Godkännande av datorlån för grund och gymnasieelever

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Som ett led i digitaliseringen av skolan i enlighet med skollagen, LGR11, Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet samt Ljusdal kommuns digitaliseringsstrategi lånar Ljusdal kommun ut ett digitalt redskap av typen Chromebook till alla elever från årskurs 4.

Chromebook ägs av Ljusdal kommun. Eleven/vårdnadshavaren får inte låna ut, hyra ut, sälja, pantsätta eller på annat sätt överlåta eller förfoga över Chromebook så att äganderätten för Ljusdal kommun riskeras.

Eleven får låna och förvalta ett konto i domänen utb.ljusdal.se som är kopplat till den digitala miljön Google Suite for Education (GSE). Detta konto skall endast användas till skolarbete.

När eleven avslutar sin skolgång inom den kommunala skolan i Ljusdal kommun ska Chromebook återlämnas till Ljusdal kommun utan dröjsmål. Eleven blir då även av med sin tillgång till GSE-kontot.

Undervisningen i grundskolan i Ljusdal kommun bedrivs till stor del med Chromebook och GSE.


För att skriva på och lämna in  ditt godkännande kan du använda denna e-tjänst. 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa