Sök tjänst

Sök
stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Boende & miljö (27)

  • Avfall för anläggningsändamål och uppläggning av muddermassor - Anmälan

   computer

   Den som avser att använda avfall för anläggningsändamål kan enligt miljöbalken vara skyldig att göra en anmälan om detta till miljöenheten. Exempel på avfall som kan vara aktuellt är jord- och schaktmassor, grus, sten, tegel, asfalt och betong.

   Den som avser att använda avfall för anläggningsändamål kan enligt miljöbalken vara skyldig att göra en anmälan om detta till miljöenheten. Exempel på avfall som kan vara aktuellt är jord- och schaktmassor, grus, sten, tegel, asfalt och betong.

   Till tjänstenchevron_right
  • Berg, naturgrus eller jord - Sortering/krossning

   computer

   Enligt miljöbalken råder det anmälningsplikt för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller jordarter inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser.

   Enligt miljöbalken råder det anmälningsplikt för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller jordarter inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser.

   Till tjänstenchevron_right
  • Bygdemedel för vindkraft - Ansökan

   computerperson

   Här har du möjlighet att söka bidrag för bygdemedel angående vindkraft.

   Här har du möjlighet att söka bidrag för bygdemedel angående vindkraft.

   Till tjänstenchevron_right
  • Djurhållning inom detaljplanerat område

   computer

   För att se till att människor inte utsätts för olägenheter har Ljusdals kommun beslutat att det krävs tillstånd för djurhållning inom detaljplanerat område. På så sätt förebygger man de problem som kan uppstå för omgivningarna. Vanliga problem med djurhållningen är lukt, buller, allergi, flugor och smittspridning.

   För att se till att människor inte utsätts för olägenheter har Ljusdals kommun beslutat att det krävs tillstånd för djurhållning inom detaljplanerat område. På så sätt förebygger man de problem som kan uppstå för omgivningarna. Vanliga problem med djurhållningen är lukt, buller, allergi, flugor och smittspridning.

   Till tjänstenchevron_right
  • Efterbehandling av förorenade områden - Anmälan

   computer

   Här gör du anmälan enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

   Här gör du anmälan enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

   Till tjänstenchevron_right
  • Eldstad med mera - Anmälan

   Installation av en eldstad och/eller rökkanal kräver en an­mälan.

   Installation av en eldstad och/eller rökkanal kräver en an­mälan.

   Till tjänstenchevron_right
  • Granneintyg

   Vill ni bygga närmare tomtgräns än 4,5 meter kan det behövas ett granneintyg.

   Vill ni bygga närmare tomtgräns än 4,5 meter kan det behövas ett granneintyg.

   Till tjänstenchevron_right
  • Husbehovstäkt - Anmälan

   Enligt miljöbalken råder det anmälningsplikt vid täkt för markinnehavarens husbehov om täkten omfattar en totalt uttagen mängd av mer än 10 000 ton naturgrus, 10 000 ton berg eller mer än 50 000 kubikmeter torv.

   Enligt miljöbalken råder det anmälningsplikt vid täkt för markinnehavarens husbehov om täkten omfattar en totalt uttagen mängd av mer än 10 000 ton naturgrus, 10 000 ton berg eller mer än 50 000 kubikmeter torv.

   Till tjänstenchevron_right
  • Kompostering av hushållsavfall - Anmälan

   computer

   Det här formuläret används för att anmäla kompostering av avfall (annat än trädgårdsavfall) enligt 45§ i miljöbalkens avfallsförordning 2011:927 och lokala föreskrifter om avfallshantering i Ljusdal 32§.

   Det här formuläret används för att anmäla kompostering av avfall (annat än trädgårdsavfall) enligt 45§ i miljöbalkens avfallsförordning 2011:927 och lokala föreskrifter om avfallshantering i Ljusdal 32§.

   Till tjänstenchevron_right
  • Kontrollplan för mycket enkla ärenden

   Om ert ärende är av enklare art kan ni använda detta för att göra en kontrollplan.

   Om ert ärende är av enklare art kan ni använda detta för att göra en kontrollplan.

   Till tjänstenchevron_right
  • Lovbefriade åtgärder "Attefallshus" - Anmälan

   För att göra en anmälan enligt attefallsreglerna fyll i denna blankett.

   För att göra en anmälan enligt attefallsreglerna fyll i denna blankett.

   Till tjänstenchevron_right
  • Medgivande från lagfarna fastighetsägare

   Om ni inte äger fastigheten som ni vill bygga på kan ni använda denna som ägaren skriver under och ni bifogar med er ansökan.

