Sök tjänst

Sök
stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Boende & miljö (29)

  • Avfall för anläggningsändamål och uppläggning av muddermassor - Anmälan

   computer

   Den som avser att använda avfall för anläggningsändamål kan enligt miljöbalken vara skyldig att göra en anmälan om detta till miljöenheten. Exempel på avfall som kan vara aktuellt är jord- och schaktmassor, grus, sten, tegel, asfalt och betong.

   Den som avser att använda avfall för anläggningsändamål kan enligt miljöbalken vara skyldig att göra en anmälan om detta till miljöenheten. Exempel på avfall som kan vara aktuellt är jord- och schaktmassor, grus, sten, tegel, asfalt och betong.

   Till tjänstenchevron_right
  • Berg, naturgrus eller jord - Sortering/krossning

   computer

   Enligt miljöbalken råder det anmälningsplikt för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller jordarter inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser.

   Enligt miljöbalken råder det anmälningsplikt för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller jordarter inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser.

   Till tjänstenchevron_right
  • Bygdemedel för vindkraft - Ansökan

   computerperson

   Här har du möjlighet att söka bidrag för bygdemedel angående vindkraft.

   Här har du möjlighet att söka bidrag för bygdemedel angående vindkraft.

   Till tjänstenchevron_right
  • Bygglov - Ansökan

   computerperson

   Använd detta för ansökan om bygglov, förhandsbesked, rivningslov, marklov eller anmälningsärenden förutom attefallsbyggnader och eldstäder. 

   Använd detta för ansökan om bygglov, förhandsbesked, rivningslov, marklov eller anmälningsärenden förutom attefallsbyggnader och eldstäder. 

   Till tjänstenchevron_right
  • Djurhållning inom detaljplanerat område

   computer

   För att se till att människor inte utsätts för olägenheter har Ljusdals kommun beslutat att det krävs tillstånd för djurhållning inom detaljplanerat område. På så sätt förebygger man de problem som kan uppstå för omgivningarna. Vanliga problem med djurhållningen är lukt, buller, allergi, flugor och smittspridning.

   För att se till att människor inte utsätts för olägenheter har Ljusdals kommun beslutat att det krävs tillstånd för djurhållning inom detaljplanerat område. På så sätt förebygger man de problem som kan uppstå för omgivningarna. Vanliga problem med djurhållningen är lukt, buller, allergi, flugor och smittspridning.

   Till tjänstenchevron_right
  • Efterbehandling av förorenade områden - Anmälan

   computer

   Här gör du anmälan enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

   Här gör du anmälan enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

   Till tjänstenchevron_right
  • Förhandsbesked - Ansökan

   computerperson

   Ett beslut om förhandsbesked innebär att byggnadsnämnden (eller motsvarande nämnd) prövar om åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen.

   Ett beslut om förhandsbesked innebär att byggnadsnämnden (eller motsvarande nämnd) prövar om åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen.

   Till tjänstenchevron_right
  • Husbehovstäkt - Anmälan

   Enligt miljöbalken råder det anmälningsplikt vid täkt för markinnehavarens husbehov om täkten omfattar en totalt uttagen mängd av mer än 10 000 ton naturgrus, 10 000 ton berg eller mer än 50 000 kubikmeter torv.

   Enligt miljöbalken råder det anmälningsplikt vid täkt för markinnehavarens husbehov om täkten omfattar en totalt uttagen mängd av mer än 10 000 ton naturgrus, 10 000 ton berg eller mer än 50 000 kubikmeter torv.

   Till tjänstenchevron_right
  • Kontrollplan för mycket enkla ärenden

   Om ert ärende är av enklare art kan ni använda detta för att göra en kontrollplan.

   Om ert ärende är av enklare art kan ni använda detta för att göra en kontrollplan.

   Till tjänstenchevron_right
  • Lovbefriade åtgärder "Attefallshus" - Anmälan

   computerperson

   För att göra en anmälan enligt attefallsreglerna fyll i denna e-tjänst eller använd vår blankett.

   För att göra en anmälan enligt attefallsreglerna fyll i denna e-tjänst eller använd vår blankett.

   Till tjänstenchevron_right
  • Medgivande från lagfarna fastighetsägare

   Om ni inte äger fastigheten som ni vill bygga på kan ni använda denna som ägaren skriver under och ni bifogar med er ansökan.

   Om ni inte äger fastigheten som ni vill bygga på kan ni använda denna som ägaren skriver under och ni bifogar med er ansökan.

   Till tjänstenchevron_right
  • Miljöfarlig verksamhet - Anmälan/ändring

   Med blanketten anmäler du en ny verksamhet eller en ändring av verksamhet (9 kap 6 §miljöbalken). Det är inte tillåtet att starta en verksamhet förrän sex veckor efter att en komplett anmälan har inkommit till tillsynsmyndigheten, om inte myndigheten har meddelat något annat.

   Med blanketten anmäler du en ny verksamhet eller en ändring av verksamhet (9 kap 6 §miljöbalken). Det är inte tillåtet att starta en verksamhet förrän sex veckor efter att en komplett anmälan har inkommit till tillsynsmyndigheten, om inte myndigheten har meddelat något annat.

   Till tjänstenchevron_right
  • Nedgrävning av häst - Anmälan

   computer

   Om er häst skulle behöva avlivas finns möjlighet att gräva ner den på egen fastighet. Detta gäller dock inte om er häst haft en smittsam sjukdom. 

    

   Om er häst skulle behöva avlivas finns möjlighet att gräva ner den på egen fastighet. Detta gäller dock inte om er häst haft en smittsam sjukdom. 

    

   Till tjänstenchevron_right
  • Ny enskild avloppsanläggning - Ansökan

   computer

   Det här formuläret används för att ansöka/anmäla enskild avloppsanläggning enligt 13, 14 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

   Observera att om ansökan/anmälan är ofullständigt ifylld eller saknar bilagor skickas en begäran om komplettering. Handläggning påbörjas när ansökan/anmälan är komplett.

    

   Det här formuläret används för att ansöka/anmäla enskild avloppsanläggning enligt 13, 14 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

   Observera att om ansökan/anmälan är ofullständigt ifylld eller saknar bilagor skickas en begäran om komplettering. Handläggning påbörjas när ansökan/anmälan är komplett.

    

   Till tjänstenchevron_right
  • Nybyggnadskarta - Beställning

   computerperson

   Nybyggnadskartan används som underlag till situationsplanen vid uppförande av ny huvudbyggnad.

   Nybyggnadskartan används som underlag till situationsplanen vid uppförande av ny huvudbyggnad.

   Till tjänstenchevron_right
  • Skyltanordning - Bygglov

   computerperson

   För att sätta upp en ny skylt eller ändra en befintlig skylt krävs bygglov. Taxa enligt beslut i kommunfullmäktige. Kontakta bygglovshandläggare för prisuppgift.

   För att sätta upp en ny skylt eller ändra en befintlig skylt krävs bygglov. Taxa enligt beslut i kommunfullmäktige. Kontakta bygglovshandläggare för prisuppgift.

   Till tjänstenchevron_right
  • Slamtömning vartannat år - Ansökan

   computer

   Det här formuläret används för att ansöka om slamtömning vartannat år enligt miljöbalkens avfallsförordning 2011:927 och lokala föreskrifter om hantering av hushållsavfall i Ljusdal.

   Det här formuläret används för att ansöka om slamtömning vartannat år enligt miljöbalkens avfallsförordning 2011:927 och lokala föreskrifter om hantering av hushållsavfall i Ljusdal.

   Till tjänstenchevron_right
  • Strandskyddsdispens - Ansökan

   Det kan krävas en strandskyddsdispens för att göra åtgärder inom ett visst område. Fyll i denna för att ansökan om strandskyddsdispens.

   Det kan krävas en strandskyddsdispens för att göra åtgärder inom ett visst område. Fyll i denna för att ansökan om strandskyddsdispens.

   Till tjänstenchevron_right
  • Strandskyddsdispens - Ansökan

   computerperson

   Det kan krävas en strandskyddsdispens för att göra åtgärder inom ett visst område. Fyll i denna e-tjänst eller blankett för att ansöka om strandskyddsdispens.

   Det kan krävas en strandskyddsdispens för att göra åtgärder inom ett visst område. Fyll i denna e-tjänst eller blankett för att ansöka om strandskyddsdispens.

   Till tjänstenchevron_right
  • Teknisk beskrivning för enkla ärenden - Bygglov

   Till varje ärende behöver vi en teknisk beskrivning för att kunna bedöma ert ärende.

   Till varje ärende behöver vi en teknisk beskrivning för att kunna bedöma ert ärende.

   Till tjänstenchevron_right
  • Toalett för förmultning, förbränning, separering, latrinkompostering - Anmälan

   computer

   Den här anmälan använder du om du vill installera toalett för förmultning, förbränning, separering, latrinkompostering.

   Den här anmälan använder du om du vill installera toalett för förmultning, förbränning, separering, latrinkompostering.

   Till tjänstenchevron_right
  • Utstakning / lägeskontroll - Beställning

   Vid grovutstakning används träkäppar för att markera var blivande byggnadshörn ska placeras på tomten.

   Vid lägeskontroll kontrolleras att det tänkta läget för den blivande byggnaden överensstämmer med situationsplanen.

   Vid grovutstakning används träkäppar för att markera var blivande byggnadshörn ska placeras på tomten.

   Vid lägeskontroll kontrolleras att det tänkta läget för den blivande byggnaden överensstämmer med situationsplanen.

   Till tjänstenchevron_right
  • Värmepump - Anmälan/ansökan

   computer

   Om du vill installera en värmepump för utvinning av värme ur mark, grund- eller ytvatten måste du anmäla detta till miljöenheten. Bor du inom ett vattenskyddsområde krävs det istället en ansökan om tillstånd. Anmälan/ansökan ska lämnas in till miljöenheten minst sex veckor innan du planerar att påbörja installationen av värmepumpen.

    

   Om du vill installera en värmepump för utvinning av värme ur mark, grund- eller ytvatten måste du anmäla detta till miljöenheten. Bor du inom ett vattenskyddsområde krävs det istället en ansökan om tillstånd. Anmälan/ansökan ska lämnas in till miljöenheten minst sex veckor innan du planerar att påbörja installationen av värmepumpen.

    

   Till tjänstenchevron_right
  Visa alla

  Kommun och politik (7)

  • Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport

   Lagstiftningen är utformad så att det ålägger en kommun eller ett landsting som avser att lämna partistöd att ställa krav på redovisning av stödets användning.

   Lagstiftningen är utformad så att det ålägger en kommun eller ett landsting som avser att lämna partistöd att ställa krav på redovisning av stödets användning.

   Till tjänstenchevron_right
  Visa alla

  Näringsliv och arbete (24)

  Visa alla

  Omsorg och stöd (19)

  Visa alla

  Samhälle & gator (13)

  • Brandskydd - Redogörelse

   computer

   Alla verksamheter ska arbeta aktivt och strukturerat med sitt brandskydd, så kallat Systematiskt brandskyddsarbete. Detta arbete bör dokumenteras. Objekt som omfattas av kravet på redogörelse är objekt där vi ställer särskilda krav på en kontroll av brandskyddet. Kravet åligger fastighetsägaren. Redogörelse lämnas in till Räddningstjänsten i Ljusdal.

   Alla verksamheter ska arbeta aktivt och strukturerat med sitt brandskydd, så kallat Systematiskt brandskyddsarbete. Detta arbete bör dokumenteras. Objekt som omfattas av kravet på redogörelse är objekt där vi ställer särskilda krav på en kontroll av brandskyddet. Kravet åligger fastighetsägaren. Redogörelse lämnas in till Räddningstjänsten i Ljusdal.

   Till tjänstenchevron_right
  • Egen rengöring / sotning av anläggning - Ansökan

   computer

   Här kan du ansöka om egen rengöring/sotning av anläggning.

   Här kan du ansöka om egen rengöring/sotning av anläggning.

   Till tjänstenchevron_right
  • Gräva på allmän plats

   computer

   För företag och privatpersoner som planerar att gräva på allmän platsmark.
   Handläggningstiden är 10 dagar.

   För företag och privatpersoner som planerar att gräva på allmän platsmark.
   Handläggningstiden är 10 dagar.

   Till tjänstenchevron_right
  • Rengöring / sotning av annans anläggning - Ansökan

   computer

   Här kan du ansöka om rengöring/sotning av annans anläggning.

   Här kan du ansöka om rengöring/sotning av annans anläggning.

   Till tjänstenchevron_right
  • Tillfällig övernattning - Anmälan

   computer

   När någon ska sova över i lokaler som inte är avsedda för övernattning vilar ansvaret för denna verksamhet på uthyraren och hyresgästen.

   När någon ska sova över i lokaler som inte är avsedda för övernattning vilar ansvaret för denna verksamhet på uthyraren och hyresgästen.

   Till tjänstenchevron_right
  • Transporttillstånd

   computer

   Om du har en transport som är tyngre, bredare eller längre än vad som är tillåtet enligt 4 kap trafikförordningen (1998:1276) ska du ansöka om transporttillstånd.

   Om du har en transport som är tyngre, bredare eller längre än vad som är tillåtet enligt 4 kap trafikförordningen (1998:1276) ska du ansöka om transporttillstånd.

   Till tjänstenchevron_right
  • Vägbelysningsbidrag

   computer

   Ansökan ska ske senast 31 december.
   Lampor på egen infart eller gårdsplan kan du inte söka bidrag för.

   Ansökan ska ske senast 31 december.
   Lampor på egen infart eller gårdsplan kan du inte söka bidrag för.

   Till tjänstenchevron_right
  Visa alla

  Synpunkter och klagomål (4)

  Uppleva & göra (12)

  • Driftbidrag för samlingslokaler

   De godkända samlingslokalerna i Ljusdals kommun har möjlighet att söka bidrag som avser drift av samlingslokaler. Driftbidraget baserat på föreningens fasta kostnader för samlingslokalen och en procentuell fördelning sker enligt kommunens fördelningsnormer efter att alla ansökningar har skickats in.

   De godkända samlingslokalerna i Ljusdals kommun har möjlighet att söka bidrag som avser drift av samlingslokaler. Driftbidraget baserat på föreningens fasta kostnader för samlingslokalen och en procentuell fördelning sker enligt kommunens fördelningsnormer efter att alla ansökningar har skickats in.

   Till tjänstenchevron_right
  • Investeringsbidrag för samlingslokaler

   De godkända samlingslokalerna i Ljusdals kommun kan söka bidrag till akuta byggnadsåtgärder, standardhöjande reparationer och handikappanpassning. Bidraget är ett investeringsstöd och ges i mån av tillgång på medel.

   De godkända samlingslokalerna i Ljusdals kommun kan söka bidrag till akuta byggnadsåtgärder, standardhöjande reparationer och handikappanpassning. Bidraget är ett investeringsstöd och ges i mån av tillgång på medel.

   Till tjänstenchevron_right
  • Kulturföreningar - Verksamhetsbidrag

   computer

   Verksamhetsbidraget sätts i relation till föreningens planerade och genomförda arrangemang. Ett eventuellt bidrag ges i proportion till vår befintliga budget och till samtliga föreningars verksamhet.

   Ansökan skickas in senast den 30 april.

   Verksamhetsbidraget sätts i relation till föreningens planerade och genomförda arrangemang. Ett eventuellt bidrag ges i proportion till vår befintliga budget och till samtliga föreningars verksamhet.

   Ansökan skickas in senast den 30 april.

   Till tjänstenchevron_right
  • Kulturstipendium - Ansökan

   computer

   Ljusdals kommuns kulturstipendium är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom samhällslivets alla områden.

   Ljusdals kommuns kulturstipendium är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom samhällslivets alla områden.

   Till tjänstenchevron_right
  • Lotteriredovisning

   Föreningar som registrerat lotterier i kommunen ska skicka in redovisningsblanketten till den av kommunen utsedde kontrollanten. 

    

   Föreningar som registrerat lotterier i kommunen ska skicka in redovisningsblanketten till den av kommunen utsedde kontrollanten. 

    

   Till tjänstenchevron_right
  • Påpp - Ansökan

   computer

   PÅPP betyder en påse pengar. Alla ungdomar mellan 13-25 år i Ljusdals kommun har chansen att söka pengar för aktiviteter de vill göra. Pengapotten är på 50 000 kr.

   PÅPP betyder en påse pengar. Alla ungdomar mellan 13-25 år i Ljusdals kommun har chansen att söka pengar för aktiviteter de vill göra. Pengapotten är på 50 000 kr.

   Till tjänstenchevron_right
  Visa alla

  Utbildning och förskola (24)

  Visa alla