Sök tjänst

Sök
stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Boende & miljö (33)

  • Avfall för anläggningsändamål - Anmälan

   Den som avser att använda avfall för anläggningsändamål kan enligt miljöbalken vara skyldig att göra en anmälan om detta till miljöenheten. Exempel på avfall som kan vara aktuellt är jord- och schaktmassor, grus, sten, tegel, asfalt och betong.

   Den som avser att använda avfall för anläggningsändamål kan enligt miljöbalken vara skyldig att göra en anmälan om detta till miljöenheten. Exempel på avfall som kan vara aktuellt är jord- och schaktmassor, grus, sten, tegel, asfalt och betong.

  • Bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde, ansökan om spridning

   Här registrerar du en ansökan om tillstånd att få sprida kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde

   Här registrerar du en ansökan om tillstånd att få sprida kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde

  • Berg, naturgrus eller jord - Sortering/krossning

   Enligt miljöbalken råder det anmälningsplikt för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller jordarter inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser.

   Enligt miljöbalken råder det anmälningsplikt för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller jordarter inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser.

  • Bygdemedel för vindkraft - Ansökan

   Här har du möjlighet att söka bidrag för bygdemedel angående vindkraft.

   Här har du möjlighet att söka bidrag för bygdemedel angående vindkraft.

  • Bygdemedel för vindkraft - Återrapport

   Den som beviljats bidrag från bygdemedel för vindkraft skall återrapportera till Ljusdals kommun hur pengarna använts.

   Den som beviljats bidrag från bygdemedel för vindkraft skall återrapportera till Ljusdals kommun hur pengarna använts.

  • Bygglov - Ansökan

   Använd detta för ansökan om bygglov, förhandsbesked, rivningslov, marklov eller anmälningsärenden förutom attefallsbyggnader och eldstäder. 

   Använd detta för ansökan om bygglov, förhandsbesked, rivningslov, marklov eller anmälningsärenden förutom attefallsbyggnader och eldstäder. 

  • Bygglovsbefriade åtgärder - Anmälan

   Vissa byggnationer som inte kräver bygglov kan i stället vara anmälningspliktiga, fyll i denna e-tjänst eller använd vår blankett.

   Vissa byggnationer som inte kräver bygglov kan i stället vara anmälningspliktiga, fyll i denna e-tjänst eller använd vår blankett.

  • Djurhållning inom detaljplanerat område

   För att se till att människor inte utsätts för olägenheter har Ljusdals kommun beslutat att det krävs tillstånd för djurhållning inom detaljplanerat område. På så sätt förebygger man de problem som kan uppstå för omgivningarna. Vanliga problem med djurhållningen är lukt, buller, allergi, flugor och smittspridning.

   För att se till att människor inte utsätts för olägenheter har Ljusdals kommun beslutat att det krävs tillstånd för djurhållning inom detaljplanerat område. På så sätt förebygger man de problem som kan uppstå för omgivningarna. Vanliga problem med djurhållningen är lukt, buller, allergi, flugor och smittspridning.

  • Efterbehandling av förorenade områden - Anmälan

   Här gör du anmälan enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

   Här gör du anmälan enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

  • Förhandsbesked - Ansökan

   Ett beslut om förhandsbesked innebär att samhällsservicenämnden (eller motsvarande nämnd) prövar om åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen.

   Ett beslut om förhandsbesked innebär att samhällsservicenämnden (eller motsvarande nämnd) prövar om åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen.

  • Husbehovstäkt - Anmälan

   Enligt miljöbalken råder det anmälningsplikt vid täkt för markinnehavarens husbehov om täkten omfattar en totalt uttagen mängd av mer än 10 000 ton naturgrus, 10 000 ton berg eller mer än 50 000 kubikmeter torv.

   Enligt miljöbalken råder det anmälningsplikt vid täkt för markinnehavarens husbehov om täkten omfattar en totalt uttagen mängd av mer än 10 000 ton naturgrus, 10 000 ton berg eller mer än 50 000 kubikmeter torv.

  • Kompostering av hushållsavfall - Anmälan

   Det här formuläret används för att anmäla kompostering av avfall (annat än trädgårdsavfall) enligt 45§ i miljöbalkens avfallsförordning 2011:927 och lokala föreskrifter om avfallshantering i Ljusdal 32§.

   Det här formuläret används för att anmäla kompostering av avfall (annat än trädgårdsavfall) enligt 45§ i miljöbalkens avfallsförordning 2011:927 och lokala föreskrifter om avfallshantering i Ljusdal 32§.

  • Kontrollplan för mycket enkla ärenden

   Om ert ärende är av enklare art kan ni använda detta för att göra en kontrollplan.

   Om ert ärende är av enklare art kan ni använda detta för att göra en kontrollplan.

  • Medgivande från lagfarna fastighetsägare

   Om ni inte äger fastigheten som ni vill bygga på kan ni använda denna som ägaren skriver under och ni bifogar med er ansökan.

   Om ni inte äger fastigheten som ni vill bygga på kan ni använda denna som ägaren skriver under och ni bifogar med er ansökan.

  • Miljöfarlig verksamhet - Anmälan/ändring

   Med blanketten anmäler du en ny verksamhet eller en ändring av verksamhet (9 kap 6 §miljöbalken). Det är inte tillåtet att starta en verksamhet förrän sex veckor efter att en komplett anmälan har inkommit till tillsynsmyndigheten, om inte myndigheten har meddelat något annat.

   Med blanketten anmäler du en ny verksamhet eller en ändring av verksamhet (9 kap 6 §miljöbalken). Det är inte tillåtet att starta en verksamhet förrän sex veckor efter att en komplett anmälan har inkommit till tillsynsmyndigheten, om inte myndigheten har meddelat något annat.

  • Muddermassor - Anmälan om att deponera

   Anmälan om att deponera muddermassor. Verksamhetskod 90.281 anmälansplikt C enligt 29 kap 14§ Miljöprövningsförordningen (2013:251)

   Anmälan om att deponera muddermassor. Verksamhetskod 90.281 anmälansplikt C enligt 29 kap 14§ Miljöprövningsförordningen (2013:251)

  • Nedgrävning av häst - Anmälan

   Om er häst skulle behöva avlivas finns möjlighet att gräva ner den på egen fastighet. Detta gäller dock inte om er häst haft en smittsam sjukdom. 

    

   Om er häst skulle behöva avlivas finns möjlighet att gräva ner den på egen fastighet. Detta gäller dock inte om er häst haft en smittsam sjukdom. 

    

  • Ny enskild avloppsanläggning - Ansökan

   Det här formuläret används för att ansöka/anmäla enskild avloppsanläggning enligt 13, 14 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

   Observera att om ansökan/anmälan är ofullständigt ifylld eller saknar bilagor skickas en begäran om komplettering. Handläggning påbörjas när ansökan/anmälan är komplett. Avgift för ansökan om enskilt avlopp 2022 är 8784 kronor, vilket motsvarar 8 timmars handläggningstid. Komplett ansökan ger dock en direkt sänkning av avgiften med 2 timmar. 2022 motsvarar detta 2196 kronor.

    

   Det här formuläret används för att ansöka/anmäla enskild avloppsanläggning enligt 13, 14 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

   Observera att om ansökan/anmälan är ofullständigt ifylld eller saknar bilagor skickas en begäran om komplettering. Handläggning påbörjas när ansökan/anmälan är komplett. Avgift för ansökan om enskilt avlopp 2022 är 8784 kronor, vilket motsvarar 8 timmars handläggningstid. Komplett ansökan ger dock en direkt sänkning av avgiften med 2 timmar. 2022 motsvarar detta 2196 kronor.

    

  • Nybyggnadskarta - Beställning

   Nybyggnadskartan används som underlag till situationsplanen vid uppförande av ny huvudbyggnad.

   Nybyggnadskartan används som underlag till situationsplanen vid uppförande av ny huvudbyggnad.

  • Nyinstallation eller ändring av köldmedieanläggning - Anmälan

   Här kan du anmäla nyinstallation eller ändring av köldmedieanläggning.

   Här kan du anmäla nyinstallation eller ändring av köldmedieanläggning.

  • Skyltanordning - Bygglov

   För att sätta upp en ny skylt eller ändra en befintlig skylt krävs bygglov. Taxa enligt beslut i kommunfullmäktige. Kontakta bygglovshandläggare för prisuppgift.

   För att sätta upp en ny skylt eller ändra en befintlig skylt krävs bygglov. Taxa enligt beslut i kommunfullmäktige. Kontakta bygglovshandläggare för prisuppgift.

  • Slamtömning vartannat år - Ansökan

   Det här formuläret används för att ansöka om slamtömning vartannat år enligt miljöbalkens avfallsförordning 2011:927 och lokala föreskrifter om hantering av hushållsavfall i Ljusdal.

   En handläggningsavgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige tas oavsett om anmälan beviljas eller avslås.

   Det här formuläret används för att ansöka om slamtömning vartannat år enligt miljöbalkens avfallsförordning 2011:927 och lokala föreskrifter om hantering av hushållsavfall i Ljusdal.

   En handläggningsavgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige tas oavsett om anmälan beviljas eller avslås.

  • Strandskyddsdispens - Ansökan

   Det kan krävas en strandskyddsdispens för att göra åtgärder inom ett visst område. Fyll i denna e-tjänst eller blankett för att ansöka om strandskyddsdispens.

   Det kan krävas en strandskyddsdispens för att göra åtgärder inom ett visst område. Fyll i denna e-tjänst eller blankett för att ansöka om strandskyddsdispens.

  • Teknisk beskrivning för enkla ärenden - Bygglov

   Till varje ärende behöver vi en teknisk beskrivning för att kunna bedöma ert ärende.

   Till varje ärende behöver vi en teknisk beskrivning för att kunna bedöma ert ärende.

  • Toalett för förmultning, förbränning, separering, latrinkompostering - Anmälan

   Den här anmälan använder du om du vill installera toalett för förmultning, förbränning, separering, latrinkompostering.

   Den här anmälan använder du om du vill installera toalett för förmultning, förbränning, separering, latrinkompostering.

  • Utstakning / lägeskontroll - Beställning

   Vid grovutstakning används träkäppar för att markera var blivande byggnadshörn ska placeras på tomten.

   Vid lägeskontroll kontrolleras att det tänkta läget för den blivande byggnaden överensstämmer med situationsplanen.

   Vid grovutstakning används träkäppar för att markera var blivande byggnadshörn ska placeras på tomten.

   Vid lägeskontroll kontrolleras att det tänkta läget för den blivande byggnaden överensstämmer med situationsplanen.

  • Värmepump - Anmälan/ansökan

   Om du vill installera en värmepump för utvinning av värme ur mark, grund- eller ytvatten måste du anmäla detta till miljöenheten. Bor du inom ett vattenskyddsområde krävs det istället en ansökan om tillstånd. Anmälan/ansökan ska lämnas in till miljöenheten minst sex veckor innan du planerar att påbörja installationen av värmepumpen. Avgift för anmälan/ansökan om värmepump 2022 är 3294/4392 kronor, vilket motsvarar 3 timmars handläggningstid för anmälan och 4 timmars handläggningstid för ansökan. Komplett anmälan/ansökan ger dock en direkt sänkning av avgiften med 1 timme för både anmälan och ansökan. 2022 motsvarar detta 1098 kronor.

    

   Om du vill installera en värmepump för utvinning av värme ur mark, grund- eller ytvatten måste du anmäla detta till miljöenheten. Bor du inom ett vattenskyddsområde krävs det istället en ansökan om tillstånd. Anmälan/ansökan ska lämnas in till miljöenheten minst sex veckor innan du planerar att påbörja installationen av värmepumpen. Avgift för anmälan/ansökan om värmepump 2022 är 3294/4392 kronor, vilket motsvarar 3 timmars handläggningstid för anmälan och 4 timmars handläggningstid för ansökan. Komplett anmälan/ansökan ger dock en direkt sänkning av avgiften med 1 timme för både anmälan och ansökan. 2022 motsvarar detta 1098 kronor.

    

  Visa allaVisa färre

  Kommun & politik (10)

  • Anmäl intresse för insatser till flyktingar från Ukraina

   Här kan du anmäla ditt intresse för frivilliga insatser.

   Här kan du anmäla ditt intresse för frivilliga insatser.

  • Samtycke för publicering och lagring av personuppgifter

   I enlighet med dataskyddsförordningen GDPR har Ljusdals kommun tagit fram en e-tjänst och en samtyckesblankett som ska användas när Ljusdals kommun ämnar publicera bilder, namn eller andra personuppgifter på medarbetare eller externt inbjudna, ex. författare och föreläsare, i våra informationskanaler.

   I enlighet med dataskyddsförordningen GDPR har Ljusdals kommun tagit fram en e-tjänst och en samtyckesblankett som ska användas när Ljusdals kommun ämnar publicera bilder, namn eller andra personuppgifter på medarbetare eller externt inbjudna, ex. författare och föreläsare, i våra informationskanaler.

  • Sponsring - Ansökan

   Ljusdals kommun arbetar med sponsring som ett verktyg för att profilera organisationen Ljusdals kommun och platsen Ljusdals kommun som en positiv kommun att arbeta, studera, leva och bo i.

   Ljusdals kommun arbetar med sponsring som ett verktyg för att profilera organisationen Ljusdals kommun och platsen Ljusdals kommun som en positiv kommun att arbeta, studera, leva och bo i.

  • Vaccinering mot covid-19

   Det här formuläret är för timvikarier som arbetar nära äldre på SÄBO/hemtjänst - ordinarie anställda har anmält sitt intresse genom andra kanaler.

   Det här formuläret är för timvikarier som arbetar nära äldre på SÄBO/hemtjänst - ordinarie anställda har anmält sitt intresse genom andra kanaler.

  Visa allaVisa färre

  Näringsliv & utveckling (24)

  Visa allaVisa färre

  Omsorg & stöd (21)

  Visa allaVisa färre

  Samhälle & gator (12)

  • Brandfarlig vara - Ansökan

   Enligt SFS 1988:868 § 11.

   Vid ansökan om hantering av brandfarlig vara skall även "Anmälan om föreståndare och ställföreträdande föreståndare" skickas in.

   Enligt SFS 1988:868 § 11.

   Vid ansökan om hantering av brandfarlig vara skall även "Anmälan om föreståndare och ställföreträdande föreståndare" skickas in.

  • Egen rengöring / sotning av anläggning - Ansökan

   Här kan du ansöka om egen rengöring/sotning av anläggning.

   Här kan du ansöka om egen rengöring/sotning av anläggning.

  • Gräva på allmän plats

   För företag och privatpersoner som planerar att gräva på allmän platsmark.
   Handläggningstiden är 7 dagar.

   För företag och privatpersoner som planerar att gräva på allmän platsmark.
   Handläggningstiden är 7 dagar.

  • Rengöring / sotning av annans anläggning - Ansökan

   Här kan du ansöka om rengöring/sotning av annans anläggning.

   Här kan du ansöka om rengöring/sotning av annans anläggning.

  • Tillfällig övernattning - Anmälan

   När någon ska sova över i lokaler som inte är avsedda för övernattning vilar ansvaret för denna verksamhet på uthyraren och hyresgästen.

   När någon ska sova över i lokaler som inte är avsedda för övernattning vilar ansvaret för denna verksamhet på uthyraren och hyresgästen.

  • Transporttillstånd

   Om du har en transport som är tyngre, bredare eller längre än vad som är tillåtet enligt 4 kap trafikförordningen (1998:1276) ska du ansöka om transporttillstånd.

   Om du har en transport som är tyngre, bredare eller längre än vad som är tillåtet enligt 4 kap trafikförordningen (1998:1276) ska du ansöka om transporttillstånd.

  Visa allaVisa färre

  Synpunkter & klagomål (4)

  Uppleva & göra (11)

  • Ansökan om registrering för lotteri 6 kap 9 § Spellagen (2018:1138)

   För att föreningar ska få sälja lotter krävs en registrering i kommunen. För Ljusdals kommuns föreningsliv är det fritidsenheten som ansvarar för sådana beviljanden. Registrering kan ges till ideella föreningar eller registrerade trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet.

   För att föreningar ska få sälja lotter krävs en registrering i kommunen. För Ljusdals kommuns föreningsliv är det fritidsenheten som ansvarar för sådana beviljanden. Registrering kan ges till ideella föreningar eller registrerade trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet.

  • Driftbidrag för samlingslokaler

   De godkända samlingslokalerna i Ljusdals kommun har möjlighet att söka bidrag som avser drift av samlingslokaler. Driftbidraget baserat på föreningens fasta kostnader för samlingslokalen och en procentuell fördelning sker enligt kommunens fördelningsnormer efter att alla ansökningar har skickats in.

   De godkända samlingslokalerna i Ljusdals kommun har möjlighet att söka bidrag som avser drift av samlingslokaler. Driftbidraget baserat på föreningens fasta kostnader för samlingslokalen och en procentuell fördelning sker enligt kommunens fördelningsnormer efter att alla ansökningar har skickats in.

  • Investeringsbidrag för samlingslokaler

   De godkända samlingslokalerna i Ljusdals kommun kan söka bidrag till akuta byggnadsåtgärder, standardhöjande reparationer och handikappanpassning. Bidraget är ett investeringsstöd och ges i mån av tillgång på medel.

   De godkända samlingslokalerna i Ljusdals kommun kan söka bidrag till akuta byggnadsåtgärder, standardhöjande reparationer och handikappanpassning. Bidraget är ett investeringsstöd och ges i mån av tillgång på medel.

  • Kulturstipendium - Ansökan

   Ljusdals kommuns kulturstipendium är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom samhällslivets alla områden.

   Ljusdals kommuns kulturstipendium är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom samhällslivets alla områden.

  • Lotteriredovisning

   Föreningar som registrerat lotterier i kommunen ska skicka in redovisningsblanketten till den av kommunen utsedde kontrollanten. 

    

   Föreningar som registrerat lotterier i kommunen ska skicka in redovisningsblanketten till den av kommunen utsedde kontrollanten. 

    

  Visa allaVisa färre

  Utbildning & förskola (25)

  • Anslutning till SMS-grupp angående skolskjuts - Anmälan

   Vad händer vid inställd skolskjuts? 

   Intresserad av SMS ang störningar på din skolskjuts? 

   Vad händer vid inställd skolskjuts? 

   Intresserad av SMS ang störningar på din skolskjuts? 

  • Anslutningsersättning - Ansökan

   Gymnasieelever som reser dagligen från en folkbokföringsadress i Ljusdals kommun och som har minst fyra kilometer till lämplig busshållplats kan också få en kontant ersättning för anslutningsresa

   Gymnasieelever som reser dagligen från en folkbokföringsadress i Ljusdals kommun och som har minst fyra kilometer till lämplig busshållplats kan också få en kontant ersättning för anslutningsresa

  • Avgång från gymnasieskolan - Anmälan

   Anmälan om avgång från gymnasieskolan 

   Anmälan om avgång från gymnasieskolan 

  • Avvikelserapport/synpunkt - på skolan och eller på skolskjutsen

   Här rapporterar du Incidenter, avvikelser eller lämnar synpunkter gällande kommunens skolskjuts

   Här rapporterar du Incidenter, avvikelser eller lämnar synpunkter gällande kommunens skolskjuts

  • Betydande förändring av fristående förskola eller fritidshem - Anmälan

   e-tjänst eller blankett anmälan vid betydande förändring av fristående förskola
   eller fritidshem
    

   e-tjänst eller blankett anmälan vid betydande förändring av fristående förskola
   eller fritidshem
    

  • Betygskopior / betygsavskrift - Beställning

   Du som inte kan hitta ditt betyg från grundskolan, gymnasieskolan eller komvux kan beställa en kopia från kommunarkivet.

   Du som inte kan hitta ditt betyg från grundskolan, gymnasieskolan eller komvux kan beställa en kopia från kommunarkivet.

  • Busskort trasigt eller borttappat - Anmäla

   Om busskortet för skolskjuts är trasigt eller borttappat kan du beställa ett nytt i denna e-tjänst

   Om busskortet för skolskjuts är trasigt eller borttappat kan du beställa ett nytt i denna e-tjänst

  • Fullmakt till person som inte är vårdnadshavare (ombud)

   Fullmakt till att information om mitt barn lämnas till person som inte är vårdnadshavare. 

   Fullmakt till att information om mitt barn lämnas till person som inte är vårdnadshavare. 

  • Kommunal Vuxenutbildning - Ansökan

   Ansökan till vuxenutbildningen i Ljusdals kommun sker via en digital webbansökan. Du behöver ett inloggningskonto för att kunna göra en webbansökan, ett så kallat studerandekonto.

   Ansökan till vuxenutbildningen i Ljusdals kommun sker via en digital webbansökan. Du behöver ett inloggningskonto för att kunna göra en webbansökan, ett så kallat studerandekonto.

  • Modersmålsundervisning - Ansökan

   Här kan du söka om undervisning i modermål. Om du har ett annat modersmål än svenska kan du få modersmålsundervisning i grundskolan, grundsärskolan, gymnasiet och gymnasiesärskolan.

   Här kan du söka om undervisning i modermål. Om du har ett annat modersmål än svenska kan du få modersmålsundervisning i grundskolan, grundsärskolan, gymnasiet och gymnasiesärskolan.

  • Musikskolan - Anmälan

   Vi har ett elevhanteringssystem där du som målsman eller kontaktperson kan ansöka till musikskolan för dina barn, och även se aktuella ansökningar och kurser dina barn redan deltar i.

   Vi har ett elevhanteringssystem där du som målsman eller kontaktperson kan ansöka till musikskolan för dina barn, och även se aktuella ansökningar och kurser dina barn redan deltar i.

  • Nationellt Godkänd Idrottsutbildning, Bandy - Ansökan

   Här kan du Ansöka till Nationellt Godkänd Idrottsutbildning, Bandy 

   Här kan du Ansöka till Nationellt Godkänd Idrottsutbildning, Bandy 

  • SchoolSoft

   Lärplattformen SchoolSoft är ett internetbaserat kommunikationsverktyg för bättre samarbete mellan skolan och hemmet. SchoolSoft används i alla kommunens grund- och gymnasieskolor, fritidshem och förskolor.

   Lärplattformen SchoolSoft är ett internetbaserat kommunikationsverktyg för bättre samarbete mellan skolan och hemmet. SchoolSoft används i alla kommunens grund- och gymnasieskolor, fritidshem och förskolor.

  • Skolplikts rapportering

   Här meddelar du om placering av skola i nytt land eller annan kommun 

   Här meddelar du om placering av skola i nytt land eller annan kommun 

  • Specialkost och anpassad måltid - Anmälan

   Här kan du anmäla behov av specialkost vid allergi och överkänslighet, eller om du behöver specialkost av andra skäl.

   Här kan du anmäla behov av specialkost vid allergi och överkänslighet, eller om du behöver specialkost av andra skäl.

  • Synpunkt / klagomål till utbildningsförvaltningen

   Din synpunkt/klagomål registreras i nämndens diarium och blir offentlig handling såvida den inte omfattas av sekretess. Du kan vara anonym, men då vi behöver nå dig vid behov för kompletterande uppgifter så spar vi kontaktuppgifter. Grundskolan och Gymnasieutbildning i Ljusdals kommun , event- och ungdomscenter, mediaverkstad, simhallen, uteanläggningar, viss lokaluthyrning mm.

   Din synpunkt/klagomål registreras i nämndens diarium och blir offentlig handling såvida den inte omfattas av sekretess. Du kan vara anonym, men då vi behöver nå dig vid behov för kompletterande uppgifter så spar vi kontaktuppgifter. Grundskolan och Gymnasieutbildning i Ljusdals kommun , event- och ungdomscenter, mediaverkstad, simhallen, uteanläggningar, viss lokaluthyrning mm.

  • Synpunkter eller klagomål för dig som har ditt barn i fristående förskola i Ljusdals kommun.

   Din synpunkt/klagomål registreras i nämndens diarium och blir offentlig handling såvida den inte omfattas av sekretess. Du kan vara anonym, men vill du få ett svar från en handläggare behöver vi nå dig via någon kontaktuppgift.

   Din synpunkt/klagomål registreras i nämndens diarium och blir offentlig handling såvida den inte omfattas av sekretess. Du kan vara anonym, men vill du få ett svar från en handläggare behöver vi nå dig via någon kontaktuppgift.

  • Tilläggsbelopp - Ansökan

   Ansökan om tilläggsbelopp för fristående verksamheter

   Ansökan om tilläggsbelopp för fristående verksamheter

  • Utbildningsval för flyktingar från Ukraina

   Välkommen till e-tjänsten för dig som saknar en BankId och vill ansöka om skolplacering för barn och unga som omfattas av massflyktsdirektivet och som ska börja i förskola, grundskola eller gymnasium i Ljusdals kommun.

   Välkommen till e-tjänsten för dig som saknar en BankId och vill ansöka om skolplacering för barn och unga som omfattas av massflyktsdirektivet och som ska börja i förskola, grundskola eller gymnasium i Ljusdals kommun.

  Visa allaVisa färre