Sök tjänst

Sök
stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Boende & miljö (29)

  • Avfall för anläggningsändamål och uppläggning av muddermassor - Anmälan

   Den som avser att använda avfall för anläggningsändamål kan enligt miljöbalken vara skyldig att göra en anmälan om detta till miljöenheten. Exempel på avfall som kan vara aktuellt är jord- och schaktmassor, grus, sten, tegel, asfalt och betong.

   Den som avser att använda avfall för anläggningsändamål kan enligt miljöbalken vara skyldig att göra en anmälan om detta till miljöenheten. Exempel på avfall som kan vara aktuellt är jord- och schaktmassor, grus, sten, tegel, asfalt och betong.

  • Berg, naturgrus eller jord - Sortering/krossning

   Enligt miljöbalken råder det anmälningsplikt för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller jordarter inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser.

   Enligt miljöbalken råder det anmälningsplikt för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller jordarter inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser.

  • Bygdemedel för vindkraft - Ansökan

   Här har du möjlighet att söka bidrag för bygdemedel angående vindkraft.

   Här har du möjlighet att söka bidrag för bygdemedel angående vindkraft.

  • Bygdemedel för vindkraft - Återrapport

   Den som beviljats bidrag från bygdemedel för vindkraft skall återrapportera till Ljusdals kommun hur pengarna använts.

   Den som beviljats bidrag från bygdemedel för vindkraft skall återrapportera till Ljusdals kommun hur pengarna använts.

  • Bygglov - Ansökan

   Använd detta för ansökan om bygglov, förhandsbesked, rivningslov, marklov eller anmälningsärenden förutom attefallsbyggnader och eldstäder. 

   Använd detta för ansökan om bygglov, förhandsbesked, rivningslov, marklov eller anmälningsärenden förutom attefallsbyggnader och eldstäder. 

  • Bygglovsbefriade åtgärder - Anmälan

   Vissa byggnationer som inte kräver bygglov kan i stället vara anmälningspliktiga, fyll i denna e-tjänst eller använd vår blankett.

   Vissa byggnationer som inte kräver bygglov kan i stället vara anmälningspliktiga, fyll i denna e-tjänst eller använd vår blankett.

  • Djurhållning inom detaljplanerat område

   För att se till att människor inte utsätts för olägenheter har Ljusdals kommun beslutat att det krävs tillstånd för djurhållning inom detaljplanerat område. På så sätt förebygger man de problem som kan uppstå för omgivningarna. Vanliga problem med djurhållningen är lukt, buller, allergi, flugor och smittspridning.

   För att se till att människor inte utsätts för olägenheter har Ljusdals kommun beslutat att det krävs tillstånd för djurhållning inom detaljplanerat område. På så sätt förebygger man de problem som kan uppstå för omgivningarna. Vanliga problem med djurhållningen är lukt, buller, allergi, flugor och smittspridning.

  • Efterbehandling av förorenade områden - Anmälan

   Här gör du anmälan enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

   Här gör du anmälan enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

  • Eldstad och rökkanal - Anmälan

   Installation av en eldstad och/eller rökkanal kräver en an­mälan. Vanligtvis behöver kommunens enhet plan och bygg få in en ifylld och undertecknad an­mälnings­blankett .

   Installation av en eldstad och/eller rökkanal kräver en an­mälan. Vanligtvis behöver kommunens enhet plan och bygg få in en ifylld och undertecknad an­mälnings­blankett .

  • Förhandsbesked - Ansökan

   Ett beslut om förhandsbesked innebär att samhällsservicenämnden (eller motsvarande nämnd) prövar om åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen.

   Ett beslut om förhandsbesked innebär att samhällsservicenämnden (eller motsvarande nämnd) prövar om åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen.

  • Husbehovstäkt - Anmälan

   Enligt miljöbalken råder det anmälningsplikt vid täkt för markinnehavarens husbehov om täkten omfattar en totalt uttagen mängd av mer än 10 000 ton naturgrus, 10 000 ton berg eller mer än 50 000 kubikmeter torv.

   Enligt miljöbalken råder det anmälningsplikt vid täkt för markinnehavarens husbehov om täkten omfattar en totalt uttagen mängd av mer än 10 000 ton naturgrus, 10 000 ton berg eller mer än 50 000 kubikmeter torv.

  • Kompostering av hushållsavfall - Anmälan

   Det här formuläret används för att anmäla kompostering av avfall (annat än trädgårdsavfall) enligt 45§ i miljöbalkens avfallsförordning 2011:927 och lokala föreskrifter om avfallshantering i Ljusdal 32§.

   Det här formuläret används för att anmäla kompostering av avfall (annat än trädgårdsavfall) enligt 45§ i miljöbalkens avfallsförordning 2011:927 och lokala föreskrifter om avfallshantering i Ljusdal 32§.

  • Medgivande från lagfarna fastighetsägare

   Om ni inte äger fastigheten som ni vill bygga på kan ni använda denna som ägaren skriver under och ni bifogar med er ansökan.

   Om ni inte äger fastigheten som ni vill bygga på kan ni använda denna som ägaren skriver under och ni bifogar med er ansökan.

  • Miljöfarlig verksamhet - Anmälan/ändring

   Med blanketten anmäler du en ny verksamhet eller en ändring av verksamhet (9 kap 6 §miljöbalken). Det är inte tillåtet att starta en verksamhet förrän sex veckor efter att en komplett anmälan har inkommit till tillsynsmyndigheten, om inte myndigheten har meddelat något annat.

   Med blanketten anmäler du en ny verksamhet eller en ändring av verksamhet (9 kap 6 §miljöbalken). Det är inte tillåtet att starta en verksamhet förrän sex veckor efter att en komplett anmälan har inkommit till tillsynsmyndigheten, om inte myndigheten har meddelat något annat.

  • Nedgrävning av häst - Anmälan

   Om er häst skulle behöva avlivas finns möjlighet att gräva ner den på egen fastighet. Detta gäller dock inte om er häst haft en smittsam sjukdom. 

    

   Om er häst skulle behöva avlivas finns möjlighet att gräva ner den på egen fastighet. Detta gäller dock inte om er häst haft en smittsam sjukdom. 

    

  • Ny enskild avloppsanläggning - Ansökan

   Det här formuläret används för att ansöka/anmäla enskild avloppsanläggning enligt 13, 14 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

   Observera att om ansökan/anmälan är ofullständigt ifylld eller saknar bilagor skickas en begäran om komplettering. Handläggning påbörjas när ansökan/anmälan är komplett.

    

   Det här formuläret används för att ansöka/anmäla enskild avloppsanläggning enligt 13, 14 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

   Observera att om ansökan/anmälan är ofullständigt ifylld eller saknar bilagor skickas en begäran om komplettering. Handläggning påbörjas när ansökan/anmälan är komplett.

    

  • Nybyggnadskarta - Beställning

   Nybyggnadskartan används som underlag till situationsplanen vid uppförande av ny huvudbyggnad.

   Nybyggnadskartan används som underlag till situationsplanen vid uppförande av ny huvudbyggnad.

  • Skyltanordning - Bygglov

   För att sätta upp en ny skylt eller ändra en befintlig skylt krävs bygglov. Taxa enligt beslut i kommunfullmäktige. Kontakta bygglovshandläggare för prisuppgift.

   För att sätta upp en ny skylt eller ändra en befintlig skylt krävs bygglov. Taxa enligt beslut i kommunfullmäktige. Kontakta bygglovshandläggare för prisuppgift.

  • Slamtömning vartannat år - Ansökan

   Det här formuläret används för att ansöka om slamtömning vartannat år enligt miljöbalkens avfallsförordning 2011:927 och lokala föreskrifter om hantering av hushållsavfall i Ljusdal.

   Det här formuläret används för att ansöka om slamtömning vartannat år enligt miljöbalkens avfallsförordning 2011:927 och lokala föreskrifter om hantering av hushållsavfall i Ljusdal.

  • Strandskyddsdispens - Ansökan

   Det kan krävas en strandskyddsdispens för att göra åtgärder inom ett visst område. Fyll i denna e-tjänst eller blankett för att ansöka om strandskyddsdispens.

   Det kan krävas en strandskyddsdispens för att göra åtgärder inom ett visst område. Fyll i denna e-tjänst eller blankett för att ansöka om strandskyddsdispens.

  • Teknisk beskrivning för enkla ärenden - Bygglov

   Till varje ärende behöver vi en teknisk beskrivning för att kunna bedöma ert ärende.

   Till varje ärende behöver vi en teknisk beskrivning för att kunna bedöma ert ärende.

  • Toalett för förmultning, förbränning, separering, latrinkompostering - Anmälan

   Den här anmälan använder du om du vill installera toalett för förmultning, förbränning, separering, latrinkompostering.

   Den här anmälan använder du om du vill installera toalett för förmultning, förbränning, separering, latrinkompostering.

  • Utstakning / lägeskontroll - Beställning

   Vid grovutstakning används träkäppar för att markera var blivande byggnadshörn ska placeras på tomten.

   Vid lägeskontroll kontrolleras att det tänkta läget för den blivande byggnaden överensstämmer med situationsplanen.

   Vid grovutstakning används träkäppar för att markera var blivande byggnadshörn ska placeras på tomten.

   Vid lägeskontroll kontrolleras att det tänkta läget för den blivande byggnaden överensstämmer med situationsplanen.

  Visa allaVisa färre

  Kommun & politik (9)

  • Samtycke för publicering och lagring av personuppgifter

   I enlighet med dataskyddsförordningen GDPR har Ljusdals kommun tagit fram en e-tjänst och en samtyckesblankett som ska användas när Ljusdals kommun ämnar publicera bilder, namn eller andra personuppgifter på medarbetare eller externt inbjudna, ex. författare och föreläsare, i våra informationskanaler.

   I enlighet med dataskyddsförordningen GDPR har Ljusdals kommun tagit fram en e-tjänst och en samtyckesblankett som ska användas när Ljusdals kommun ämnar publicera bilder, namn eller andra personuppgifter på medarbetare eller externt inbjudna, ex. författare och föreläsare, i våra informationskanaler.

  • Sponsring - Ansökan

   Ljusdals kommun arbetar med sponsring som ett verktyg för att profilera organisationen Ljusdals kommun och platsen Ljusdals kommun som en positiv kommun att arbeta, studera, leva och bo i.

   Ljusdals kommun arbetar med sponsring som ett verktyg för att profilera organisationen Ljusdals kommun och platsen Ljusdals kommun som en positiv kommun att arbeta, studera, leva och bo i.

  • Vaccinering mot covid-19

   Det här formuläret är för timvikarier som arbetar nära äldre på SÄBO/hemtjänst - ordinarie anställda har anmält sitt intresse genom andra kanaler.

   Det här formuläret är för timvikarier som arbetar nära äldre på SÄBO/hemtjänst - ordinarie anställda har anmält sitt intresse genom andra kanaler.

  Visa allaVisa färre

  Näringsliv & utveckling (24)

  Visa allaVisa färre

  Omsorg & stöd (21)

  Visa allaVisa färre

  Samhälle & gator (12)

  • Egen rengöring / sotning av anläggning - Ansökan

   Här kan du ansöka om egen rengöring/sotning av anläggning.

   Här kan du ansöka om egen rengöring/sotning av anläggning.

  • Gräva på allmän plats

   För företag och privatpersoner som planerar att gräva på allmän platsmark.
   Handläggningstiden är 7 dagar.

   För företag och privatpersoner som planerar att gräva på allmän platsmark.
   Handläggningstiden är 7 dagar.

  • Rengöring / sotning av annans anläggning - Ansökan

   Här kan du ansöka om rengöring/sotning av annans anläggning.

   Här kan du ansöka om rengöring/sotning av annans anläggning.

  • Tillfällig övernattning - Anmälan

   När någon ska sova över i lokaler som inte är avsedda för övernattning vilar ansvaret för denna verksamhet på uthyraren och hyresgästen.

   När någon ska sova över i lokaler som inte är avsedda för övernattning vilar ansvaret för denna verksamhet på uthyraren och hyresgästen.

  • Transporttillstånd

   Om du har en transport som är tyngre, bredare eller längre än vad som är tillåtet enligt 4 kap trafikförordningen (1998:1276) ska du ansöka om transporttillstånd.

   Om du har en transport som är tyngre, bredare eller längre än vad som är tillåtet enligt 4 kap trafikförordningen (1998:1276) ska du ansöka om transporttillstånd.

  • Vägbelysningsbidrag

   Ansökan ska ske senast 31 december.
   Lampor på egen infart eller gårdsplan kan du inte söka bidrag för.

   Ansökan ska ske senast 31 december.
   Lampor på egen infart eller gårdsplan kan du inte söka bidrag för.

  Visa allaVisa färre

  Synpunkter & klagomål (5)

  Uppleva & göra (12)

  • Ansökan om registrering för lotteri 6 kap 9 § Spellagen (2018:1138)

   För att föreningar ska få sälja lotter krävs en registrering i kommunen. För Ljusdals kommuns föreningsliv är det fritidsenheten som ansvarar för sådana beviljanden. Registrering kan ges till ideella föreningar eller registrerade trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet.

   För att föreningar ska få sälja lotter krävs en registrering i kommunen. För Ljusdals kommuns föreningsliv är det fritidsenheten som ansvarar för sådana beviljanden. Registrering kan ges till ideella föreningar eller registrerade trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet.

  • Driftbidrag för samlingslokaler

   De godkända samlingslokalerna i Ljusdals kommun har möjlighet att söka bidrag som avser drift av samlingslokaler. Driftbidraget baserat på föreningens fasta kostnader för samlingslokalen och en procentuell fördelning sker enligt kommunens fördelningsnormer efter att alla ansökningar har skickats in.

   De godkända samlingslokalerna i Ljusdals kommun har möjlighet att söka bidrag som avser drift av samlingslokaler. Driftbidraget baserat på föreningens fasta kostnader för samlingslokalen och en procentuell fördelning sker enligt kommunens fördelningsnormer efter att alla ansökningar har skickats in.

  • Investeringsbidrag för samlingslokaler

   De godkända samlingslokalerna i Ljusdals kommun kan söka bidrag till akuta byggnadsåtgärder, standardhöjande reparationer och handikappanpassning. Bidraget är ett investeringsstöd och ges i mån av tillgång på medel.

   De godkända samlingslokalerna i Ljusdals kommun kan söka bidrag till akuta byggnadsåtgärder, standardhöjande reparationer och handikappanpassning. Bidraget är ett investeringsstöd och ges i mån av tillgång på medel.

  • Kulturföreningar - Verksamhetsbidrag

   Verksamhetsbidraget sätts i relation till föreningens planerade och genomförda arrangemang. Ett eventuellt bidrag ges i proportion till vår befintliga budget och till samtliga föreningars verksamhet.

   Ansökan skickas in senast den 30 april.

   Verksamhetsbidraget sätts i relation till föreningens planerade och genomförda arrangemang. Ett eventuellt bidrag ges i proportion till vår befintliga budget och till samtliga föreningars verksamhet.

   Ansökan skickas in senast den 30 april.

  • Kulturstipendium - Ansökan

   Ljusdals kommuns kulturstipendium är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom samhällslivets alla områden.

   Ljusdals kommuns kulturstipendium är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom samhällslivets alla områden.

  • Lotteriredovisning

   Föreningar som registrerat lotterier i kommunen ska skicka in redovisningsblanketten till den av kommunen utsedde kontrollanten. 

    

   Föreningar som registrerat lotterier i kommunen ska skicka in redovisningsblanketten till den av kommunen utsedde kontrollanten. 

    

  Visa allaVisa färre

  Utbildning & förskola (28)

  • Allmän fråga till Utbildningsförvaltningen

   Här kan du skicka din fråga till UF

   Här kan du skicka din fråga till UF

  • Anslutning till SMS-grupp angående skolskjuts - Anmälan

   Vad händer vid inställd skolskjuts? 

   Intresserad av SMS ang störningar på din skolskjuts? 

   Vad händer vid inställd skolskjuts? 

   Intresserad av SMS ang störningar på din skolskjuts? 

  • Anslutningsersättning - Ansökan

   Gymnasieelever som reser dagligen från en folkbokföringsadress i Ljusdals kommun och som har minst fyra kilometer till lämplig busshållplats kan också få en kontant ersättning för anslutningsresa

   Gymnasieelever som reser dagligen från en folkbokföringsadress i Ljusdals kommun och som har minst fyra kilometer till lämplig busshållplats kan också få en kontant ersättning för anslutningsresa

  • Avgång från gymnasieskolan - Anmälan

   Anmälan om avgång från gymnasieskolan 

   Anmälan om avgång från gymnasieskolan 

  • Avvikelserapport/synpunkt - på skolan och eller på skolskjutsen

   Här rapporterar du Incidenter, avvikelser eller lämnar synpunkter gällande kommunens skolskjuts

   Här rapporterar du Incidenter, avvikelser eller lämnar synpunkter gällande kommunens skolskjuts

  • Betydande förändring av fristående förskola eller fritidshem - Anmälan

   e-tjänst eller blankett anmälan vid betydande förändring av fristående förskola
   eller fritidshem
    

   e-tjänst eller blankett anmälan vid betydande förändring av fristående förskola
   eller fritidshem
    

  • Fullmakt till person som inte är vårdnadshavare (ombud)

   Fullmakt till att information om mitt barn lämnas till person som inte är vårdnadshavare. 

   Fullmakt till att information om mitt barn lämnas till person som inte är vårdnadshavare. 

  • Godkännande av datorlån för grund och gymnasieelever

   Använd denna e-tjänst för att lämna in godkännandet av Riktlinjerna för användande och hantering av Chromebook

   för elev i  grund och gymnasieskolan

   Använd denna e-tjänst för att lämna in godkännandet av Riktlinjerna för användande och hantering av Chromebook

   för elev i  grund och gymnasieskolan

  • Grundskola - Anmälan om byte av skola

   Här kan vårdnadshavare anmäla sitt barns byte  till/från skola i annan kommun eller till/från fristående skola i Ljusdals Kommun. 

   Här kan vårdnadshavare anmäla sitt barns byte  till/från skola i annan kommun eller till/från fristående skola i Ljusdals Kommun. 

  • Kommunal Vuxenutbildning - Ansökan

   Ansökan till vuxenutbildningen i Ljusdals kommun sker via en digital webbansökan. Du behöver ett inloggningskonto för att kunna göra en webbansökan, ett så kallat studerandekonto.

   Ansökan till vuxenutbildningen i Ljusdals kommun sker via en digital webbansökan. Du behöver ett inloggningskonto för att kunna göra en webbansökan, ett så kallat studerandekonto.

  • Modersmålsundervisning - Ansökan

   Här kan du söka om undervisning i modermål. Om du har ett annat modersmål än svenska kan du få modersmålsundervisning i grundskolan, grundsärskolan, gymnasiet och gymnasiesärskolan.

   Här kan du söka om undervisning i modermål. Om du har ett annat modersmål än svenska kan du få modersmålsundervisning i grundskolan, grundsärskolan, gymnasiet och gymnasiesärskolan.

  • Musikskolan - Anmälan

   Vi har ett elevhanteringssystem där du som målsman eller kontaktperson kan ansöka till musikskolan för dina barn, och även se aktuella ansökningar och kurser dina barn redan deltar i.

   Vi har ett elevhanteringssystem där du som målsman eller kontaktperson kan ansöka till musikskolan för dina barn, och även se aktuella ansökningar och kurser dina barn redan deltar i.

  • Nationellt Godkänd Idrottsutbildning, Bandy - Ansökan

   Här kan du Ansöka till Nationellt Godkänd Idrottsutbildning, Bandy 

   Här kan du Ansöka till Nationellt Godkänd Idrottsutbildning, Bandy 

  • SchoolSoft

   Lärplattformen SchoolSoft är ett internetbaserat kommunikationsverktyg för bättre samarbete mellan skolan och hemmet. SchoolSoft används i alla kommunens grund- och gymnasieskolor, fritidshem och förskolor.

   Lärplattformen SchoolSoft är ett internetbaserat kommunikationsverktyg för bättre samarbete mellan skolan och hemmet. SchoolSoft används i alla kommunens grund- och gymnasieskolor, fritidshem och förskolor.

  • Schölinska stiftelsen - Ansökan

   Ansökan ur Stiftelsen Stipendiefonden Margareta och Harry Schölins Minne. I enlighet med Margareta och Harry Schölins testamente skall stipendier delas ut till ungdomar från Ljusdals kommun för fortsatta högre studier efter gymnasie­skolan.

   Ansökan ur Stiftelsen Stipendiefonden Margareta och Harry Schölins Minne. I enlighet med Margareta och Harry Schölins testamente skall stipendier delas ut till ungdomar från Ljusdals kommun för fortsatta högre studier efter gymnasie­skolan.

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • SFI - Ansökan

   Följ länken Anmäl dig till SFI. Du loggar in med e-legitimation/BankID eller skapar ett konto. Du kan också få hjälp med din anmälan via Utvecklingscentrums reception.

   Följ länken Anmäl dig till SFI. Du loggar in med e-legitimation/BankID eller skapar ett konto. Du kan också få hjälp med din anmälan via Utvecklingscentrums reception.

  • Skolplikts rapportering

   Här meddelar du om placering av skola i nytt land eller annan kommun 

   Här meddelar du om placering av skola i nytt land eller annan kommun 

  • Specialkost och anpassad måltid - Anmälan

   Här kan du anmäla behov av specialkost vid allergi och överkänslighet, eller om du behöver specialkost av andra skäl.

   Här kan du anmäla behov av specialkost vid allergi och överkänslighet, eller om du behöver specialkost av andra skäl.

  • Synpunkt / klagomål till utbildningsförvaltningen

   Din synpunkt/klagomål registreras i nämndens diarium och blir offentlig handling såvida den inte omfattas av sekretess. Du kan vara anonym, men då vi behöver nå dig vid behov för kompletterande uppgifter så spar vi kontaktuppgifter. Grundskolan och Gymnasieutbildning i Ljusdals kommun , event- och ungdomscenter, mediaverkstad, simhallen, uteanläggningar, viss lokaluthyrning mm.

   Din synpunkt/klagomål registreras i nämndens diarium och blir offentlig handling såvida den inte omfattas av sekretess. Du kan vara anonym, men då vi behöver nå dig vid behov för kompletterande uppgifter så spar vi kontaktuppgifter. Grundskolan och Gymnasieutbildning i Ljusdals kommun , event- och ungdomscenter, mediaverkstad, simhallen, uteanläggningar, viss lokaluthyrning mm.

  • Synpunkter eller klagomål för dig som har ditt barn i fristående förskola i Ljusdals kommun.

   Din synpunkt/klagomål registreras i nämndens diarium och blir offentlig handling såvida den inte omfattas av sekretess. Du kan vara anonym, men vill du få ett svar från en handläggare behöver vi nå dig via någon kontaktuppgift.

   Din synpunkt/klagomål registreras i nämndens diarium och blir offentlig handling såvida den inte omfattas av sekretess. Du kan vara anonym, men vill du få ett svar från en handläggare behöver vi nå dig via någon kontaktuppgift.

  • Tilläggsbelopp - Ansökan

   Ansökan om tilläggsbelopp för fristående verksamheter

   Ansökan om tilläggsbelopp för fristående verksamheter

  • Val av skola till förskoleklass - Ansökan

   Här ansöker du om plats i förskoleklass  för kommunal skola. Ansökan ska signeras av båda vårdnadshavarna. Gör ert val senast 17:e december

    

   Här ansöker du om plats i förskoleklass  för kommunal skola. Ansökan ska signeras av båda vårdnadshavarna. Gör ert val senast 17:e december

    

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  Visa allaVisa färre