Egen rengöring / sotning av anläggning - Ansökan

LÄS MER

Villkor vid egen sotning

  • Tillståndet att rengöra/sota gäller endast ovan angiven fastighet.
  • Fastighetsägaren ska ha och vidmakthålla erforderlig kunskap om anläggningen, ha utrustning och andra förutsättningar så att rengöringen/sotningen kan ske på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt.
  • Ändrade förhållanden vad det gäller anläggningen ska anmälas till kommunen. Detta kan t.ex. gälla val av bränsle eller ändrad eldningsfrekvens. Även ändrade förhållanden i övrigt, t.ex. ägarbyte, ska anmälas till kommunen.
  • Fastighetsägaren ska iaktta de sotningsfrister som fastställts av kommunen. Läs mer om detta i dokumentet Sotningfrister.
  • Fastighetsägaren ska journalföra de genomförda rengöringarna/sotningarna.
  • Beslut gäller tills vidare.

Tillståndet att rengöra/sota själv kan återkallas om det visar sig att rengöringen/sotningen inte utförts på ett ur brandskyddssynpunkt tillfredsställande sätt.

Övriga upplysningar

Brandskyddskontrollen ska ske enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling (MSBFS 2014:6) fastställda frister.

Kontrollen kommer att utföras av kommunen anvisad brandskyddskontrollant.

Eventuella brister enligt Brandskyddskontrollen ska åtgärdas.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa