Avfall för anläggningsändamål - Anmälan

LÄS MER

Regler för användning av avfall för anläggningsändamål (Kod 90.141)

Anmälningsplikt 
29 kap. 35 §
  Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.141 gäller för att återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa. Förordning (2016:1188).
Den som avser att använda avfall för anläggningsändamål kan enligt miljöbalken vara skyldig att göra en anmälan om detta till Bygg och Miljö. Exempel på avfall som kan vara aktuellt är jord- och schaktmassor, grus, sten, tegel, asfalt och betong. Avfallet ska ha de egenskaper åtgärden kräver och ersätta behovet av annat material. Ändamålet ska vara anläggningsändamål, dvs syftet får inte vara att endast bli av med avfallet utan det måste vara någon ”nytta” med uppläggningen. Ett sätt är att fråga sig om andra massor skulle ha transporterats till platsen om inte avfallet funnits att tillgå.

Anmälningsplikten omfattar:
Användning av avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där föroreningsrisken är ringa.

Övrigt:
Om uppläggningen inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt men den väsentligt förändrar naturmiljön, t.ex. påverkar berggrund, jordlager, yt- eller grundvatten, landskapsbild, kulturlandskap, växter och djur, ska samråd ske med Länsstyrelsen enligt 12 kap 6§ miljöbalken.

Föroreningsrisken avgör om du måste göra en anmälan
Det som avgör om en anmälan krävs eller inte är risken för förorening av mark, vattenområde eller grundvatten. Detta bedöms utifrån massornas egenskaper och uppläggningsplatsens lämplighet. Det kan vara svårt att väga in alla aspekter och bedöma föroreningsrisken. Det är därför klokt att kontakta miljöenheten i god tid innan användning av avfallet för att få hjälp och råd.

  •  Om föroreningsrisken anses som ringa ska en anmälan lämnas till Bygg och Miljö i Ljusdals kommun.
  • Om föroreningsrisken inte endast är ringa, d.v.s. mer än ringa, krävs tillstånd av Länsstyrelsen.
  • Om det inte finns någon föroreningsrisk krävs det ingen anmälan (samråd, strandskyddsdispens och/eller marklov kan dock vara aktuellt, se nedan).

Samråd 12:6
Om uppläggningen av avfallsmassor inte är anmälnings- eller tillståndspliktig men kommer att förändra naturmiljön väsentligt ska samråd 12:6 ske med Länsstyrelsen. Exempel på vad som kan anses förändra naturmiljön är att uppläggningen påverkar berggrund, jordlager, yt- eller grundvatten, landskapsbild, kulturlandskap, växter och djur. Länsstyrelsen Gävleborg, växel 010 - 225 10 00.

Strandskydd
I Sverige har vi normalt 100 meters strandskydd eller mer, vilket innebär att byggnader och anläggningar normalt inte ska placeras närmare vattenområde (sjö, vattendrag) än 100 meter. Ett utvidgat strandskydd gäller för delar av Ljusnan och genomflutna sjöar omfattande land- och vattenområden 200 meter från strandlinjenDispens från strandskyddet kan sökas hos Bygg och Miljö, Ljusdals kommun.

Marklov
Inom detaljplanerat område kan marklov krävas för en utfyllnad. Marklov söks hos Bygg och Miljö, Ljusdals kommun.

Vi behöver er anmälan minst 6 veckor innan verksamheten ska starta.

För handläggning av anmälan tas en avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa