Ledarutbildningsbidrag

LÄS MER

Bidraget avser att stimulera ledarutbildning till idrottsföreningar. Det förutsättes, att deltagaren efter genomgången kurs gör en insats inom föreningslivet i Ljusdals kommun. 

Bidrag kan utgå till föreningsledare, i åldern 13 år och uppåt. Ersättning utgår för högst 10 dagar. Kursen skall vara sanktionerad av distrikts- eller riksorganisation. Förhandsbesked måste inhämtas innan anmälan till utbildning sker. 

Bidrag utgår med högst 75 % av följande kostnader:
Kursavgift
Resekostnader (billigaste färdsätt)
Förlorad arbetsförtjänst, dock som högsta bidragsgrundande belopp om 300 kr per dag

Bidraget utbetalas efter uppvisande av faktura och kontotransaktion/kvitto. I förekommande fall bifogas intyg från arbetsgivaren om förlorad arbetsförtjänst.
Bidrag kan ges med högst 7 500 kr/år och förening/föreningssektion.
För deltagande i kongress och förbundsmöten utgår inte bidrag. Bidrag utgår inte för kurs utomlands.

 

Ansökan om förhandsbesked ska inhämtas innan anmälan till utbildning sker. Detta kan sökas löpande under året och gäller i ett år från beslutsdatum. Om anmälan sker innan förhandsbesked inhämtats, faller rätten till bidrag.