Livsmedelsanläggning - Registrering/ändring

LÄS MER

Alla verksamheter som hanterar eller säljer livsmedel ska registrera det hos miljöenheten. Varje privat eller offentligt företag som, med eller utan vinstsyfte, bedriver någon verksamhet som hänger samman med något av stadierna i livsmedelskedjan. Det kan gälla allt ifrån tillagning, servering, paketering och/eller förvaring eller transport av livsmedel.
Varje livsmedelsanläggning ska registrera varje anläggning (enhet/plats/lokal) där man bedriver verksamhet. Till exempel ska en livsmedelsanläggning som bedriver verksamhet i flera lokaler registrera varje plats som en anläggning. Om en lokal används av fler än en verksamhetsutövare ska varje utövare registrera varsin anläggning. För mer information, kontakta miljöenheten.
När ska man anmäla ändring?
Livsmedelsföretagare är skyldiga att informera kontrollmyndigheten om betydande ändringar i verksamheten eller om verksamheten upphör. Med betydande ändringar menas till exempel ombyggnationer, större förändringar i sortiment eller tillverkningssätt, utökad verksamhet med mobil lokal, nya processer och större förändringar i produktionsvolym som påverkar vilka krav ställs på verksamheten.

För handläggning av anmälan tas en avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

En verksamhet får påbörjas två veckor efter att anmälan lämnats in eller tidigare om beslut om registrering meddelats.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten