Fordonstvätt och verkstad - Anmälan enligt miljöbalken

LÄS MER
  • Det är inte tillåtet att starta en verksamhet förrän sex veckor efter att en komplett anmälan har inkommit till tillsynsmyndigheten, om inte myndigheten har meddelat något annat.
  • Om anmälan inte är fullständig kommer vi att begära in kompletteringar vilket leder till förlängd handläggningstid.
  • För handläggning tas en avgift ut enligt taxa antagen av kommunfullmäktige.

Följande bilagor skall bifogas anmälan

Bilaga 1
Situationsplan, karta eller liknande

Bilaga 2
Beskrivning av system för egenkontroll

Bilaga 3
Säkerhetsdatablad kemikalier

Bilaga 4
Layout över verksamheten

Bilaga 5
Registreringsbevis

Bilaga 6
Vatten och avloppsritning (VA-ritning)

Bilaga 7
Miljökonsekvensbeskrivning

Bilaga 8
Besiktningsprotokoll från installationskontroll eller återkommande kontroll av cistern

Bilaga 9
Övrigt (ange)

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bilagor (se informationstext)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa