Inackorderingstillägg - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Inackorderingsbidrag är ett bidrag till kostnader för boende, fördyrat uppehälle och resor till och från folkbokföringsadressen.

 • Ljusdals kommun beviljar inackorderingsbidrag till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år. Eleven ska vara folkbokförd i kommunen och studera vid en kommunal gymnasieskola.
   
 • Vid studier på friskolor söks inackorderingsbidrag hos Centrala Studiestödsnämnden CSN (www.csn.se)
   
 • Elever som tas emot i en andrahandsmottagning (frisökning), har inte rätt till inackorderingsstöd (Skollagen 15 kap 32 §).
   
 • Beslutet om inackorderingsstöd gäller för valt program och inriktning. Vid byte av studieväg till annat program eller inriktning krävs nytt beslut.
   
 • Underskrift innebär försäkran om att lämnade uppgifter är sanningsenliga. Om felaktiga eller vilseledande uppgifter lämnas i ansökan i bedrägligt syfte, blir eleven eller förälder­/förmyndare till omyndig elev, ersättningsskyldig för utbetalda inackorderingsstöd.
   
 • Återbetalning av inackorderingsstöd. När villkoren för inackorderingsstöd inte längre uppfylls, till exempel vid avbrutna studier eller skolk, kommer inackorderingsstödet att återkrävas enligt samma regler som CSN tillämpar vid återbetalning/indragning av studiebidrag. Bestämmelserna finns i 2 kap 5 § studiestödslagen.
   
 • Eleven kan inte erhålla både inackorderingsstöd och gymnasiekort (busskort).
 • Utbetalning sker den sista bankdagen i månaden. För höstterminen 4 månader med början den sista september och för vårterminen 5 månader till och med maj.
   
 • Utbetalning sker i samarbete Nordea.

 

Länk till utförlig information 

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

 • Avståndet mellan bostaden och skolan ska vara minst 40 km
 • Eleven ska vara inackorderad på skolorten.
 • Hyresavi
 • Kvitton
 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa