Nyinstallation eller ändring av köldmedieanläggning - Anmälan

LÄS MER

Denna e-tjänst används för anmälan till miljöenheten om installation av ny eller ändrad köldmedieanläggning eller information om byte av ansvarig operatör.

Den som är eller avser att bli operatör av en stationär kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer ska innan installation eller konvertering av sådan utrustning underrätta tillsynsmyndigheten.

En underrättelse ska lämnas i så god tid att samråd om åtgärdens utformning och miljöpåverkan kan hållas med tillsynsmyndigheten.

Det är alltid den sökande som är ytterst ansvarig för de uppgifter som skickas in. 

Mer information om köldmedia finns på Ljusdals kommuns hemsida.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Den sökandes fastighetsbeteckning, personnr, och e-post (eller mobiltfn)
  • Teknisk info om köldmedieanläggning
  • Kylentreprenörens certifieringsnummer

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa