Fullmakt angående att information lämnas till person/er som ej är vårdnadshavare.

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I allmänhet har en förälder som inte är vårdnadshavare ingen möjlighet att få information från myndigheter om sitt barn. Exempelvis information från skola är ofta väldigt begränsad för den som inte är vårdnadshavare p.g.a. olika bestämmelser om sekretess. 

En dom om vårdnad, boende eller umgänge kan i och för sig verkställas (21 kap. 1 § 2 st. FB). Det brukar dock anses att en överenskommelse om att ena föräldern ska utfärda insynsfullmakt inte är verkställbar. Målet RH 2015:6 gällde ett fall där föräldrarna varit överens om att den ena föräldern (som hade ensam vårdnad) skulle utfärda en fullmakt till den andra, som gav denne rätt att få information rörande barnen från förskola, dagis och skola. Svea hovrätt ansåg att det här inte var en verkställbar överenskommelse eftersom det saknades laglig grund för en domstol att förplikta den upplysningsskyldige föräldern att underteckna en fullmakt.

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa