserad av SMS ang störningar på din skolskjuts? 

  • Anslutningsersättning - Ansökan

   Gymnasieelever som reser dagligen från en folkbokföringsadress i Ljusdals kommun och som har minst fyra kilometer till lämplig busshållplats kan också få en kontant ersättning för anslutningsresa

   Anslutningsersättning utbetalas via Nordea.  Vill du ha ersättningen insatt på din bank anmäl ditt bankkonto till Nordeas kontoregister på Nordeas hemsida. Ange arbetsgivarnummer 648960. Om man inte har Bank-ID så finns en blankett på Nordeas hemsida att skriva ut och skicka in till Nordea.

   Länk till Nordeas kontoregister: https://salaryservice.nordea.se/kvw/static/welcome

  • Ansökan om ledighet för aktivitet i Kulturskolan

   Ansökan om ledighet för aktivitet i Kulturskola

  • Avgång från gymnasieskolan - Anmälan

   Anmälan om avgång från gymnasieskolan 

  • Avvikelserapport/synpunkt - Skolskjuts

   Här rapporterar du Incidenter, avvikelser eller lämnar synpunkter gällande kommunens skolskjuts

  • Betydande förändring av fristående förskola eller fritidshem - Anmälan

   e-tjänst eller blankett anmälan vid betydande förändring av fristående förskola
   eller fritidshem
    

  • Betygskopior / betygsavskrift - Beställning

   Du som inte kan hitta ditt betyg från grundskolan, gymnasieskolan eller komvux kan beställa en kopia från kommunarkivet.

  • Busskort trasigt eller borttappat - Anmäla

   Om busskortet för skolskjuts är trasigt eller borttappat kan du beställa ett nytt i denna e-tjänst

  • Fristående verksamhet - Ansökan fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

   Här kan du ansöka om godkännande för att starta fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem, ta över en befintlig verksamhet eller sammanslagning av verksamheter. 

  • Fullmakt till person som inte är vårdnadshavare (ombud)

   Fullmakt till att information om mitt barn lämnas till person som inte är vårdnadshavare. 

  • Inackorderingsbidrag för gymnasieskola - Ansökan

   Inackorderingsbidrag gäller för dig som är folkbokförd i Ljusdals kommun och studerar på gymnasieskolan.

  • Kulturskolan - Ansökan

   Vi har ett elevhanteringssystem där du som målsman eller kontaktperson kan ansöka till kulturskolan för dina barn, och även se aktuella ansökningar och kurser dina barn redan deltar i.

  • Kvalitetshöjande åtgärder i förskolan

   Bidrag

   Kvalitetshöjande åtgärder i förskolan 2024 – fördelning enligt prognosticerat barnantal

  • Lovskola - anmälan

   Här kan du anmäla om lovskola för ditt barn. Lovskolan vänder sig till alla elever i Ljusdals kommun som går i årskurs 6-9 och som riskerar att inte nå kunskapskraven för betyg E i ett eller flera ämnen.

  • Matersättning

   Ansökan om matersättning

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Modersmålsundervisning - Ansökan

   Här kan du söka om undervisning i modermål. Om du har ett annat modersmål än svenska kan du få modersmålsundervisning i grundskolan, grundsärskolan, gymnasiet och gymnasiesärskolan.

  • Nationellt Godkänd Idrottsutbildning, Bandy - Ansökan

   Här kan du Ansöka till Nationellt Godkänd Idrottsutbildning, Bandy 

  • Resursfördelning för extraordinära stödåtgärder

   Här kan du ansöka om tilläggsbelopp för barn/elev på din förskola eller skola.

  • SchoolSoft

   Lärplattformen SchoolSoft är ett internetbaserat kommunikationsverktyg för bättre samarbete mellan skolan och hemmet. SchoolSoft används i alla kommunens grund- och gymnasieskolor, fritidshem och förskolor.

  • Skolplikts rapportering

   Här meddelar du om placering av skola i nytt land eller annan kommun 

  • Specialkost och anpassad måltid - Anmälan

   Här kan du anmäla behov av specialkost vid allergi och överkänslighet, eller om du behöver specialkost av andra skäl.

  • Synpunkt / klagomål till utbildningsförvaltningen

   Din synpunkt/klagomål registreras i nämndens diarium och blir offentlig handling såvida den inte omfattas av sekretess. Du kan vara anonym, men då vi behöver nå dig vid behov för kompletterande uppgifter så spar vi kontaktuppgifter. Grundskolan och Gymnasieutbildning i Ljusdals kommun , event- och ungdomscenter, mediaverkstad, simhallen, uteanläggningar, viss lokaluthyrning mm.

  • Synpunkter eller klagomål för dig som har ditt barn i fristående förskola i Ljusdals kommun.

   Din synpunkt/klagomål registreras i nämndens diarium och blir offentlig handling såvida den inte omfattas av sekretess. Du kan vara anonym, men vill du få ett svar från en handläggare behöver vi nå dig via någon kontaktuppgift.

  • Tilläggsbelopp - Ansökan

   Ansökan om tilläggsbelopp för fristående verksamheter

  • Utbildningsval för flyktingar från Ukraina

   Välkommen till e-tjänsten för dig som saknar en BankId och vill ansöka om skolplacering för barn och unga som omfattas av massflyktsdirektivet och som ska börja i förskola, grundskola eller gymnasium i Ljusdals kommun.