Konstnärligt gestaltningsuppdrag av Ämbarbo förskola - Intresseanmälan

LÄS MER

Ljusdals kommun bjuder in yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för skissuppdrag avseende konstnärlig gestaltning på en ny förskola i Ämbarbo, Ljusdal.

Gläntans förskola i Ämbarbo byggs just nu om till en större och gemensam förskola för området Ljusdal Östra. De tidigare förskolorna Gläntan, Ringblomman och Ämbarbo förskola bildar därefter tillsammans sex nya avdelningar under namnet Ämbarbo förskola.

Ombyggnationen beräknas vara färdig i maj 2023 och tas i bruk i augusti 2023.

Bakgrund

Ämbarbo bostadsområde började byggas ut under 1980-talet. Här finns både ett småhusområde med styckebyggda egna hem samt ett område med tvåvånings hyresfastigheter. Förskolan Gläntan byggdes vid den norra infarten till området i samband med bostadsexploateringen.

En ny samordnad förskola ska ge bättre arbetsmiljö och effektivare drift.

Ämbarbo förskola ska vara en stimulerande och utvecklande miljö där barnen står i centrum. Verksamheten ska uppmuntra barnen till aktivitet, lärande och ansvarstagande, allt enligt läroplanens intentioner och man lägger stor vikt på ett språkutvecklande arbetssätt. Här ser man mångfald som en tillgång där olika kulturer möts och tas tillvara i mötet med barnen.

I samråd med verksamheten har vi valt att koncentrera uppdraget till att omfatta förskolans utemiljö. Vi har tillsammans utsett två möjliga platser med lite olika förutsättningar och karaktär. Här finns möjlighet att göra ett större helhetsgrepp genom att välja mer än en plats för den konstnärliga gestaltningen. Det går också bra att välja en av platserna eller att lämna in flera olika förslag.

Fördjupad information om gestaltningsuppdraget finns i Konstprogram för Ämbarbo förskola:

(Konstprogram för Ämbarbo förskola)

(Situationsplan Ämbarbo Förskola - plats för konst)

Lämna intresseanmälan

I första skedet bjuder vi in konstnärer för att lämna intresseanmälan.

Vi tar emot intresseanmälan via kommunens e-tjänst och den ska vara Ljusdals kommun tillhanda senast den 25 september, klockan 23.59.

Kriterier för att söka konstnärligt gestaltningsuppdrag

För att få ett konstnärligt gestaltningsuppdrag  i Ljusdals kommun ska du vara:

  1. Yrkesverksam konstnär och ha konstnärlig högskoleutbildning eller en minst 3-årig, dokumenterad konstnärlig yrkeserfarenhet.
  2. Registrerad för F-skatt, alternativt kunna fakturera genom företag med F-skatt.

Sökande som är föremål för konkursansökan eller är dömda för brott avseende yrkesutövningen kan ej komma ifråga för gestaltningsuppdrag i Ljusdals kommun.

Intresseanmälan för gestaltningsuppdrag ska innehålla

  1. Kontaktuppgifter: namn, adress, telefonnummer samt e-post.
  2. CV,  där utbildning samt erfarenheter inom konstnärlig verksamhet framgår.
  3. Kopia på F-skattsedel eller dokument som styrker arbete via företag med F-skatt samt organisationsnummer.
  4. 2-3 referensprojekt från avslutade uppdrag med bilder och beskrivande text. För nyutbildade konstnärer kan projekt under studietiden likställas med utförda uppdrag. Det går även bra att hänvisa till webb-adress eller filmklipp. Kontaktuppgifter till referenspersoner ska lämnas för respektive referensobjekt.
  5. Max 200 ord/referensbild.
  6. Ett utkast till idé utifrån den information om önskemål om konstnärlig gestaltning som bifogas i utlysningen. Max två A4-sidor, teckenstorlek 11 eller 12 punkter.

Alltså, en kortfattad första idé, inte ett skissförslag.

För intresseanmälan utgår ingen ersättning och därför vill vi också vara tydliga med att vi inte efterfrågar några skisser i intresseanmälan.

Arbetsgruppen kommer att välja ut två konstnärer som går vidare i urvalsprocessen och tilldelas skissuppdrag. För skissuppdraget utgår ett skissarvode på 25 000 kr, exklusive moms.

Ytterligare information om gestaltningsuppdraget finns i Konstprogram för Ämbarbo förskola.

Endast de konstnärer som uppfyller kriterierna på samtliga punkter kan komma i fråga för skissuppdraget.

Frågor

Frågor angående upphandlingen ska ställas skriftligen senast: 2022-09-15 till intendent@ljusdal.se

för att kunna besvaras innan sista anmälningsdatum.

Svar på eventuella frågor samt kompletteringar publiceras senast 2022-09-19 och görs då tillgängliga på (kommunens webbsida - ljusdal.se) .

Detta är för att säkerställa att samtliga registrerade intresseanmälningar får tillgång till och hinner ta del av den nya informationen innan anbudstidens utgång.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa