Livsmedelsanläggning - Registrering/Ändring

LÄS MER

När ska man registrera livsmedelsanläggning?

Alla verksamheter, privat eller offentligt, som med eller utan vinstsyfte, bedriver någon verksamhet som hänger samman med något av stadierna i livsmedelskedjan. Det kan gälla allt ifrån tillagning, servering, paketering och/eller förvaring eller transport av livsmedel. Varje livsmedelsverksamhet ska registrera varje anläggning (enhet/plats/lokal) där man bedriver verksamhet. Om en lokal används av fler än en verksamhetsutövare ska varje utövare registrera varsin anläggning.  
 
När ska man anmäla ändring?

Livsmedelsföretagare är skyldiga att informera om betydande ändringar i verksamheten eller om verksamheten upphör. Med betydande ändringar menas till exempel nytt organisationsnummer, ombyggnationer, utökad verksamhet med mobil lokal, större förändringar i sortiment eller tillverkningssätt, som påverkar vilka krav som ställs på verksamheten. 

Avgift

För handläggning av detta ärende utgår avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
 
Registrerade verksamheter ska även betala en årlig kontrollavgift från det år verksamheten startar. Den årliga kontrollavgiften baserar sig på vilken typ av hantering ni har, hur stor verksamheten är (antal portioner, årsarbetskrafter, antal ton) och om verksamheten riktar sig till känsliga konsumenter. 
 
Administration

En verksamhet får påbörjas två veckor efter att anmälan lämnats in eller tidigare om beslut om registrering meddelats. 
 
 
Ifylld anmälan mailas till miljo@ljusdal.se eller skickas till:  

Bygg och Miljö                
Ljusdals kommun          
827 80 Ljusdal 
 
 
Fler kontakter som kan behöva tas inför start av livsmedelsverksamhet: 
 

 • Eget vatten
  Tar du vatten från en enskild vattenanläggning, t.ex. egen brunn, till din livsmedelsverksamhet måste du registrera detta på en särskild blankett. Då behöver du se till att vattnet uppfyller de kvalitetskrav som finns i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30. För mer information kontakta: Bygg och Miljö via epost: miljo@ljusdal.se, eller via telefon, växel 0651-180 00. 
   
 • Bygglov
  När en ny livsmedelslokal ska starta kan det krävas bygglov eller en anmälan om ombyggnad. Finns det godkänd fläkt (imkanal) vid tillagningsplatsen? Ta kontakt med Bygg och Miljö innan påbörjad verksamhet för mer information. Telefon: 0651-180 00 (växel) mail: bygg@ljusdal.se  

  Även ändringar i senare skede av lokalens användningsområde behöver anmälas, exempelvis uteservering, större renoveringar, ändring av skyltning, gatupratare med mera. 
   
 • Fettavskiljare
  Fettavskiljare ska installeras när behov av det finns. Verksamheter som kan behöva fettavskiljare är restauranger, livsmedelsbutiker, gatukök, livsmedelsproducenter och liknande verksamheter. Det är Ljusdals Energi som sätter krav på om fettavskiljare behöver installeras. Kontakta dem för bedömning på; Telefon: 0651-760 750 mail: info@ljusdalenergi.se och/eller se information på ljusdalenergi.se 
   
 • Brandskydd
  Det är viktigt att lokalen är brandskyddad och inspekterad. För att se till att detta blir gjort, kontakta Räddningstjänsten i Ljusdals kommun på Telefon: 0651-180 00 (växel) eller mail: raddningstjansten@ljusdal.se 
   
 • Köldmedier
  Om du har en anläggning som innehåller mer än 10 kg köldmedium måste du anmäla detta till Bygg och Miljö. Kontakta Bygg och Miljö via e-post, miljo@ljusdal.se, eller via telefon, växel 0651-180 00. 
   
 • Alkoholservering samt försäljning av tobak och folköl
  För att servera alkohol till allmänheten eller i slutna sällskap behövs ett serveringstillstånd. För att sälja tobak behövs tillstånd. För att sälja folköl, e-cigaretter med tillbehör ska en anmälan göras. Kontakta alkoholhandläggningen. Mail: alkoholhandlaggning@ljusdal.se 

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa