Ansökan om registrering för lotteri 6 kap 9 § Spellagen (2018:1138)

LÄS MER

För att föreningar ska få sälja lotter krävs en registrering i kommunen. För Ljusdals kommuns föreningsliv är det fritidsenheten som ansvarar för sådana beviljanden. Registrering kan ges till ideella föreningar eller registrerade trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet. Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier. För att registrera ett lotteri krävs att det finns en lotteriansvarig som ansvarar för bland annat anmälningar av de lotterier som är aktuella. Denna kommer även att ha kontakt med den kontrollant som fritidsenheten utser.

Från den 1 januari 2019 finns en ny spellag (2018:1138) som innebär att kommunen bara får godkänna så kallade registreringslotterier. All annan licensgivning ansvarar Spelinspektionen för. Tillstånd och registreringar som beviljats enligt den gamla lagen gäller dock tillståndstiden ut. Vad som skiljer ett registreringslotteri mot ett lotteri som kräver licens är främst värdet av vinster och den totala omsättningen.

En förening som registrerats sitt lotteri hos kommunen kan under perioden arrangera flera olika lotterier. Den totala omsättningen i föreningens lotterier (som kräver registrering) får inte överstiga 33 och 1/3 prisbasbelopp, om omsättningen överstiger detta belopp får inte kommunen bevilja någon ny registrering innan den pågående registreringstiden har gått ut. Vill en förening anordna ytterligare lotterier trots att man nått taket för omsättningen måste den i sådana fall ansöka om licens hos Spelinspektionen tills ny registrering kan sökas hos kommunen.

Krav för registrering:

  • En registrering får gälla i högst fem år.
  • I ett registreringslotteri får värdet av en kontant vinst högst uppgå till ett prisbasbelopp. Värdet på en varuvinst får vara högre.
  • Värdet av vinsterna i ett registreringslotteri ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde (lottpris x antalet lotter) i lotteriet.
  • Den totala omsättningen (lottpris x antalet lotter) i föreningens samtliga lotterier som anordnas inom registreringen får inte överstiga 33 och 1/3 prisbasbelopp.
  • Lotteriet får bara tillhandahållas inom den eller de kommuner där den juridiska personen är verksam.
  • Lotteriet får inte tillhandahålls från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag
  • Vinstandelen ska anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet tillhandahålls.
  • Det ska finnas en utsedd kontaktperson för lotteriet.
  • Lotteriet får inte tillhandahållas online.
  • I lotterier där högsta vinstvärdet understiger ett prisbasbelopp finns inga krav på lotternas utförande. I lotterier med högre vinstvärde (exempelvis om en varuvinst är värd mer än ett prisbasbelopp) finns krav på lottens utformning.

 

Ansökan om registrering skickas till:

Ljusdals kommun
Fritidsenheten
827 80 LJUSDAL