   Om ni inte äger fastigheten som ni vill bygga på kan ni använda denna som ägaren skriver under och ni bifogar med er ansökan.

   Till tjänstenchevron_right
  • Miljöfarlig verksamhet - Anmälan/ändring

   Med blanketten anmäler du en ny verksamhet eller en ändring av verksamhet (9 kap 6 §miljöbalken). Det är inte tillåtet att starta en verksamhet förrän sex veckor efter att en komplett anmälan har inkommit till tillsynsmyndigheten, om inte myndigheten har meddelat något annat.

   Med blanketten anmäler du en ny verksamhet eller en ändring av verksamhet (9 kap 6 §miljöbalken). Det är inte tillåtet att starta en verksamhet förrän sex veckor efter att en komplett anmälan har inkommit till tillsynsmyndigheten, om inte myndigheten har meddelat något annat.

   Till tjänstenchevron_right
  • Nedgrävning av häst - Anmälan

   computer

   Om er häst skulle behöva avlivas finns möjlighet att gräva ner den på egen fastighet. Detta gäller dock inte om er häst haft en smittsam sjukdom. 

    

   Om er häst skulle behöva avlivas finns möjlighet att gräva ner den på egen fastighet. Detta gäller dock inte om er häst haft en smittsam sjukdom. 

    

   Till tjänstenchevron_right
  • Ny enskild avloppsanläggning - Ansökan

   computer

   Det här formuläret används för att ansöka/anmäla enskild avloppsanläggning enligt 13, 14 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

   Observera att om ansökan/anmälan är ofullständigt ifylld eller saknar bilagor skickas en begäran om komplettering. Handläggning påbörjas när ansökan/anmälan är komplett.

    

   Det här formuläret används för att ansöka/anmäla enskild avloppsanläggning enligt 13, 14 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

   Observera att om ansökan/anmälan är ofullständigt ifylld eller saknar bilagor skickas en begäran om komplettering. Handläggning påbörjas när ansökan/anmälan är komplett.

    

   Till tjänstenchevron_right
  • Nybyggnadskarta - Beställning

   Nybyggnadskartan används som underlag till situationsplanen vid uppförande av ny huvudbyggnad.

   Nybyggnadskartan används som underlag till situationsplanen vid uppförande av ny huvudbyggnad.

   Till tjänstenchevron_right
  • Skyltanordning - Bygglov

   computer

   För att sätta upp en ny skylt eller ändra en befintlig skylt krävs bygglov. Taxa enligt beslut i kommunfullmäktige. Kontakta bygglovshandläggare för prisuppgift.

   För att sätta upp en ny skylt eller ändra en befintlig skylt krävs bygglov. Taxa enligt beslut i kommunfullmäktige. Kontakta bygglovshandläggare för prisuppgift.

   Till tjänstenchevron_right
  • Slamtömning vartannat år - Ansökan

   computer

   Det här formuläret används för att ansöka om slamtömning vartannat år enligt miljöbalkens avfallsförordning 2011:927 och lokala föreskrifter om hantering av hushållsavfall i Ljusdal.

   Det här formuläret används för att ansöka om slamtömning vartannat år enligt miljöbalkens avfallsförordning 2011:927 och lokala föreskrifter om hantering av hushållsavfall i Ljusdal.

   Till tjänstenchevron_right
  • Strandskyddsdispens - Ansökan

   Det kan krävas en strandskyddsdispens för att göra åtgärder inom ett visst område. Fyll i denna för att ansökan om strandskyddsdispens.

   Det kan krävas en strandskyddsdispens för att göra åtgärder inom ett visst område. Fyll i denna för att ansökan om strandskyddsdispens.

   Till tjänstenchevron_right
  • Teknisk beskrivning

   Till varje ärende behöver vi en teknisk beskrivning för att kunna bedöma ert ärende.

   Till varje ärende behöver vi en teknisk beskrivning för att kunna bedöma ert ärende.

   Till tjänstenchevron_right
  • Utstakning / lägeskontroll - Beställning

   Vid grovutstakning används träkäppar för att markera var blivande byggnadshörn ska placeras på tomten.

   Vid lägeskontroll kontrolleras att det tänkta läget för den blivande byggnaden överensstämmer med situationsplanen.

   Vid grovutstakning används träkäppar för att markera var blivande byggnadshörn ska placeras på tomten.

   Vid lägeskontroll kontrolleras att det tänkta läget för den blivande byggnaden överensstämmer med situationsplanen.

   Till tjänstenchevron_right
  Visa alla

  Kommun och politik (7)

  • Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport

   Lagstiftningen är utformad så att det ålägger en kommun eller ett landsting som avser att lämna partistöd att ställa krav på redovisning av stödets användning.

   Lagstiftningen är utformad så att det ålägger en kommun eller ett landsting som avser att lämna partistöd att ställa krav på redovisning av stödets användning.

   Till tjänstenchevron_right
  Visa alla

  Näringsliv och arbete (23)

  Visa alla

  Omsorg och stöd (20)

  Visa alla

  Samhälle & gator (12)

  • Brandfarlig vara - Ansökan

   computer

   Enligt SFS 1988:868 § 11.

   Vid ansökan om hantering av brandfarlig vara skall även "Anmälan om föreståndare och ställföreträdande föreståndare" skickas in.

   Enligt SFS 1988:868 § 11.

   Vid ansökan om hantering av brandfarlig vara skall även "Anmälan om föreståndare och ställföreträdande föreståndare" skickas in.

   Till tjänstenchevron_right
  • Brandskydd - Redogörelse

   computer

   Alla verksamheter ska arbeta aktivt och strukturerat med sitt brandskydd, så kallat Systematiskt brandskyddsarbete. Detta arbete bör dokumenteras. Objekt som omfattas av kravet på redogörelse är objekt där vi ställer särskilda krav på en kontroll av brandskyddet. Kravet åligger fastighetsägaren. Redogörelse lämnas in till Räddningstjänsten i Ljusdal.

   Alla verksamheter ska arbeta aktivt och strukturerat med sitt brandskydd, så kallat Systematiskt brandskyddsarbete. Detta arbete bör dokumenteras. Objekt som omfattas av kravet på redogörelse är objekt där vi ställer särskilda krav på en kontroll av brandskyddet. Kravet åligger fastighetsägaren. Redogörelse lämnas in till Räddningstjänsten i Ljusdal.

   Till tjänstenchevron_right
  • Egen rengöring / sotning av anläggning - Ansökan

   computer

   Här kan du ansöka om egen rengöring/sotning av anläggning.

   Här kan du ansöka om egen rengöring/sotning av anläggning.

   Till tjänstenchevron_right
  • Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

   computer

   Parkeringstillstånd gäller i hela landet utom på tomtmark (parkeringshus), om inte markägaren särskilt medgivit det. Kontakta markägaren i varje enskilt fall. Parkeringstillstånd gäller inte där det är förbud att stanna och på platser för visst ändamål, till exempel lastplats, taxiplats och vändplats.

   Parkeringstillstånd gäller i hela landet utom på tomtmark (parkeringshus), om inte markägaren särskilt medgivit det. Kontakta markägaren i varje enskilt fall. Parkeringstillstånd gäller inte där det är förbud att stanna och på platser för visst ändamål, till exempel lastplats, taxiplats och vändplats.

   Till tjänstenchevron_right
  • Rengöring / sotning av annans anläggning - Ansökan

   computer

   Här kan du ansöka om rengöring/sotning av annans anläggning.

   Här kan du ansöka om rengöring/sotning av annans anläggning.

   Till tjänstenchevron_right
  • Vägbelysningsbidrag

   computer

   Ansökan ska ske senast 31 december.
   Lampor på egen infart eller gårdsplan kan du inte söka bidrag för.

   Ansökan ska ske senast 31 december.
   Lampor på egen infart eller gårdsplan kan du inte söka bidrag för.

   Till tjänstenchevron_right
  Visa alla

  Synpunkter och klagomål (3)

  Uppleva & göra (12)

  • Driftbidrag för samlingslokaler

   De godkända samlingslokalerna i Ljusdals kommun har möjlighet att söka bidrag som avser drift av samlingslokaler. Driftbidraget baserat på föreningens fasta kostnader för samlingslokalen och en procentuell fördelning sker enligt kommunens fördelningsnormer efter att alla ansökningar har skickats in.

   De godkända samlingslokalerna i Ljusdals kommun har möjlighet att söka bidrag som avser drift av samlingslokaler. Driftbidraget baserat på föreningens fasta kostnader för samlingslokalen och en procentuell fördelning sker enligt kommunens fördelningsnormer efter att alla ansökningar har skickats in.

   Till tjänstenchevron_right
  • Investeringsbidrag för samlingslokaler

   De godkända samlingslokalerna i Ljusdals kommun kan söka bidrag till akuta byggnadsåtgärder, standardhöjande reparationer och handikappanpassning. Bidraget är ett investeringsstöd och ges i mån av tillgång på medel.

   De godkända samlingslokalerna i Ljusdals kommun kan söka bidrag till akuta byggnadsåtgärder, standardhöjande reparationer och handikappanpassning. Bidraget är ett investeringsstöd och ges i mån av tillgång på medel.

   Till tjänstenchevron_right
  • Kulturföreningar - Verksamhetsbidrag

   computer

   Verksamhetsbidraget sätts i relation till föreningens planerade och genomförda arrangemang. Ett eventuellt bidrag ges i proportion till vår befintliga budget och till samtliga föreningars verksamhet.

   Ansökan skickas in senast den 30 april.

   Verksamhetsbidraget sätts i relation till föreningens planerade och genomförda arrangemang. Ett eventuellt bidrag ges i proportion till vår befintliga budget och till samtliga föreningars verksamhet.

   Ansökan skickas in senast den 30 april.

   Till tjänstenchevron_right
  • Kulturstipendium - Ansökan

   computer

   Ljusdals kommuns kulturstipendium är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom samhällslivets alla områden.

   Ljusdals kommuns kulturstipendium är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom samhällslivets alla områden.

   Till tjänstenchevron_right
  • Lotteriredovisning

   Föreningar som registrerat lotterier i kommunen ska skicka in redovisningsblanketten till den av kommunen utsedde kontrollanten. 

    

   Föreningar som registrerat lotterier i kommunen ska skicka in redovisningsblanketten till den av kommunen utsedde kontrollanten. 

    

   Till tjänstenchevron_right
  • Påpp - Ansökan

   computer

   PÅPP betyder en påse pengar. Alla ungdomar mellan 13-25 år i Ljusdals kommun har chansen att söka pengar för aktiviteter de vill göra. Pengapotten är på 50 000 kr.

   PÅPP betyder en påse pengar. Alla ungdomar mellan 13-25 år i Ljusdals kommun har chansen att söka pengar för aktiviteter de vill göra. Pengapotten är på 50 000 kr.

   Till tjänstenchevron_right
  Visa alla

  Utbildning och förskola (21)

  • Anslutningsersättning - Ansökan

   computer

   Gymnasieelever som reser dagligen från en folkbokföringsadress i Ljusdals kommun och som har minst fyra kilometer till lämplig busshållplats kan också få en kontant ersättning för anslutningsresa

   Gymnasieelever som reser dagligen från en folkbokföringsadress i Ljusdals kommun och som har minst fyra kilometer till lämplig busshållplats kan också få en kontant ersättning för anslutningsresa

   Till tjänstenchevron_right
  • Betygskopior / betygsavskrift - Beställning

   computer

   Du som inte kan hitta ditt betyg från grundskolan, gymnasieskolan eller komvux kan beställa en kopia från kommunarkivet.

   Du som inte kan hitta ditt betyg från grundskolan, gymnasieskolan eller komvux kan beställa en kopia från kommunarkivet.

   Till tjänstenchevron_right
  • Datorkontrakt för grund och gymnasieskolan

   computerperson

   Använd denna e-tjänst för att lämna in datorkontrakt för elev i  grund och gymnasieskolan

   Använd denna e-tjänst för att lämna in datorkontrakt för elev i  grund och gymnasieskolan

   Till tjänstenchevron_right
  • Grundskola - Anmälan om byte av skola

   computerperson

   Här kan vårdnadshavare anmäla sitt barns byte  till skola i annan kommun eller till fristående skola i Ljusdals Kommun. 

   Här kan vårdnadshavare anmäla sitt barns byte  till skola i annan kommun eller till fristående skola i Ljusdals Kommun. 

   Till tjänstenchevron_right
  • Inackorderingstillägg - Ansökan

   computerperson

   Inackorderingstillägget kan beviljas om eleven på grund av lång eller besvärlig resväg måste bosätta sig på orten där elevens skola finns. Tillägget är ett bidrag till bostadskostnaden samt hemresor.

    

   Inackorderingstillägget kan beviljas om eleven på grund av lång eller besvärlig resväg måste bosätta sig på orten där elevens skola finns. Tillägget är ett bidrag till bostadskostnaden samt hemresor.

    

   Till tjänstenchevron_right
  • Ledighet mer än 3 dagar för elev i gymnasieskolan - Ansökan

   computerperson

   Här kan du ansöka om ledighet för elev i  gymnasieskolan.

   Här kan du ansöka om ledighet för elev i  gymnasieskolan.

   Till tjänstenchevron_right
  • Modersmålsundervisning - Ansökan

   computerperson

   Här kan du söka om undervisning i modermål. Om du har ett annat modersmål än svenska kan du få modersmålsundervisning i grundskolan, grundsärskolan, gymnasiet och gymnasiesärskolan.

   Här kan du söka om undervisning i modermål. Om du har ett annat modersmål än svenska kan du få modersmålsundervisning i grundskolan, grundsärskolan, gymnasiet och gymnasiesärskolan.

   Till tjänstenchevron_right
  • Musikskolan - Anmälan

   launch

   Vi har ett elevhanteringssystem där du som målsman eller kontaktperson kan ansöka till musikskolan för dina barn, och även se aktuella ansökningar och kurser dina barn redan deltar i.

   Vi har ett elevhanteringssystem där du som målsman eller kontaktperson kan ansöka till musikskolan för dina barn, och även se aktuella ansökningar och kurser dina barn redan deltar i.

   Till tjänstenchevron_right
  • Samtycke för foto, film och / eller skriven text

   computerperson

   Här kan du lämna ditt samtycke från avbildad/omnämnd person för foto, film och/eller skriven text i Ljusdals kommuns kommunikationskanaler.

   Här kan du lämna ditt samtycke från avbildad/omnämnd person för foto, film och/eller skriven text i Ljusdals kommuns kommunikationskanaler.

   Till tjänstenchevron_right
  • SchoolSoft

   launch

   Lärplattformen SchoolSoft är ett internetbaserat kommunikationsverktyg för bättre samarbete mellan skolan och hemmet. SchoolSoft används i alla kommunens grund- och gymnasieskolor, fritidshem och förskolor.

   Lärplattformen SchoolSoft är ett internetbaserat kommunikationsverktyg för bättre samarbete mellan skolan och hemmet. SchoolSoft används i alla kommunens grund- och gymnasieskolor, fritidshem och förskolor.

   Till tjänstenchevron_right
  • Schölinska stiftelsen - Ansökan

   computerperson

   Ansökan ur Stiftelsen Stipendiefonden Margareta och Harry Schölins Minne. I enlighet med Margareta och Harry Schölins testamente skall stipendier delas ut till ungdomar från Ljusdals kommun för fortsatta högre studier efter gymnasie­skolan.

   Ansökan ur Stiftelsen Stipendiefonden Margareta och Harry Schölins Minne. I enlighet med Margareta och Harry Schölins testamente skall stipendier delas ut till ungdomar från Ljusdals kommun för fortsatta högre studier efter gymnasie­skolan.

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
   Till tjänstenchevron_right
  • Skolskjuts/busskort

   computerperson

   Ansökan om skolskjuts eller busskort till grund och särskola och gymnasieskola och gymnasiesär.

   Ansökan om skolskjuts eller busskort till grund och särskola och gymnasieskola och gymnasiesär.

   Till tjänstenchevron_right
  • Specialkost inom förskola, grundskola och gymnasieskola - Anmälan

   computerperson

   Här kan du anmäla behov av specialkost vid allergi och överkänslighet, eller om du behöver specialkost av andra skäl.

   Här kan du anmäla behov av specialkost vid allergi och överkänslighet, eller om du behöver specialkost av andra skäl.

   Till tjänstenchevron_right
  • Synpunkt / klagomål till utbildningsförvaltningen

   computerperson

   Din synpunkt/klagomål registreras i nämndens diarium och blir offentlig handling såvida den inte omfattas av sekretess. Du kan vara anonym, men då vi behöver nå dig vid behov för kompletterande uppgifter så spar vi kontaktuppgifter. Grundskolan och Gymnasieutbildning i Ljusdals kommun , event- och ungdomscenter, mediaverkstad, simhallen, uteanläggningar, viss lokaluthyrning mm.

   Din synpunkt/klagomål registreras i nämndens diarium och blir offentlig handling såvida den inte omfattas av sekretess. Du kan vara anonym, men då vi behöver nå dig vid behov för kompletterande uppgifter så spar vi kontaktuppgifter. Grundskolan och Gymnasieutbildning i Ljusdals kommun , event- och ungdomscenter, mediaverkstad, simhallen, uteanläggningar, viss lokaluthyrning mm.

   Till tjänstenchevron_right
  • Synpunkter eller klagomål för dig som har ditt barn i fristående förskola i Ljusdals kommun.

   computerperson

   Din synpunkt/klagomål registreras i nämndens diarium och blir offentlig handling såvida den inte omfattas av sekretess. Du kan vara anonym, men vill du få ett svar från en handläggare behöver vi nå dig via någon kontaktuppgift.

   Din synpunkt/klagomål registreras i nämndens diarium och blir offentlig handling såvida den inte omfattas av sekretess. Du kan vara anonym, men vill du få ett svar från en handläggare behöver vi nå dig via någon kontaktuppgift.

   Till tjänstenchevron_right
  Visa alla