Betydande förändring av fristående förskola eller fritidshem - Anmälan

LÄS MER

Gäller enligt Skollagen 2 kap, 5-7 §

Enskilda

5 §   Enskilda får efter ansökan godkännas som huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och fritidshem.

Godkännande ska lämnas om den enskilde
   1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten,
   2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten, och
   3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.

Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig. I fråga om en juridisk person krävs att samtliga som anges i 5 a § 1-4 bedöms lämpliga. Vid lämplighetsbedömningen ska viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse beaktas.

För att godkännande ska lämnas krävs därutöver att utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas. Om godkännandet avser gymnasieskola eller gymnasiesärskola ska följderna i närliggande kommuner för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna också beaktas. Avser godkännandet förskoleklass, grundskola eller grundsärskola krävs därutöver att elevunderlaget är tillräckligt för att verksamheten ska kunna bedrivas långsiktigt.

Ett godkännande ska avse viss utbildning vid en viss skolenhet eller förskoleenhet. Lag (2018:1158).

5 a §   I fråga om en juridisk person ska prövningen enligt 5 § andra stycket 1 och tredje stycket sammantaget avse
   1. den verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten,
   2. styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,
   3. bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag, och
   4. personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten. Lag (2018:1158).

5 b §   Enskilda huvudmän ska anmäla förändringar i den krets av personer som avses i 5 a § till den som godkänt den enskilde som huvudman senast en månad efter förändringen.
Lag (2018:1158).

5 c §   Statens skolinspektion eller den kommun som handlägger ärenden om godkännande av en enskild som huvudman får ta ut en avgift för ansökningar om godkännande enligt 2 kap. 5 §. Lag (2018:1158).

5 d §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om
   1. villkor för godkännande enligt 5 § andra stycket 1 och 2 och tredje stycket, samt
   2. avgifter för ansökningar hos Statens skolinspektion enligt 5 c §. Lag (2018:1158).

6 §   För att ett bolag eller en förening, där en kommun eller en region äger aktier eller andelar eller på annat sätt har ett rättsligt inflytande över verksamheten, ska godkännas som huvudman enligt 5 § gäller utöver vad som föreskrivs där att
   1. bestämmanderätten inte tillkommer enbart en eller flera kommuner eller regioner eller juridiska personer där en kommun eller en region genom ägande eller på annat sätt har ett rättsligt bestämmande inflytande,
   2. samverkan mellan en kommun eller en region och en enskild är nödvändig för att verksamheten ska komma till stånd, och
   3. det finns särskilda skäl med hänsyn till utbildningens innehåll eller utformning. Lag (2019:947).

6 a §   Innan en enskild huvudman startar utbildning inom förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola eller fritidshem som anordnas vid en skolenhet med förskoleklass, grundskola eller grundsärskola ska samråd om den kommande verksamheten ske mellan den enskilde och den kommun där utbildningen ska bedrivas. Den enskilde huvudmannen ansvarar för att samrådet dokumenteras.
Om utbildningen ska bedrivas i form av gymnasieskola eller gymnasiesärskola, ska kommunen ge närliggande kommuner tillfälle att medverka i samrådet. Lag (2018:1158).

7 §   Statens skolinspektion handlägger ärenden om godkännande av enskild som huvudman för
   - förskoleklass,
   - grundskola,
   - grundsärskola,
   - gymnasieskola,
   - gymnasiesärskola, eller
   - fritidshem som anordnas vid en skolenhet med förskoleklass, grundskola eller grundsärskola.

Övriga ärenden om godkännande av enskild som huvudman enligt 5 § handläggs av den kommun där utbildningen ska bedrivas.

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation för signering
  • Styrdokument/rutin/plan
  • Registerutdrag enskild person, ny ledning
  • Ritning ändade lokaler
  • Bygglov ändrade lokaler

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa