Bygdemedel för vindkraft - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Sista ansökningsdag 28 februari varje år

Svartvallsberget
Sörby
Våsberget
Högkölen

 

Ljusdals kommun arbetar med att digitalisera våra e-tjänster. Om du inte har möjlighet att ansöka digitalt eller vill ha hjälp med tjänsten, kontakta:

Roland Hamlin på kommunstyrelseförvaltningen
0651-180 86
roland.hamlin@ljusdal.se

 

Anvisningar:

 

Ansökan gäller
Välj fond att söka från. Bygdemedlen ska användas till främjande av projekt eller gemensamma anläggningar som är positiva för den bygd där kommersiell vindkraftproduktion etableras.

De bygder som primärt skall gynnas är därför Järvsö socken (Sörby), Färila socken (Högkölen) och Ramsjö (Våsberget). Svartvallsfonden riktar sig till Järvsö, Färila och de byar inom Ljusdals församling som gränsar till Svartvallens vindkraftspark.

Samtidigt säger villkoren för fonderna att ”Bygdebegreppet ska ges en vid tolkning och får inte avgränsas alltför snävt i geografiskt eller annat hänseende.” Ansökningar från angränsande områden kan därför prövas, men kraven blir högre på att projektet eller investeringen innebär en större allmän nytta för hela bygden. Vissa åtgärder kan vara till nytta för de boende i ett betydligt större område än andra.

 

Uppgifter om den sökande
Fyll i uppgifter om den sökande d.v.s. föreningens/företagets registrerade namn och organisationsnummer, eller namn och personnummer på sökande i egenskap av enskild privatperson.
Fyll i kontaktuppgifter till den som och skall ansvara för genomförande och återrapportering.

 

Uppgifter om investering/projekt
Ange en kort benämning på den investering/det projekt du/ni söker bidrag för t.ex. ”Investering i luftvärmepump” eller ”Anpassning av toalett för funktionshindrade”.
Specificera en beräknad tidplan och beskriv vilka åtgärder som ska utföras.
Om åtgärden berör en fastighet, t.ex. upprustning av bygdegård, ska fastighetsbeteckning anges.

 

Främjande
Specificera hur den investering eller aktivitet den sökande vill genomföra främjar bygdens utveckling och vilken målgrupp detta gagnar.

 

Totala kostnader
Redovisa totala kostnader för investeringen/projektet specificerat på byggnader, maskiner, inventarier, andra kostnader och totalt.

Redovisa total finansiering för investeringen/projektet specificerat på bygdemedel (sökt belopp), ev. banklån, egen insats, medfinansiering och totalt.

Ni skall också ange en beräkning av hur mycket ideellt arbete som kommer att läggas ner i samband med projektet. Ideellt arbete är ett mått på hur mycket ni själva bidrar med i projektet, men det påverkar inte summan för projektets kostnader och ger ingen rätt till bidrag.

 

Uppgifter om föreningen/företaget
Fyll i uppgifter om behöriga företrädare/firmatecknare samt kassör och revisor för föreningen eller företaget. Uppge bankgiro/postgironummer som bidraget skall betalas till..

 

Bilagor
Sökande kan komplettera med icke obligatoriska bilagor som behövs för att belysa och handlägga ärendet. Tänk på att en komplett ansökan påverkar möjligheten till beviljade medel. Exempelvis, vid ansökan om bygdemedel för att anordna vägbelysning eller skoterled bör karta bifogas där den tänkta anläggningen är inritad. Ett annat exempel är att trovärdigheten för en bilagd kostnadskalkyl avseende ett ombyggnadsprojekt stärks om kopior på en eller flera offerter redovisas."

 

Signering via BankID
Ansökan dateras och undertecknas av kontaktpersonen samt (om det inte är samma) av behörig firmatecknare för föreningen eller företaget.

Om du som skriver ansökan inte är firmatecknare anger du dennes namn och personnummer, så skickas en begäran om signering via BankID.

 

För mer information om ansökan om bygdemedel vindkraft (ljusdal.se)

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa