Bygdemedel för vindkraft - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Sista ansökningsdag:

Svartvallsberget 28 februari varje år
Sörby 31 mars varje år
Våsberget 31 mars varje år
Högkölen 31 mars varje år


Anvisningar:

Uppgifter om den sökande:
Fyll i uppgifter om den sökande d.v.s. föreningens registrerade namn, företagets registrerade namn eller namn på sökande i egenskap av enskild privatperson.

Kontaktuppgifter:
Fyll i kontaktuppgifter till den som företräder förening eller företag eller sökande i egenskap av privatperson.

Uppgifter om föreningen/företaget:
Fyll i uppgifter om behöriga företrädare/firmatecknare för föreningen eller företaget.

Uppgifter om investering/projekt:
Ange en kort benämning på den investering/det projekt du/ni söker bidrag för t.ex. ”Investering i luftvärmepump” eller ”Anpassning av toalett för funktionshindrade”.
Specificera en beräknad tidplan och beskriv vilka åtgärder som ska utföras.
Om åtgärden berör en fastighet, t.ex. upprustning av bygdegård, ska fastighetsbeteckning anges.

Främjande:
Specificera hur den investering eller aktivitet den sökande vill genomföra främjar bygdens utveckling och vilken målgrupp detta gagnar.

Totala kostnader:
Redovisa totala kostnader för investeringen/projektet specificerat på byggnader, maskiner, inventarier, andra kostnader, värdet av ideellt arbete och totalt.

Total finansiering:
Redovisa total finansiering för investeringen/projektet specificerat på bygdemedel, banklån, egen insats, medfinansiering, värdet av ideellt arbete och totalt.

Underskrift via Bank-id
Ansökan dateras och undertecknas av behörig firmatecknare för förening eller företag respektive sökande i egenskap av enskild privatperson.

 

Dokument som ska bifogas ansökan:

Obligatoriska bilagor:

  • Bestyrkt kopia av protokoll där beslut om att ansöka om bygdemedel fattats för förening eller företag (gäller inte enskild firma och handelsbolag).
  • Bestyrkt kopia av protokoll där behörig firmatecknare för föreningen utsetts respektive bestyrkt kopia av registreringsbevis för företag.
  • Bestyrkt kopia av stadgar för föreningen.
  • Bestyrkt kopia av senaste årsredovisning/verksamhetsberättelse med protokoll där denna fastställts.
  • Vid större projekt även en projektplan med tydlig redovisning av den totala finansieringen för investeringen/projektet och en detaljerad beräkning av den totala kostnaden för investeringen/projektet.

Sökande kan komplettera med icke obligatoriska bilagor som behövs för att belysa och handlägga ärendet. Tänk på att en komplett ansökan påverkar möjligheten till beviljade medel.

Exempelvis, vid ansökan om bygdemedel för att anordna vägbelysning eller skoterled bör karta bifogas där den tänkta anläggningen är inritad. Ett annat exempel är att trovärdigheten för en bilagd kostnadskalkyl avseende ett ombyggnadsprojekt stärks om kopior på en eller flera offerter redovisas.

För mer information om ansökan om bygdemedel vindkraft (ljusdal.se)

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa