Berg, naturgrus eller jord - Sortering/krossning

LÄS MER

Enligt miljöbalken råder det anmälningsplikt för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller jordarter inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser.

Anmälningsplikt råder även för krossning och sortering av ovannämnda material på annan plats om verksamheten bedrivs längre än trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.

Enligt miljöbalken råder det även anmälningsplikt vid täkt för markinnehavarens husbehov om täkten omfattar en totalt uttagen mängd av mer än 10 000 ton naturgrus, 10 000 ton berg
eller mer än 50 000 kubikmeter torv. Anmälningsplikt råder även för torvbrytning om verksamhetsområdet är större än 5 ha. Se särskild blankett
 

Följande riktlinjer gäller för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller jordarter:

  • I närhet av bostäder medges normalt endast sortering - och krossning mellan kl 07.00-18.00.
  • Bullernivåer vid bostäder och utbildningslokaler bör normalt sett ej överskrida 50 dBA.
  • Sortering och krossning i närheten av fritidsbebyggelse samt rekreationsområden bör undvikas under perioden 1 juni - 31augusti.
  • Sortering och krossning i närhet till känsligt naturliv bör undvikas.
  • För verksamheten gäller förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.
  • Underlåtenhet att anmäla sorterings- och krossningsverksamhet enligt ovan är straffbart enligt miljöbalken.
  • Anmälan om sortering och krossning ska vara miljöenheten tillhanda minst 6 veckor före det att verksamheten startas. 

För handläggning av anmälan tas en avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Övrigt:

  •  Upplag av sorterade och krossade fraktioner kan vara bygglovspliktigt, kontakta byggenheten.
  •  Anläggande av husbehovstäkt kan vara anmälningspliktigt, se ovan.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa